Hospitering for kommuneansatte i Agder

Hospitering ved Sørlandet sykehus er et tidsavgrenset opphold hvor du som hospitant deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar.

Hva kan du forvente?

Som hospitant hos oss vil du først og fremst lære mye om hvordan vi jobber og er organisert i spesialisthelsetjenesten. Våre hospiteringsprogrammer speiler deler av den behandling og det tilbud Sørlandet sykehus gir.

 

Når kan du som kommuneansatt hospitere?

Våre ulike tilbud går over 3-4 dager og de avvikles faste uker vår og høst​.

 

Søk om hospitering ved Sørlandet sykehus


Søknadsfrist for hospitering om våren: 15. desember.
Søknadsfrist for hospitering om høsten: 15. juni.

Hvem kan søke

Sykepleiere, vernepleiere, helsesykepleiere, jordmødre, sosionomer, psykologer, faggrupper med 3-åring høgskole innen barnevern, førskolelærere som arbeider innen rus/psykiatri, miljøterapeuter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og institusjonskokker.

Hensikt

 • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • Økt forståelse om forvaltningsnivåene
 • Økt kjennskap til personer det er naturlig å samarbeide med
 • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • Økt kunnskap om helhetlige pasientforløp


Oversikt over avdelinger du kan hospitere ved

Arendal

Akuttmottakets hovedoppgave er å sørge for at pasientene blir undersøkt, stabilisert og gitt nødvendig behandling så raskt som mulig, og gi pleie og omsorg tilpasset pasienten og pårørendes situasjon.

Som hospitant hos oss vil du først og fremst lære å ta raske vurderinger og iverksette hastetiltak. Du vil lære å observere vitale tegn, måle objektive parametere og innhente sykehistorie. Du vil også lære bruk av prosedyrene, som er et viktig ledd i behandlingen av den akutt syke pasienten.

Du vil også få et innblikk i samhandlingen vi har med ambulansepersonell, legevakt og andre enheter/spesialiteter som arbeider rundt pasienten i akuttmottaket.

Vi gir deg faglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger, ulike prosedyrer og prinsipper. For at du skal få best mulig av hospiteringen må du selv være bevisst hva som er viktig for deg når det gjelder egen arbeidssituasjon og nytte.

Den første og siste dagen møter du på dagvakt. Vi ønsker å dele mest mulig kunnskap med deg, og erfaringsvis øker vår pasientstrøm/antall innleggelser utover dagen og ettermiddagen. Derfor bør du påberegne seinvakt et par av dagene midt i uka.

Vårt hospiteringsprogram går over 4 dager (man-tors) i aktuell uke. Du vil få endelig program med vaktordning når du får tildelt plass.

 

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) er et behandlingstilbud til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer og deres pårørende. Vi tilbyr utredning, diagnostisering og behandling til personer som har problemer eller avhengighet av rus eller spill. Vi tilbyr også par-, familie- og individuellterapi for familier og deres pårørende.

Vårt hospiteringsprogram går over tre dager (man-ons) i aktuell uke. Som hospitant hos oss tilbringer du en dag på vår poliklinikk i Arendal, en dag ved avgiftningsenheten på Bjorbekk (Arendal) og en dag ved ARAs døgnenhet i Byglandsfjord.

I løpet av oppholdet vil vi gi deg faglig kunnskap om rus- og avhengighetsproblematikk, våre behandlingstilbud og henvisnings- og samhandlingsmuligheter.

Du vil få endelig program når du får tildelt plass.

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye / utveksle erfaringer om den geriatriske pasient og du følger en av de ansatte i ulike aktiviteter knyttet til pasientens utredning og behandling.

Den geriatriske pasient finner du på tre enheter i Arendal:

 • Geriatrisk enhet, medisinsk avdeling 2C
 • Ortogeriatrisk enhet, kirurgisk avdeling 2C
 • Poliklinikk for aldring og hukommelse

I løpet av de 4 dagene (man-tors) i hospiteringsuka vil du være innom Geriatrisk enhet ved medisinsk avdeling, Ortogeriatrisk enhet og Poliklinikk for aldring og hukommelse.

Du vil få endelig program med vaktordning når du får tildelt plass.

Lungeseksjonen UC ved Medisinsk avdeling er en sengepost hvor de fleste innleggelsene er akutte.

Som hospitant hos oss vil du først og fremst lære å observere, gjøre tiltak og gi pleie til akutt syke lungepasienter.

Våre mest vanlige lungediagnoser er: Cancer pulm, KOLS, emfysem/empyem, pneumoni, og lungeemboli.

Siden du som hospitant primært er på UC vil fokus være lungepasienten og hos oss vil du lære/ utveksle erfaringer om observasjoner, kliniske vurderinger, tiltak og pleie som gjøres i forhold til denne pasientgruppen.

På hjerteseksjonen er de vanligste diagnosene hjerteinfarkt, hjertesvikt, lungeødem, arytmier, brystsmerter, observasjoner etter angiografi/PCI og lungepasienten som har behov for BiPAP – behandling.

