En gruppe mennesker i hvite skjorter

Mediakontakt

For å sikre pressen etterrettelig og god informasjon har sykehuset egne kontaktpersoner som kan bistå med å finne frem til de rette fagfolkene i organisasjonen, eller bistå med informasjon.

Kontakt oss

Henvendelser kan rettes til kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen:

Telefonnummer: 90 50 61 33

Mediehenvendelser bør fortrinnsvis skje i arbeidstiden på hverdager. Utenom arbeidstid og helger - send SMS.​

Skriftlige henvendelser: postmottak@sshf.no

Av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte, ber vi om at alle henvendelser om fotografering på sykehusområdene gjøres på forhånd til  kommunikasjonsavdelingen eller til avdelingsledelsen ved de ulike  avdelingene. Dette gjelder både stillbilder og video.

Vi ber også om at journalister eller andre fra presse og media ikke går inn i sykehusets avdelinger uten at dette er avklart på forhånd, enten gjennom kommunikasjonsavdelingen eller andre ansatte i avdelingene.

All bruk av profilelementer skal være i tråd med profilhåndboken til sykehuset. 

Profilprogram
Logo - Negativ
Logo - CMYK
Logo - RGB
Logo - sort/hvit​​

Sørlandet sykehus skal være tilgjengelig og åpen for innsyn, og praktiserer meroffentlighet. Ansatte skal bidra med tydelig, relevant og riktig informasjon. Kommunikasjonsavdelingen hjelper journalister å komme i kontakt med ansatte i sykehuset.

Offisielle talspersoner for helseforetaket er styreleder og administrerende direktør. Klinikkdirektører og stabsdirektører er talspersoner for sine respektive fag- og styringsområder. Avdelingssjefer, seksjonsledere, enhetsledere, prosjektledere eller andre med eget ansvarsområde uttaler seg om dette. Tillitsvalgte og verneombud uttaler seg om det som er relevant for deres roller.

Sykehuset skjermer pasienter og pårørende mot uønsket pressekontakt. Dersom pasienter og pårørende ønsker å la seg intervjue på sykehusets område, legger vi til rette for det. Ta kontakt med lederen på den aktuelle avdelingen/posten, eller kontakt kommunikasjonsavdelingen for bistand. En pasient kan også gi media rett til journalinnsyn.

Det er tillatt å fotografere og filme utenfor bygningene, men husk å ivareta personvernet. Du kan ikke identifisere personer som er pasienter eller pårørende uten at disse har gitt sitt uttrykte samtykke. Vær særlig aktsom ved akuttmottakene.

Dersom du ønsker å filme med drone, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen.

Opplysning om helsetilstand etter ulykke eller voldshandling

Fra og med februar 2021 avviklet Sørlandet sykehus sin praksis med å gi media opplysninger om helsetilstanden til pasienter som har vært utsatt for ulykker eller voldshandlinger. Denne retningslinjen gjelder for alle sykehusets behandlingssteder og lokalisasjoner.

Personvern og taushetsplikt

Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Dette gjelder også personer som er utsatt for ulykker eller voldshandlinger som blir omtalt i media.

Vi har stor forståelse for pressen sin rolle og behov for å informere befolkningen i saker av offentlig interesse, men helseforetakets ivaretakelse av taushetsplikt og personvern må gå foran media sitt informasjonsbehov. Personvernombudene ved landets helseforetak har påpekt at opplysningene som tidligere er gitt til media bør håndteres som personopplysninger omfattet av personvernforordninga og lovfestet taushetsplikt.

På ulykkessted har politiet ansvar for å gi informasjon til media, som tidligere. Politiet gjør egne vurderinger av hva slags informasjon de kan og ønsker å dele med media i slike saker. Helsepersonell har taushetsplikt også overfor politiet, med noen få unntak. Politiet får derfor bare opplysninger om pasient fra sykehuset der det er hjemmel i lov for å gi slik informasjon.

Informasjon fra sykehuset ved større hendelser

Ved større ulykker med mange skadde som for eksempel ved terrorhendelser, naturkatastrofer og liknende vil kriseledelsen ved sykehuset samarbeide med politiet om hvilken informasjon man kan gi til media. Det vil være naturlig at man for eksempel kan gi informasjon om antall skadde og type skader det generelt sett blir gitt behandling for avhengig av hendelsen. Tilstand på enkeltpasienter vil av hensyn til personvernet ikke bli gitt.​

Du kan helt eller delvis frita helsepersonellet fra taushetsplikten ved å samtykke til at helseinformasjon deles.

Samtykke kan begrenses til konkret informasjon, en enkelt diagnose eller et skadetilfelle.

Foreldre skal samtykke for barn under 16 år.

Skjema for fritak


Skjema for fritak av taushetsplikt må signeres og returneres sykehuset på postmottak@sshf.no​


Styret ved Sørlandet sykehus består av fem medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst, og tre medlemmer valgt av og blant ansatte. Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på nettsidene om lag en uke før møtene. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styret ved Sørlandet sykehus

Vi har en lovpålagt plikt å melde ifra om alvorlige hendelser. Disse meldingene kalles 3-3-meldinger.

Uønskede hendelser


Sist oppdatert 25.04.2023