Delavtale 3 - Høring

På oppdrag fra Helsefelleskapet-OSS (overordnet strategisk samarbeidsutvalg) skal alle de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom kommunene og sykehuset revideres. Vi ber derfor om innspill på høringsutkastet til revidert delavtale 3 - Innleggelse i sykehus.  Frist for innspill er 26.mars.

Med utgangspunkt i gjeldene delavtal 3, legger koordinerende avtalegruppe (KA) med dette frem et forslag til revidert delavtale. Medisinsk samhandlingsråd (MSR) og fagmiljøer i kommuner og sykehuset har gitt innspill til endringer og forbedringer.

Frist for innspill er 26.mars.

Tilbakemelding kan gis på to måter:

Alternativ 1.
Innspill sendes til koordinerende avtalegruppe v/
Marianne.Naesland.Formanek@sshf.no

Alternativ 2.
Skrive inn og sende innspillene digitalt via dette oppsettet.​
Obs: Det er ikke mulig å lagre underveis for så å jobbe videre på et senere tidspunkt.

Delavtale 3 (innleggelse i sykehus) og delavtale 5 (utskrivningsklare pasienter) henger sammen, og i forbindelse med revideringen er dokumentene ryddet slik at de ikke har overlappende eller gjentagende informasjon. Avsnitt som omhandler kommunens ansvar for å oversende informasjon til spesialisthelsetjenesten ved innleggelse er derfor flyttet fra D5 til D3.

Kapittel 6. og 7. henviser til OSA (overordnet samarbeidsavtale) som er under revidering. Det betyr at høringsutkastet til delavtale 3 ikke inneholder tekst det kan gis kommentarer på. Derimot kan det gjerne gis innspill basert på gjeldene delavtale 3.

Etter høringsrunden vil endelig avtaleutkast fremlegges for Helsefelleskapet-OSS. Deretter vil delavtalen formelt behandles i den enkelte kommune og i sykehuset, før signering.


Gjeldene delavtale 3 kan du se på sshf.no/Lovpålagte avtaler​

Ønsker du å skrive ut dokumentet: Høringsut​kast D3 (PDF)​​


For Koordinerende avtalegruppe,
Mirjam Smedsrød,​
mirjam.smedsrod@sshf.no​


Avtalen er inngått mellom xxxxxxxxxxxx kommune og Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF).

Denne delavtalen er inngått i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven §6-2 nr.3​, lov om spesialisthelsetjeneste §2-1e og overordnet samarbeidsavtale (OSA).

Formålet med denne avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver ved henvisning til, og innleggelse av pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Kommunen skal arbeide aktivt for at henvisende lege/instans følger denne avtalen.

Som et generelt og overordnet prinsipp gjelder at pasienten skal være undersøkt og vurdert av lege før pasienten henvises til sykehuset. Dette gjelder for både øyeblikkelig hjelp og planlagte (elektive) innleggelser.

Før konferering med, eller henvisning til spesialisthelsetjenesten, skal henvisende lege/instans foreta nødvendige utredninger og vurdere om andre muligheter enn innleggelse kan være aktuelle, eventuelt. konferere med annen allmennmedisinsk kompetanse.

Pasienten skal vurderes ved sykehuset dersom henvisende lege vurderer at dette er nødvendig.

Alle pasienter skal så langt som mulig ha oppdatert og samstemt liste over legemidler i bruk (LIB) ved henvisnings-/innleggelsestidspunktet.

Prinsippene i «Felles anbefalinger om samarbe​id mellom fastleger, avtalespesialister og sykehusleger» skal gjelde, se praksisnytt.no​.

Henvisende lege/instans skal være kvalitetsorientert og så langt som mulig benytte mal for «den gode henvisning» (henvisningsmalen i EPJ) og diagnosespesifikke henvisningsveiledninger der dette er utarbeidet, jamfør praksisnytt.no.​

Henvisende instanser:​

  • ​​​​​Til somatikk og psykisk helsevern voksne: lege
  • Til psykisk helsevern for barn/ unge: lege eller barnevern
  • Til tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling: lege eller helse- og omsorgs- og sosialtjenester

4.1    Når pasienten henvises til øyeblikkelig hjelp


4.1.1    Kommunehelsetjenesten / henvisende instans sitt ansvar og oppgaver:

4.1.1.1 For somatikk:

​​​a)   Dersom det er tvil om behov for innleggelse, benyttes aktuelle
      konfereringstelefoner. Dersom resultatet blir at pasienten skal innlegges, meldes
      pasienten til akuttmottak.

b)   Dersom det ikke er tvil om behov for innleggelse: meldes pasienten til akuttmottak.
      Akuttmottaket setter deretter telefonen over til vakthavende som skal informeres.