Vårt hospiteringsprogram går over 4 dager (man-tors) i aktuell uke. Du vil få endelig program med vaktordning når du får tildelt plass.

Som hospitant hos oss kan du få innblikk i arbeidet med pasienter som har stomi, akutte magesmerter, blindtarmbetennelse, bukspyttkjertelbetennelse, gallestein, galleblærebetennelse, divertikulitt, kreft i mage/ tarmkanalen og stomipasienten.

I tillegg til å ivareta akutte tilstander, behandler vi også generelle infeksjoner, mage/tarmsykdommer, leversykdom, blødning i mage/tarmkanal og elektrolyttforstyrrelser, underernæring og dehydrering.

Noen aktuelle prosedyrer:

 • Stomi: stell og behandling
 • TILT
 • Blodgass/astrup,
 • Veneflon/ SVK - bruk, stell og observasjon
 • Ulike IV transfusjoner- blod, antibiotika, væske og ernæring
 • Medikamenthåndtering
 • Volum – og sprøytepumper
 • Ulike dren
 • Operasjonspasienten
 • Isolering - og smittevernsrutiner

Somatisk sengepost 3C kirurgisk og medisinsk poliklinikk ved Sørlandet sykehus i Arendal samarbeider om dette 4 dagers hospiteringsprogrammet (man-tors i aktuell uke).

Du vil få endelig program når du får tildelt plass.

Som hospitant ved sykehusets kjøkken vil du ta del i og få en innføring i kjøkkenets drift og oppgaver. Vurdering av ernæringsstatus er en del av det kliniske undersøkelses- og behandlingstilbudet. Alle voksne pasienter vurderes for ernæringsmessig risiko.

Mattilbud ved Sørlandet sykehus:
Vi arbeider ut fra retningslinjer i Kosthåndboken. Kjøkkenets mål er fire måltider per dag, pluss tilgang på mellommåltider.
 
• Frokost
• Middag. Det tilbys daglig to alternativer, fortrinnsvis ett måltid med kjøtt og ett med fisk
• Ettermiddagsmat
• Kveldsmat eventuelt med suppe
Spesialkoster: å skille mellom dietter og allergener
 
Dietter ser vi som vår oppgave å tilberede slik at pasienten trygt kan spise.
Allergener er det vår plikt og merke tydelig, men pasientens plikt å sjekke ut og unngå.

Som hospitant hos oss vil du få et innblikk i psykiske lidelser som krever utredning og behandling i sykehusavdeling, og vi vil gi undervisning i styrende lovverk for vår virksomhet i tillegg til teori om noen av våre behandlingsmetoder.

PSA er det spesialiserte sykehustilbudet innen psykiatri til den voksne befolkningen i Agderfylkene. Avdelingen har enheter lokalisert i Arendal og Kristiansand. PSA er en av i alt ni avdelinger innen Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling i Sørlandet sykehus HF.

Vi ivaretar øyeblikkelig-hjelp tjenester, utredning og diagnostisering som må skje ved heldøgns innleggelse. Vi gir planlagt og målrettet behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Vi har tilbud til pasienter med alvorlig sinnslidelse kombinert med utstrakt rusmiddelmisbruk og gir behandling til pasienter som av rettssystemet dømmes til psykiatrisk behandling.

Akuttenhet A, B, allmennpsykiatrisk enhet C og psykoseenhet D i Arendal samarbeider om hospiteringsprogrammet. Programmet går over 4 dager (man-tors) i aktuell uke.

Du vil få endelig program når du får tildelt plass.​​

Som hospitant hos oss vil du møte pasienter som har uhelbredelig kreft og som er ferdig med behandling. Dette er pasienter som har kort forventet levetid med komplekse fysiske, psykiske, sosiale og/eller eksistensielle problemstillinger. Målet er å gi pasientene best mulig lindrende behandling.

Seksjonen vår har et nært samarbeid med lindrende enhet i Kristiansand og tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, "barn som pårørende" og prest.

Medisinsk avdeling Post UC har i samarbeid med onkologisk poliklinikk og ambulant lindrende team laget hospiteringsprogrammet som går over 4 dager (man-tors).

Du vil få endelig program med vaktordning når du får tildelt plass.

Som hospitant hos oss kan du lære om pasientgrupper med postoperative sårinfeksjoner, kroniske leggsår, abscesser, canc​er- relaterte sår/stråleskade, autoimmune sår, diabetiske sår/komplikasjoner og pasienter som må isoleres pga. mistanke eller påvist smitte i form av ESBL, MRSA, VRE, clostridium/ gastroenteritt.

Ved sårpoliklinikken har vi hovedfokus på utredning og behandling av pasienter med kroniske sår, mens vi gjennom medisinsk poliklinikk formidler kunnskap om aktuelle hjelpemidler, behandlingsformer, livsstilsråd og andre relevante temaer til personer med diabetes type 1 og type 2.

