Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted.

Pasienter og pårørende har rett til dekning av reiseutgifter ved opplæringskurs i sykehuset. Pasientens fastlege eller sykehuslege avgjør om det er nødvendig at pasient og pårørende innkalles til opplæring.

Egenandelen på reisen er en del av frikortordningen for pasienten. Dette gjelder ikke for pårørende. Som hovedregel dekkes reiseutgifter med en standardsats pr. km uansett hvilket transportmiddel du bruker.

Reiseregning leveres elektronisk til Pasientreiser. Dersom du skal reise med fly, båt eller tog må du bestille reisen via Pasientreiser. Har du spørsmål om reisen kontakt Pasientreiser telefon 91 50 55 15.

Les mer om rettigheter, egenandeler og satser for reiser på Helsenorge.no

Dersom du er tilreisende må du selv bestille overnatting. Det er egne satser og regler for godtgjørelse til utgifter til mat og overnatting. Har du spørsmål om oppholdsutgifter kontakt Pasientreiser telefon 91 50 55 15.

Les mer om oppholdsutgifter på Helsenorge.no

Utgifter utover disse satsene må du betale selv.

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset. 

Les mer om betaling for helsetjenester på Helsenorge.no

Pårørende betaler ikke egenandel. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Barn har ikke egenandel.

Som pasient kan du få sykemelding for å delta på pasientopplæring i sykehuset. Dette bør du avklare med henvisende lege. Du kan også søke arbeidsgiver om velferdspermisjon.

  • Er du pårørende til en voksen pasient kan du søke arbeidsgiver om velferdspermisjon for å delta på kurset.
  • Er du yrkesaktiv foreldre som deltar på kurs kan du ha rett på opplæringspenger.

Les mer på NAV om opplæringspenger 

Deltagelse på opplæringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

For å utløse de beskrevne rettigheter må opplæringsprogrammet tilfredsstille særkode A0099 i innsatsstyrt finansiering, ISF (PDF). Se side 53 og side 70.

Kilder:
Helsedirektoratet

LovdataPasientreiserNav
Reise- og oppholdsutgifter

Du har de samme rettighetene til dekning av utgifter til reise til pasientkurs, som du har til polikliniske timer på sykehus. Hovedregelen er at pasientreiser dekkes med en standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendig tilleggsutgifter dekkes.

Les mer om pasientreiser på helsenorge.no

Opplæringspenger ved barns sykdom og tapt arbeidsfortjeneste  

Du kan få opplæringspenger dersom du har inntektstap når du deltar på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for at du kan ta deg av og behandle et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn som du har omsorg for.

Les mer om opplæringspenger hos NAV

Sist oppdatert 06.02.2024