4.1.1.2 For psykisk helsevern og rusbehandling:

a)   Voksne: Kontaktes Ambulant akutt-team (AAT) på dag/kveld, eller vaktapparatet
      på natt.

b)   Barn/unge: Kontaktes Avdeling for barn og unge psykiske helse (ABUP), eller
      Ambulant akutt-team (AAT) / vaktapparatet som følger:

    • Hverdager frem til 15.30 - vakthavende lege/psykolog ved ABUP.

    • Etter klokka 15.30, i helg, høytid og helligdager - ABUP sin vakttelefon kan kontaktes for drøfting/veiledning frem til klokka 22.00 på hverdager og mellom 14:00-22:00 i helg, høytid og helligdager. For øvrig kontaktes AAT, eller vaktapparatet på natt.


4.1.1.3  Felles for somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling:

​c)   Henvisende lege/instans avgjør om det er medisinsk nødvendig med særskilt
      transport og/eller ledsager ved transport jamfør gjeldende rutiner for
      pasienttransport, se praksisnytt.no​. Ved behov for ambulansetransport kontaktes
      Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) / ambulansekoordinator.

d)   Henvisende lege/instans skal, så langt det er mulig, sende henvisning som
       inneholder alle tilgjengelige relevante opplysninger, herunder oppdatert og
       samstemt liste over legemidler i bruk (LIB). Der dette er kjent, skal henvisende
       lege/instans opplyse i henvisningen om pasienten mottar kommunale helse- og
       omsorgstjenester.

e)   Ved innleggelse har helse- og omsorgstjenesten i kommunen ansvar for å sende
      relevante opplysninger til spesialisthelsetjenesten i de tilfeller hvor pasienten mottar
      kommunale helse- og omsorgstjenester og/eller kommer fra kommunal institusjon.
      Der umiddelbar oversendelse er umulig, skal slike opplysninger oversendes så snart
      som mulig.

f)   Helse- og omsorgstjenesten i kommunen bistår pasienten med å informere
     pårørende om innleggelsen hvis situasjonen tilsier dette.


​4.1.1.4  Helseforetakets ansvar og oppgaver:

​a)   Mottatt henvisning registreres i DIPS og prioriteres som "Øyeblikkelig hjelp".

b)   Ved behov innhentes aktuelle supplerende opplysninger fra pasient, annen
      institusjon, hjemmetjeneste, fastlege, tilsynslege eller pårørende.

c)   Det sikres at nødvendig informasjon blir gitt til pasient og pårørende etter gjeldende
      rutiner for medvirkning og samvalg.

d)   Behandlende lege vurderer om det er nødvendig med tilstedeværelse av
       ledsager under behandling.
       (Felles retningslinje for innleie av følgepersonell). link kommer4.2   Når pasienten henvises til planlagt (elektiv) helsehjelp


4.2.1 Kommunehelsetjenesten / henvisende instans sitt ansvar og oppgaver:

​a)   Henvisende lege/instans sender elektronisk henvisning med alle relevante
      opplysninger, inkludert oppdatert og samstemt liste over legemidler i bruk (LIB).
      Der dette er kjent, skal henvisende lege opplyse i henvisningen om pasienten mottar
      kommunale helse- og omsorgstjenester.

b)   Henvisende lege/instans avgjør om det er medisinsk nødvendig med særskilt
       transport og/eller ledsager ved transport jamfør gjeldende rutiner for
       pasienttransport, se praksisnytt.no​.

c)   For pasienter som mottar kommunale helsetjenester sender helse- og
      omsorgstjenesten i kommunen helseopplysninger, i henhold til rutinene i PLO-
      meldinger.


4.2.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver:

​a)   Ved behov innhentes supplerende opplysninger fra pasient, annen institusjon,
      hjemmetjeneste, fastlege, tilsynslege, pårørende og digitale kilder.

b)   Henvisningen vurderes og prioriteres i henhold til gjeldende forskrifter og
       prioriteringsveiledere.

c)   SSHF har plikt til å påse at henvisningen kommer til riktig avdeling.

d)   Behandlende lege vurderer om det er nødvendig med tilstedeværelse av ledsager
       under behandling.
       (Felles retningslinje for innleie av følgepersonell). link kommer

Der hvor elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og helseforetaket er innført skal dette benyttes.

Avvik fra denne avtalen håndteres i tråd med bestemmelsene overordnet samarbeidsavtale (OSA).

Uenighet etter denne avtalen skal håndteres i henhold til overordnet samarbeidsavtale (OSA).

Avtalen gjelder frem til ny avtale inngås eller til en av partene sier opp avtalen, og da med ett års oppsigelsesfrist, jamfør helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Når en av partene sier opp avtalen, skal ​helseforetaket varsle Helsedirektoratet.

Hvis partene har behov for presiseringer/unntak/tilpasninger, beskrives dette her.


Sist oppdatert 08.02.2024