Noen aktuelle prosedyrer:

 • ​​​BT, puls, tp, RF, sao2, TILT
 • Blodgass/astrup
 • Veneflon/ CVK - bruk, stell og observasjon
 • Ulike IV transfusjoner- blod, antibiotika, væske og ernæring
 • Medikamenthåndtering
 • VAC- pumper
 • Volum – og sprøytepumper
 • Ulike dren
 • Sår behandling
 • Isolering - og smittevernsrutiner

Kirurgisk avdeling 3C i Arendal, har i samarbeid med kirurgisk og medisinsk poliklinikk laget et 4 dagers (man-tors) hospiteringsprogram.

Du vil få endelig program med vaktordning når du får tildelt plass.


Flekkefjord

Akuttmottakets hovedoppgave er å sørge for at pasientene blir undersøkt, stabilisert og gitt nødvendig behandling så raskt som mulig, og gi pleie og omsorg tilpasset pasienten og pårørendes situasjon.

Som hospitant hos oss vil du først og fremst lære å ta raske vurderinger og iverksette hastetiltak. Du vil lære å observere vitale tegn, måle objektive parametere og innhente sykehistorie. Du vil også lære bruk av prosedyrene, som er et viktig ledd i behandlingen av den akutt syke pasienten.

Du vil også få et innblikk i samhandlingen vi har med ambulansepersonell, legevakt og andre enheter/spesialiteter som arbeider rundt pasienten i akuttmottaket.

Vi gir deg faglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger, ulike prosedyrer og prinsipper. For at du skal få best mulig av hospiteringen må du selv være bevisst hva som er viktig for deg når det gjelder egen arbeidssituasjon og nytte.

Den første og siste dagen møter du på dagvakt. Vi ønsker å dele mest mulig kunnskap med deg, og erfaringsvis øker vår pasientstrøm/antall innleggelser utover dagen og ettermiddagen. Derfor bør du påberegne seinvakt et par av dagene midt i uka.

Vårt hospiteringsprogram går over 4 dager (man-tors). Målgruppe: sykepleiere. Du vil få endelig program med vaktordning når du får tildelt plass.

Som hospitant hos oss vil du få et innblikk i vårt tilbud innen utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser.

DPS Lister har tre lokasjoner:

 • Flekkefjord
 • Farsund
 • Kvinesdal

Vi har to allmenpoliklinikker i Flekkefjord og Farsund. I Kvinesdal har vi døgnenhet, FACT team, akuttambulant team (AAT), dagavdeling med fokus på fysisk aktivitet og angst team, individuell jobbstøtte (IPS) og ulike gruppebehandlinger.

Vårt hospiteringstilbud går over 4 dager: Mandag og tirsdag på Vollan i Kvinesdal, onsdag på psykiatrisk poliklinikk i Farsund og torsdag på poliklinikken i Flekkefjord. 

Målgruppe: sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, psykolog.

Du vil få endelig program når du får tildelt plass.

Som hospitant hos oss ønsker vi først og fremst å gi deg innblikk i oppfølging av ortopediske og generell kirurgiske pasienter.

Kirurgisk sengepost er delt i 3, med ortopedisk, generell kirurgisk og gynekologisk seksjon. Poliklinikken tar imot pasienter innen kirurgi, ortopedi, gynekologi og sår.

I løpet av de 4 dagene du hospiterer hos oss, vil du få undervisning fra hygienesykepleier, uroterapeut og anestesisykepleier om relevante tema. Du vil få følge sykepleier og fysioterapeut i deres arbeid med pasientene. Vi vil spesielt fokusere på sykehusets rolle innen samhandling med kommunehelsetjenesten.

Aktuelle emner du kan lære mer om:

 • Mobilisering av ortopediske pasienter
 • Sårbehandling
 • Praktiske sykepleieprosedyrer som f.eks administrering av intravenøs infusjoner, innleggelse av urinkateter, stell av stomi, behandling av sårdren
 • Den polikliniske pasienten

Kirurgisk avdeling har utarbeidet et hospiteringsprogram sammen med poliklinikken.

Programmet går over 4 dager (man-tors) i aktuell uke.

Målgruppe: Sykepleier, vernepleier.

Du vil få endelig program med vaktordning når du får tildelt plass.

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye /utveksle erfaringer om generelle medisinske pasienter (mage, tarm, lunge, hjerte).

Vi har 3 senger tilknyttet lindrende enhet og vi har en slagenhet med 4 senger. Du kan forvente varierte og utfordrende arbeidsoppgaver samt et samarbeid på tvers av de ulike pasientgruppene. Hos oss jobber flere arbeidsgrupper tverrfaglig bl.a leger, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og prest.

Medisinsk sengepost er en akuttmedisinsk avdeling med 26 senger fordelt over fire team.

 • Team A/Lindrende: Stort sett lindrende og kreftpasienter
 • Team B: Mage,tarm og lunge pasienter
 • Team C: Hjertepasienter
 • Team D/Rehab: Stort sett slagpasienter

De fleste innleggelsene på avdelingen er akutte, men vi har også elektive pasienter. Vi har et tett samarbeid bl.a med medisinsk poliklinikk.

