Dine rettigheter

Som pasient har du mange rettigheter. Her følger kort informasjon om noen av de viktigste. Full oversikt finner du på helsenorge.no/rettigheter.

Når du har fått rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, får du tilbud om time. Dersom du avbestiller timen eller ikke møter, kan ikke sykehuset garantere at du får helsehjelp innen den fristen du har fått.
Avbestille time

Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og helsepersonell har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud.

Brukermedvirkning

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.​​
Egenandel og betaling

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

Rett til valg av behandlingssted​

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.​

Rettigheter ved fristbrudd

Pakkeforløp er nasjonale pasientforløp som beskriver utredning og behandling og kommunikasjon/dialog med deg som pasient. Forløpskoordinatorer skal sikre oppfølgingen din og sørge for kontinuitet i hele forløpet. 

Pakkeforløp og forløpskoordinator

Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din og få utlevert kopi av alle dokumentene i journalen.
Innsyn i pasientjournal

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling.
Kjernejournal

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.​
Klagerett

Varsel

Pasient, bruker eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester, eller ved at en pasient eller bruker skader en annen.

Helsetilsynet

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.​
Ditt personvern

Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandling. (Du må betale egenandel på reisen hvis du ikke har opptjent frikort eller oppfyller andre grunner for fritak.
For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema. Elektronisk søknadsskjema finner du på helsenorge.no. Dersom det ikke går kollektivtransport på den strekningen du skal reise, må du ringe Pasientreiser på 915 05 515 for bistand.

Pasientreiser

Pasient- og brukerombudet skal ivareta pasientenes behov, interesser og rettssikkerhet. Du kan henvende deg til ombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. De kan også hjelpe deg til å bruke klageretten. Alle fylker har pasient- og brukerombud.
Pasient- og brukerombudet

Barn kan få dekket utgifter til reise for å få nødvendig informasjon eller oppfølging av helsepersonell, når foreldre eller søsken mottar helsehjelp.
Reiseutgifter for barn som pårørende

Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Sykehuset skal vurdere henvisningen din innen 10 virkedager. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere.
Vurdering av henvisning og rett til ny vurdering

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.
Rettigheter ved opplæring

Som pasient har du rett til å ta del i valg som gjelder både utredning, behandling og oppfølging. Samvalg skal sikre at du får tilstrekkelig, presis og relevant informasjon om hva du kan forvente av behandlingsalternativene.

Samvalg

Sist oppdatert 06.02.2024