Invitasjon til å implementere Barn under radaren

Hege Haraldsen
Publisert 13.10.2022
Sist oppdatert 07.02.2024

Barn under radaren er en metode for tidlig avdekking av omsorgssvikt og barnemishandling.

Metoden sin voksenmodul er i første omgang tiltenkt å benytte i akuttmottak, ambulante akutt-team og ambulansetjenesters møte med voksne omsorgspersoner som får helsehjelp i forbindelse med intox og annen alvorlig rusproblematikk, suicidforsøk, alvorlig psykisk lidelse og skader etter vold.

Metoden er basert på «The Hague protocol», en screening protokoll som benyttes i akutt-tjenestene i Nederland og består av opplæring i metoden og en sjekkliste.

I ett år har voksenmodulen blitt pilotert ved Sørlandet Sykehus HF og erfaringene forteller oss at helsepersonell opplever en økt fokus på pasienters barn på enhetene og økt trygghet i håndtering av bekymring for pasienters barn.

Implementeringspakken består blant annet av opplæring, sjekkliste og anbefalinger, som blir overlevert ved oppstart. Barn under radaren skal bidra til å kartlegge barnets omsorgssituasjon og hjelpe helsepersonell i vurderingen av om kriteriene for opplysningsplikten til barneverntjenesten er tilstede. Se gjerne en kort introduksjonsfilm for Barn under radaren.

 

Overordnet mål:

Begrense skader og problemutvikling hos barn og unge på et tidlig tidspunkt ved å implementere et tiltak for avdekking av barnemishandling og alvorlig omsorgssvikt ved akuttmottakene, ambulansetjenesten og de ambulante akutt teamene.

Delmål:

1. Bidra til å avdekke flere tilfeller av barnemishandling og alvorlig omsorgssvikt.

2. Trygge helsepersonell i å oppfylle opplysningsplikten jf. helsepersonelloven § 33 til barneverntjenesten

3. Sikre faglig kvalitet i arbeidet ​

Målgruppe:

  • Risikoutsatte barn som hjelpeapparatet ikke kjenner til, som lever med omsorgspersoner med helseutfordringer knyttet til rus/psykiatri/vold (overordnet)
  • Helsepersonell i prehospitale og akutte helsetjenester


    Alle landets helseforetak er invitert til implementering; Helse vest RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF og Helse-Sør-Øst RHF.

    Helseforetakene har fått frist til 01.11.2022 til å søke om implementering av metoden. ​

En kvinne og et barn