I løpet av de 4 dagene (man-tors) du hospiterer hos oss, vil du første dag få et felles opplegg med de som hospiterer på kirurgisk avdeling.

Målgruppe: Sykepleier, vernepleier.

To dager vil du få følge en sykepleier i sengeposten og en dag på medisinsk poliklinikk.

Du vil få endelig program når du får tildelt plass.

 

Kristiansand

​​ABUP gir spesialisert til barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker og deres pårørende. Dette kan være utredning og behandling av angst, adferdsvansker, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, tvangslidelser, selvmordsfare, spiseforstyrrelser med mer.

ABUP i Kristiansand har et tredagers hospiteringstilbud til kommuneansatte som til daglig jobber med pasientgruppen over.

Hospiteringstilbudet hos ABUP rullerer mellom Familieenheten (tilbud vår og høst 2022), Poliklinikken (tilbud vår og høst 2023) og Akuttambulant enhet/AAE (tilbud vår og høst 2024).

Familieenheten: Består av sped- og småbarnsteam - som jobber med barn og foreldre i alderen 0-5 år, Nevropsykologisk team - som jobber med utreding og oppfølging av barn med nevropsykologiske tilstander og Familieteam - som jobber med barn, foreldre og familier der systemisk forståelse og samspill er i fokus. Som hospitant hos oss vil du få en kort presentasjon av de ulike teamene. Du vil få være med på inntak og dersom det passer kan det være mulig å få til at du kan bli med på emosjonsfokusert foreldreveiledingstilbud (del av tilbudet i familieteamet). Aktiviteten i aktuell uke vil være styrende for programmet. Du får endelig program når hospiteringen nærmer seg.

Poliklinikken: ABUP poliklinikken gir et spesialisert helsetilbud til barn og unge under 18 år og deres foresatte. Poliklinikken har team bestående av spesialiststillinger for alle de tradisjonelle kliniske stillingskategorier innen psykisk helsevern. Poliklinikken gir et strukturert utredingstilbud, og timeavtalene til behandling er faste. Det gis behandling individuelt eller i gruppe - med ulike terapeutiske tilnærminger. Som hospitant i poliklinikken vil du kunne få delta i inntak og tverrfaglig drøftningsteam. Du vil også kunne delta sammen med terapeut i utreding og kartlegging av symptomer hos barnet/ungdommen, knyttet til henvising. I tillegg vil vi tilstebe at du som hospitant kan få delta noe i gruppeaktivitet, samt familie- eller individualterapeutiske tiltak. Du vil få endelig program når hospiteringen nærmer seg.

Akutt ambulant enhet/AAE: ​AAE består av et akutteam og et ambulant team. Arbeidstidsordning er for tiden todelt turnus med arbeid p.t. hver 6.helg. Enheten har ansvar for øyeblikkelig hjelp innenfor fagområdet psykisk helsevern til barn og unge under 18 år vest i Agder, samt Setesdalen.  Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger, legevakt og andre aktuelle aktører. I tillegg tilbyr enheten ambulante tjenester og familieterapi. Målgruppen er bar, unge og familier som trenger et mer intensivt tilbud enn en vanlig poliklinikk kan tilby. Som hospitant hos oss vil du få en kort presentasjon av de ulike teamene. Aktiviteten i aktuell uke vil være styrende for hva AAE har tilgjengelig de dagene du er hospitant. Dagene på AAE er veldig varierte. Du vil etter endt hospitering kunne ta med deg et lite innblikk i hvordan en akutt avdeling fungerer for barn og unge i vår region. Du får endelig program når hospiteringen nærmer seg.

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye hvordan vi jobber innen vårt fagfelt på Sørlandet sykehus. Vi vil gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder og hva vi tilbyr av rehabilitering.

Det er 2 enheter ved AFR:

Enhet for spesialisert rehabilitering (ESR)

 • Sengepost, 22senger
 • Innenfor spesialisert rehablitering behandler vi hjernskade, hjerneslag, multitraume, benamputasjoner. Et ambulerende rehabliteringsteam er tilknyttet sengeposten.

Vårt program er på 3 dager (tirs, ons, tors) og retter seg mot ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere som jobber med rehablitering.  

Du vil få endelig program når du får tildelt plass.


Ergoterapeuter og fysioterapeuter kan tilbys en ekstra dag ("dag4") ved EFF:

Enhet for fysikalsk medisin og forbygging (EFF)

 • Poliklinikk
 • Utredning og behandling innen skjelettlidelser, lungerehablitering og sykelig overvekt (barn og voksne)
 • Hospitering ved EFF gjelder kun ergoterapeuter og fysioterapeuter.
 • Kun 1 dag avtales direkte med hospitanten.
 • Dagen kan kombineres med hospitering ved ESR (totalt 4 dager, 3 dager ESR og 1 dag EFF).

Akuttmottakets hovedoppgave er å sørge for at pasientene blir undersøkt, stabilisert og gitt nødvendig behandling så raskt som mulig, og gi pleie og omsorg tilpasset pasienten og pårørendes situasjon.

