Hender som håndhilser

Samhandling

Målet med samhandling er at alle som trenger helsetjenester skal oppleve å bli ivaretatt på en helthetlig måte mellom alle ledd i behandlingskjeden.

Kontakt oss

Avtalespesialister er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket i Helse Sør-Øst. Disse er en viktig del av spesialisthelsetjenesten og står for en stor del av den polikliniske virksomheten.

Sørlandet sykehus inngår videre en samarbeidsavtale med den enkelte avtalespesialist i Agder, og den kliniske avdelingen følger opp det konkrete samarbeidet.

I tillegg til avtalen mellom SSHF og avtalespesialisten, gjelder dette for våre avtalespesialister:

  1. Felles anbefalinger om samarbeid mellom fastleger, avtalespesialister og    sykehusleger. Link til anbefalingene

  2. Informasjon fra Medisinsk bibliotek ved SSHF.
    Åpne brosjyre her.

  3. HSØ rutine Felles henvisningsmottak - psykisk helsevern. Mottak, vurdering og oppfølging av henvisning. Link til rutinen

 

Se også Helse Sør-Øst informasjon for avtalespesialister.
Link til siden

 

Kontaktperson i Sørlandet sykehus:
Kirsten Sola
Samhandlingsoverlege
kirsten.sola@sshf.no 

I Helsefellesskapet samarbeider kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF om å sikre kvalitet, bærekraft og likeverdige helsetjenester for Agders befolkning.

Helsefelleskapet Agder

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus.

Les mer om samhandlingslegene

Uønskede samhandlingshendelser skal meldes. Hensikten er å forebygge gjentakelser og redusere antall hendelser.

Avviksskjema for kommunehelsetjenesten

Avviksskjema for fastlege eller legevakt​​

 

Foretakskoordinator for barn som pårørende:


Siren Wetrhus Knutsen 
Telefon: 94 02 22 24 ​

Digital meldingsutveksling omfatter sending og mottak av epikriser, henvisninger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger), svarmeldinger fra laboratoriet, røntgen og lignende.
Les om våre varslingsrutiner, og kontaktpersoner på lenken under.

Digital meldingsutveksling

Oversikt over kliniske fagprosedyrer og behandlingslinjer ved Sørlandet sykehus.

Kliniske fa​gprosedyrer​

Behandlingslinjer​ i EKWeb​

En forhåndssamtale er en eller flere samtaler mellom pasient, lege og eventuelt sykepleier om videre behandling. Det er økt fokus på og økende etterspørsel etter forhåndssamtaler med pasientene.

Under finner du både mal og brosjyre til forhåndssamtalene.

Mal for forhåndssamtale
Forhåndssamtale brosjyre

Kommunale tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal bidra til å bedre pasientforløp og tjenester nærmere der pasienten bor.

Tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som gis tilbudet skal være pasienter som ellers ville ha mottatt behandling i spesialisthelsetjenesten.

Det er etablert tilsammen følgende KØH-tilbud på Agder:

KØH plasser og kontaktopplysninger​​​Veileder

Avtaler og felles retningslinjer

Lovpålagte avtaler


Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg
Intensjonsavtalen er inngått mellom SSHF og disse Agder-kommunene


Avtale om transfusjon av blod og blodprodukt utenfor sykehus mellom SSHF og kommunene
​Sørlandet sykehus tilbyr at for enkelte pasienter kan transfusjoner av blod og blodprodukt gis utenfor sykehuset i samarbeid med kommunen. Det må i disse tilfellene inngås en skriftlig avtale slik at ansvar og oppgaver er avklart.

 

 

Sist oppdatert 22.05.2024