Helsefelleskapet Agder

I Helsefelleskapet samarbeider kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF om å sikre kvalitet, bærekraft og likeverdige helsetjenester for Agders befolkning.

Helsefelleskapets strategi

Samarbeidet er strukturert omkring:

Samarbeidsutvalget er et utvalg for administrativ og faglig ledelse i kommuner og helseforetak for strategisk samarbeid om tjenesteutviklingen på Agder. SSU ledes vekselvis av sykehuset og kommunene for en 2 års periode. Inger Hegna, kommunedirektør i Arendal, leder SSU ut 2023.

Representanter i SSU ​​​​​​​​​Årshjul

For å få tilsendt referater, send en epost til postmottak@sshf.no

Arbeidsutvalget har oppgaver knyttet til forankring, planlegging, koordinering, gjennomføring og oppfølging av arbeidet i Helsefellesskapet på Agder, herunder:

  • Strategier, handlingsplan, saksforberedelser og vedtak
  • Møter og konferanser
  • Samhandlingsrådene

Repres​entante​r i AU-SSU​​​​​

Agders regionale samarbeidsutvalg utgjør det operative bindeleddet mellom OSS og de lokale helsetjenestene. RS’ene har oppgaver knyttet til forankring, koordinering og oppfølging lokalt av arbeidet i Helsefellesskapet.

Kommunene representert i RS'ene:
Region ListerRegion SetesdalRegion Kristiansand Region Østre Agder
SirdalBykleKristiansandÅmli
KvinesdalValleVenneslaGjerstad
HægebostadByglandIvelandVegårdshei
FlekkefjordEvje og HornnesBirkenesFroland
LyngdalÅseral
LillesandTvedestrand
Farsund LindesnesGrimstad
   Arendal
  
 Risør

Fagpersoner fra kommuner og sykehuset samarbeider om å øke kvaliteten på tjenestene og samhandlingen. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) beslutter hvilken portefølje av råd som trengs for å nå målene mht. tjenesteutvikling.

Faglig samarbeidsutvalg for psykisk helse og rus på Agder
Leder: Joyce Piago
Joyce.Pigao@sshf.no

Faglig samarbeidsutvalg for somatisk rehabilitering på Agder
Leder: Anne Kari Thommassen
Anne.Kari.Thommassen@sshf.no

Medisinskfaglig samarbeidsutvalg
Leder: Kjetil Juva
kjetil.juva@sshf.no

Faglig samarbeidsutvalg for akuttmedisinsk kjede
Leder: Bjørn-Erik Evensen
bjorn.erik.evensen@sshf.no


Faglig samarbeidsutvalg for IKT
Leder: Bjarne Vårdal
Bjarne.Vardal@ddv.no​

Koordinerende avtalegruppe skal bidra til at Helsefellesskapet Agder har på plass de formelle samarbeidsavtelene mellom kommunene og helseforetaket i henhold lov og nasjonal veileder.

KA-gruppens mandat

KA-gruppens representanter

Kontaktperson: Mirjam Smedsrød
Mirjam.smedsrod@sshf.no

Faggruppens hovedoppgave er å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for Helsefelleskapet Agder slik at det kan tas de beste og strategisk kloke beslutninger på hvordan videreutvikle samhandlingen i tjenestene.

Faggruppens mandat

​Rapport. Skrøpelige eldre og personer med kompleks multimorbiditet (2022)

Kontaktperson: Susanne Sørensen Hernes, fagdirektør SSHF
Susanne.Sorensen.Hernes@sshf.no​ 


Samhandlings-koordinatorer for kommunene


Region Kristiansand 
Nina Foss, samhandlingskoordinator Region Kristiansand
Janne B. Brunborg, assisterende direktør Helse og mestring, Kristiansand kommune
Unn-Christin Melby, rådgiver avd. for utvikling og støttetjenester, Lindesnes kommune

Region Østre Agder
Harry Svendsen, rådgiver Arendal kommune

Region Setesdal
Ellen Benum, leder Lokalmedisinske tjenester Setesdal

Region Lister
Andreas Grimsby, samhandlingskoordinator Helsenettverket Lister


Samhandlingsenheten SSHF:

Mirjam Smedsrød
Samhandlingssjef SSHF, Fagavdelingen

Marianne Næsland Formanek
Rådgiver samhandling, Fagavdelingen


Anton Rodahl​
Leder for praksiskonsulentordningen (PKO)


Klinikk-kontakter samhandling ved SSHF:

Somatikk SSA
Lasse Svenstrup Andersen​
Rådgiver - OU Klinikk Arendal stab

Somatikk SSK
Agate Folgerø
Rådgiver – adm. Klinikk Kristiansand stab

Somatikk SSF
Hanne Grønsund​
Rådgiver - adm. Klinikk Flekkefjord stab

KPH, klinikk psykisk helse
Kjersti Sandsdalen
Rådgiver - adm KPH klinikkledelse

PTSS, Prehospitale tjenester
Bjørn-Erik Evensen
Spesialkonsulent - adm. Prehospitale stab

MSK, medisinsk service-klinikk
Lene Uleberg Nerhus
Rådgiver – adm, Klinisk serviceenhet felles

IKT
André T. Smitt- Ingebretsen
Rådgiver, IKT. Klinisk IKT

Organisasjonsavdelingen
Bente Jahnsen
Enhetsleder Kompetanseenheten

Årlig arrangerer Helsefellesskapet et møte for politisk og administrativ toppledelse i kommuner og helseforetak, i november eller desember. Fokus rettes mot sentrale helsepolitiske områder viktig for regionen, samt at det gir en mulighet for informasjon til politisk nivå og forankring av strategisk tenkning og valg.

Partnerskapsmøtet 2023 arrangeres 23. november i Arendal.

Helsefellesskapet Agder arrangerer årlig en fagkonferanse i november eller desember. Hensikten er kompetansedeling, inspirasjon og nettverksbygging for ansatte innen helsetjenestene innen kommunene og sykehuset.

 Helsekonferansen 2023 arrangeres 1.desember i Kristiansand.​

​​​


Sist oppdatert 25.08.2023