Som hospitant hos oss vil du først og fremst lære å ta raske vurderinger og iverksette hastetiltak. Du vil lære å observere vitale tegn, måle objektive parametere og innhente sykehistorie. Du vil også lære bruk av prosedyrene, som er et viktig ledd i behandlingen av den akutt syke pasienten.

Du vil også få et innblikk i samhandlingen vi har med ambulansepersonell, legevakt og andre enheter/spesialiteter som arbeider rundt pasienten i akuttmottaket.

Vi gir deg faglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger, ulike prosedyrer og prinsipper. For at du skal få best mulig av hospiteringen må du selv være bevisst hva som er viktig for deg når det gjelder egen arbeidssituasjon og nytte.

Vårt hospiteringstilbud er rettet mot kommuneansatte med daglig virke ved legevakt eller ved ØHD (kommunale øyeblikkelig hjelp døgnopphold).

Vårt hospiteringsprogram går over fire dager (man-tors). Den første og siste dagen møter du på dagvakt. Vi ønsker å dele mest mulig kunnskap med deg, og erfaringsvis øker vår pasientstrøm/antall innleggelser utover dagen og ettermiddagen. Derfor bør du påberegne seinvakt et par av dagene midt i uka.

Du vil få endelig program med vaktordning når du får tildelt plass.

Hospiteringsprogrammet har fokus på hvordan vi jobber i akuttpsykiatrien. Vi vil i løpet av hospiteringsdagene tilstebe å gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder/miljøterapeutiske tiltak og hva vi tilbyr av behandling.

DPS Strømme poliklinikk: Kjerneoppgaver er vurderinger, utredninger, diagnostikk og behandling. Vi samarbeider med kommunale instanser og gir veiledning til 1.linjetjenesten. Vi har kompetanse innen ulike behandlingstilnærminger  som psykodynamiskforståelse, kognitiv og metakognitiv tilnærming, EMDR, mentaliseringsbasert terapi, fysisk aktivitet, medikamentell behandling.

Enhet 1 og enhet 2 er lukkede akuttenheter med tilsammen 23 sengeplasser. Enhetene skal dekke Vestre Agders behov for øyeblikkelig-hjelp-innleggelser (etter lov om psykisk helsevern). Tilstander som defineres som øyeblikkelig hjelp etter lov om psykisk helsevern er i hovedsak:​ 

​Psykostiske tilstander preget av stor uro og aggressivitet eller destruktivitet

Tilstander med stor angst og depresive reaksjoner hvor det foreligger fare for suicid

 • Ruspsykoser
 • Stemningslidelser
 • Deliriøse tilstander

Vårt felles hospiteringsprogram går over fire dager (man-tors): 2 dager hos DPS Strømme v/ Akuttambulant team og 2 dager på enten Enhet 1 eller Enhet 2.

Du vil få endelig program når du har fått hospiteringsplass og perioden for hospitering nærmer seg.

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye / utveksle erfaringer om alderspsykiatri. Du vil møte pasienter med demens, depresjon, forvirringstilstander og eventuelle andre diagnoser som naturlig sorterer under vår enhet. Observasjoner når det gjelder behandling og tilnærming av de ulike tilstandene, vil være et naturlig fokus. Du vil også få et innblikk i hvordan vi driver enheten, være med på alle møter, lære å kjenne de forskjellige yrkesgruppers funksjoner og roller ift vår pasientgruppe.

Sengeposten har en øyeblikkelig-hjelp-funksjon samt at pasienter kan henvises direkte. Posten har en tverrfaglig tilknytning med både hjelpepleiere, sykepleiere, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut og overleger. Pasientgruppen er personer over 65 år med først og fremst en nyoppstått psykisk lidelse og atferdsproblemer. Posten er en kartlegging og behandlingsavdeling med gjennomsnittlig liggetid på ca 25 dager.

Poliklinikken tar henvisninger fra fastleger og internt fra andre avdelinger på sykehuset eller DPS. Den har en kartleggingsfunksjon for personer med psykiske lidelser og kognitiv svikt. Poliklinikken utfører også førerkortvurderinger etter henvisning. Det er fokus på ambulant tjeneste i tillegg til konsultasjoner. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt med sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, nevropsykolog, psykolog og overleger.

Vårt hospiteringsprogram går over 4 dager (man-tors). 

Du vil få endelig program med vaktordning når du får tildelt plass.

Som hospitant hos oss vil du kunne tilegne deg kunnskap om rus- og avhengighetsproblematikk, behandlingstilbud og henvisnings- og samhandlingsmuligheter.

ARAs behandlingstilbud:

Poliklinisk behandling

Poliklinikkene ved ARA tilbyr utredning, diagnostisering og behandling til personer som har problemer eller avhengighet av rus eller spill.

Poliklinikkene tilbyr også par-, familie- og individualterapi for familier og deres pårørende.

En anvender ulike behandlingsmetoder: kognitiv terapi, motiverende intervju, "seeking safety", 12-trinnsmodellen, nevrofeedback, psykoedukasjon samt utredninger med tester og prøver (bl.a. urinprøver og blodprøver).

Poliklinikkene har også ansvar for medikamentassistert rehabilitering (LAR).

Dag- og døgnbehandling

1. Avgifting

Avdelingen har to enheter (Kristiansand og Arendal) som tilbyr avgifting, utredning og motivering for videre behandling. ARA har ikke øyeblikkelig hjelp ansvar etter Lov om spesialisthelsetjenester, men inngår i psykiatriens felles vaktberedskap.

2. Enhet gruppebehandling

Tilbud om et langsiktig behandlingsforløp etter modifisert 12-trinns modell med forberedelsessamtaler, dag- eller døgnbehandling i 6-14 uker, rehabiliteringspost og inntil 1 års polikliniske oppfølgingsgrupper. Pasientene motiveres til å delta i selvhjelpsgrupper. Familieprogram parallelt i 4 dagers psyko-edukativt kurs for pårørende.

3. Enhet rus-psykiatri

Utredningsenhet for pasienter med rusproblematikk og psykiske lidelser. Individuelle behandlingsopplegg. Tilbudet omfatter egen skjermingsenhet for pasienter med tvungent tilbakehold ifl Helse- og omsorgstjenestelovens & 10-2.

4. Døgnenhet Byglandsfjord

Tilbyr rusbehandling med fokus på utredning, miljøterapi, fysisk aktivitet og søvnbehandling.​

Vårt hospiteringsprogram går over fire dager (man-tors) i Kristiansand og tre dager (man-ons) i Arendal.

Du vil få endelig program når du har fått tildelt plass.

Som hospitant hos oss får du følge den daglige aktiviteten. Vi tar blant annet i mot risikofødende fra begge agderfylkene. Per i dag kan vi ta imot fødsler fra uke 26 og tvillinger fra uke 28. Vi har også en observasjonspost. Pasientgruppen består av kvinner med behov for overvåkning i svangerskapet, samt induksjoner. Barselavdelingen har 20 sengeplasser fordelt på to grupper. Liggetiden er fra 2-5 dager. Her blir det gjort individuelle vurderinger. I avdelingen tilbys jordmorundervisning og fysioterapeut. På svangerskapspoliklinikken har vi både akutt og elektiv konsultasjoner, innskrivningssamtaler og ultralyd. På barselpoliklinikken kan mor og barn bli fulgt opp etter utskrivelse på barsel, spesielt ved ammeutfordringer.

Vårt hospiteringsprogram går over fire dager og er et tilbud til deg som jobber med samme pasientgruppe som oss i kommunehelsetjenesten. 

Du får endelig program når du har får tildelt plass.

Som hospitant hos oss får du innsyn i en aktiv og spennende hverdag hvor du kan følge ulike pasientsituasjoner med hovedvekt på behandling av hjertelidelser.

I løpet av de 4 dagene (man-tors) du hospiterer hos oss, vil du i tillegg til samtaler med sykepleier på posten samhandle med kardiologer, fysioterapeuter og sykepleiere på hjertepoliklinikk.

Du vil få endelig program når du får tildelt plass.

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære om og utveksle erfaringer om observasjoner, tiltak og pleie til akutt syke, bla med nefrologiske, revmatiske og gastroenterologiske sykdommer. Du får være med pasient til undersøkelse på gastrolab, og i behandling på dialysen.

Du vil få et innblikk i hvordan diabetessykepleier jobber på post og hvordan pasienter blir fulgt opp på diabetespoliklinikken.

Vårt hospiteringsprogram går over 4 dager (man-tors). 

Du vil få endelig program når du får tildelt plass.

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye / utveksle erfaringer om smittevern. Vi tør å påstå at vi er gode på nettopp det – og vi vil gjerne dele/finne gode løsninger som bygger på denne kunnskapen!

Infeksjonsposten har et tett samarbeid med bl.a. akuttmottak, røntgen-, mikrobiologisk- ortopedisk- og kirurgisk avdeling.

Vi behandler pasienter som trenger å isoleres , pasienter med; diaré, oppkast eller mistanke om/påviste smittsomme virale tilstander, kroniske bærere av MRSA/evt. under screening for MRSA).

Vi behandler også pasienter med bløtdelsinfeksjoner, sårinfeksjoner, postoperative infeksjoner, sepsis, meningitt/encefalitt, endokarditt, feber av ukjent årsak, tropesykdommer, urinveisinfeksjoner og pneumoni.

Vi er en somatisk sengepost, men mange av våre pasienter har tilleggsdiagnoser innen psykiatri og rusproblematikk.

Når du hospiterer hos oss, vil du ha dialog med sykepleiere på sengeposten og sykepleiere på medisinsk poliklinikk. Undervisning fra Smittevernenheten og hospitering på sårpoliklinikk er også i med i vårt program.

Vi tilbyr 4 dager (man-tors) hospitering hver vår og høst. 

Du vil få endelig program når du har fått tildelt plass hos oss.

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye og utveksle erfaringer om pre- og postoperativ sykepleie. Du vil hospitere både på sengepost og kirurgisk poliklinikk.

Fagfeltene hos oss er

 • Gastrokirurgi
 • Øre-nese-hals
 • Kar/thorax
 • Mammae/endokrin
 • Gynekologi
 • Urologi
 • Kroniske sår

Vi gir stomipleie, sårstell, vacumbehandling av sår, tracheostomistell, vi håndterer venøse katetre (Perifer venekanyle, PICC-line, SVK, VAP), sondeernæring og legger inn urinkateter.

Når du hospiterer hos oss, vil du enten få samtale med stomisykepleier, sårsykepleier eller uroterapeut. Du vil også få undervisning av fagsykepleier på sengepost.

Vårt hospiteringsprogram går over fire dager (man-tors). 

Du vil få endelig program når du har fått tildelt hospiteringsplass.

Som hospitant ved sykehusets kjøkken vil du ta del i og få en innføring i kjøkkenets drift og oppgaver. Vurdering av ernæringsstatus er en del av det kliniske undersøkelses- og behandlingstilbudet. Alle voksne pasienter vurderes for ernæringsmessig risiko.

Mattilbud ved Sørlandet sykehus:
Vi arbeider ut fra retningslinjer i Kosthåndboken. Kjøkkenets mål er fire måltider per dag, pluss tilgang på mellommåltider.
 
• Frokost
• Middag. Det tilbys daglig to alternativer, fortrinnsvis ett måltid med kjøtt og ett med fisk
• Ettermiddagsmat
• Kveldsmat eventuelt med suppe

Spesialkoster: Skille mellom dietter og allergener
Dietter ser vi som vår oppgave å tilberede slik at pasienten trygt kan spise.
Allergener er det vår plikt og merke tydelig, men pasientens plikt å sjekke ut og unngå.

Som hospitant hos oss vil du følge arbeidet på sengeposten og kan få lære mye og utveksle erfaringer om alle typer lindrende behandling.

Målet med behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.

Vi tilstreber å ha et tverrfaglig og helhetlig fokus. En av våre hovedoppgaver er lindring av symptomer hos pasientene "… for at dagene skal bli bedre". Vi ønsker også å bidra positivt i pasientens psykososiale forhold i et palliativt forløp.

Lindrende enhet skal være en ressurs for pasient og pårørende, da er det viktig at alle parter føler seg ivaretatt og velkomne her. Barn som pårørende er et viktig tema hos oss. Samtaler med pasient og pårørende er høyt prioritert. Vi ønsker å gi alle de involverte i sykdomssituasjonen trygghet ved livets slutt.

Når du er hospitant hos oss, vil du i tillegg til tid og samtaler med sykepleier på posten få samtale med sykepleier på lindrende team.

Vårt hospiteringsprogram går over 4 dager (man-tors). 

Du vil få endelig program når du har fått tildelt plass.


Som hospitant hos oss vil du få innsyn i en aktiv og spennende hverdag på sengeposten. Her vil du delta i pleien, samt være med på visitt sammen med lege og sykepleier. Her kan du lære mye og utveksle erfaringer om KOLS, lungekreft, lungebetennelser og andre lungesykdommer.

Under hospiteringen vil du også være på våre to poliklinikker.
Ved Lungemedisinsk Dagsenter utredes og behandles pasienter med respirasjonsforstyrrelser (underventilering, søvnapne og respirasjonssvikt) som krever behandling med medisinsk teknisk utstyr som oksygen, CPAP, VPAP og hjemmerespirator.
På Lungepoliklinikken (LP) utføres lungefunksjonsundersøkelser, gangtester, bronkoskopi og pleuratapping.
Hospiteringen tilbys vår og høst og går over fire dager (mand- tors).

Du vil få endelig program når du får tildelt hospiteringsplass på lungeseksjonen.

Velkommen til hospitering ved Nevrologisk avdeling / Slagenheten!

Nevrologisk avdeling tilbyr deg som kommuneansatt sykepleier 4 dager hospitering (man-tors) hver vår og høst.

Nevrologisk avdeling er en spesialavdeling som tilbyr utredning og behandling til pasienter med mistanke om organiske sykdommer og funksjonsforstyrrelser i hjerne, de perifere nerver og muskulatur. Nevrologisk avdeling er en høyt kvalifisert avdeling som arbeider tverrfaglig. Viktigste nevrologiske diagnoser er:

 • Multippel sklerose
 • Epilepsi
 • Parkinson sykdom
 • Hjernesvulst
 • Traumatisk hjerneskade
 • Amytrofisk lateral sklerose
 • Gullian Barre
 • Myastenia Gravis
 • Blødninger i hjernehinner og hjerne
 • Infeksjoner i hjernehinner og hjerne
 • Ulike hodesmerter
 • Svimmelhet

Slagenheten er en spesialenhet med spesialopplært personale hvor slagpasienter behandles. Det arbeides tverrfaglig med slagpasienter i akuttfasen og tidlig rehabiliteringsfasen.

Målet for Slagenheten er å:

 • Begrense hjerneskaden
 • Bidra med fysisk og psykisk trygghet
 • Hindre komplikasjoner
 • Gjenvinne høyest mulig funksjonsnivå

Du vil få endelig program når du får tildelt plass.

Velkommen til hospitering hos ortopedisk/ortogeriatrisk sengepost!

Enheten har 2 seksjoner: Ortopedi og ortogeriatri

Ortopedi er en kirurgisk gren som omfavner pasienter med skader og sykdommer i skjelettet. Den ortopediske seksjonen består av voksne pasienter med ulike problemstillinger som for eksempel benbrudd, ryggplager, amputasjon og hodeskader.

Den ortogeriatriske seksjonen omfavner ortopediske pasienter som i tillegg har geriatriske problemstillinger - disse kjennetegnes ofte med høy alder og skrøpelighet. Denne pasientgruppen følges opp tverrfaglig av geriater, ortoped, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Pasientene legges inn for enten operasjon, konservativ behandling eller utreding.

Som hospitant hos oss vil du få et innblikk i de pasientgruppene vi behandler. Vi tilsteber også at hospitanter får hospitere på ortopedisk poliklinikk.

Vårt hospiteringsprogram går over 4 dager (man-tors). 

Du vil få endelig program når du får tildelt hospiteringsplass hos oss.​

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye hvordan vi jobber på en spesialavdeling. Vi vil gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder/miljøterapeutiske tiltak og hva vi tilbyr av behandling. Du vil møte pasienter med ruslidelser, psykoselidelser og stemningslidelser.

Dagene hos oss vil bære preg av at vi jobber med mennesker i krise – noe som gjør dagene våre uforutsigbare og spennende! Du vil delta på kognitiv gruppe hvor vi tar for oss kognitive problemstillinger. Du vil også delta på etikk gruppe hvor vi diskuterer etiske problemstillinger vi har.

Vårt hospiteringstilbud går over 4 dager (man-tors)

Du vil få endelig program når du får tildelt plass.​

Hva kan du forvente?
Som hospitant hos oss vil du først og fremst få innblikk i hvordan sosionomer, fysioterapeuter eller ergoterapeuter jobber og er organisert ved SSHF.  Vårt hospiteringsprogram ønsker å speile den behandling og det tilbud sosionomer/ fysioterapeuter/ergoterapeuter gir ved Sørlandet sykehus.
Sosionom-, ergoterapi og fysioterapiavdelingen (SEF) er en avdeling på tvers av SSK og SSA. Avdelingen gir tilbud til alle de somatiske avdelingene ved begge sykehusene, i tillegg til noen av de psykiatriske avdelingene ved SSK. Avdelingen har et bredt spekter av tjenester innen alle de tre fagområdene.

Vårt hospiteringstilbud er rettet mot kommuneansatte som har direkte arbeid med pasienter og brukere i sitt daglige virke, og er relevante samarbeidspartnere for aktuelle yrkesgrupper ved Sosionom, Ergo- og Fysioterapienheten.

Tilleggsinfo om sosionomtjenesten: På grunn av svært begrenset kapasitet er hospitering ved sosionomtjenesten foreløpig ute av "det ordinære hospiteringsprogrammet" (med avvikling i spesifikke uker vår og høst). Du kan som kommuneansatt sosionom (og relevant samarbeidspartner innen fagfeltet) likevel søke hospitering ved sosionomtjenesten ved å sende søknad til Kompetanseenhetens postboks. Du søker ved å velge "Andre som ønsker å søke hospitering" på denne nettsiden​ (følg lenke til Kompetanseenhetens postboks og send med info som beskrevet).


Ved å hospitere hos oss kan du få:
• økt kunnskap innen relevante fagområder/arbeidsfelt
• innblikk i hvordan samhandling internt og eksternt kan fungere
• økt kunnskap om helhetlige pasientforløp der sosionomer, fysioterapeuter og ergoterapeuter er viktig bidragsytere.
Vi ønsker at hospiteringen skal gi faglig påfyll for deg som kommer til oss. For at du skal få mest mulig igjen for hospiteringen må du selv være bevisst hva som er viktig for deg i forhold til nytteverdien knyttet til egen arbeidssituasjon.


Vi tilbyr hospitering 3 dager hospitering (man-ons) hver vår og høst (gjelder faggruppene ergo/fysio. Når det gjelder sosionomtjenesten: Se "tilleggsinfo" over).

Du vil få endelig program når du får tildelt hospiteringsplass.
​​

  

Skjema som skal benyttes: 


Søknadsskjema kommu​neansatte​

Egenerklæri​ng MRSA​

Evalueringsskjema​​​

 

Bli kjent med Sørlandet sykehus

Nettbok hospitanter


Få med deg våre kurs

Følg oss facebook

Hospiteringstilbud til sykehusets ansatte ligger på sykehusets intranettsider.Sist oppdatert 28.05.2024