Før oppstart

Før du skal starte et forskningsprosjekt er det mye du må kjenne til og ta stilling til. Her har vi samlet administrative rutiner og veiledninger som sikrer at forskning ved SSHF gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

 

Har du en idé til et forskningsprosjekt? Presentér ideen din for avdelingsleder og søk råd hos kolleger med forskningserfaring. Forskningsseksjonen kan bistå underveis i utformingen av prosjektet.

Kontakt personvernombudet for rådgivning om behandling av personopplysninger: Rune.Nesdal.Jonassen@sshf.no.
 
Ofte er det lurt å diskutere med en statistikk-kyndig person også. Kontakt Thomas.Bjerregaard.Bertelsen@sshf.no for hjelp med statistikk. 
 

Brukermedvirkning 

Krav til brukermedvirkning skal ivaretas. Brukermedvirkning skal inn i prosjektet helt fra idéstadiet. 
Det er utarbeidet egne retningslinjer for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten i Norge. 
 
Veiledning for brukermedvirkning (helse-sorost.no)
 

Vurderingsfase innebærer en vurdering av mulighet for gjennomføring av det planlagte prosjektet. Prosjektet må vurderes i samråd med avdelingsleder for avklaring om tilstrekkelige ressurser kan avsettes til prosjektet. Bekreftelse på forankring i egen avdeling må sendes med søknaden om godkjenning. Hvis andre avdelinger kan bli involvert i prosjektet (f.eks radiologi, medisinsk biokjemi), bør også disse kontaktes.    
 
Det er viktig at et ev budsjett blir satt opp og inneholder alle kostnader inkludert eventuell egenandel for sykehuset og bidrag fra andre avdelinger (f.eks ved blodprøvetaking). Det kan være nødvendig med dialog og eventuelt møter med prosjektleder, klinikkdirektør, avdelingsleder og forskningssjef evt. ansatte ved forskningsseksjonen for øvrig.
 
For studier som innebærer utprøving av legemidler i regi av legemiddelindustrien er det utarbeidet egne prosedyrer. 
 

Interne forskningsmidler 

Sørlandet sykehus utlyser interne midler til forskning årlig. Midlene deles ut til ansatte i henhold til gjeldende virksomhetsstrategi og kvalitetskriterier. 

 

Doktorgradsstipend 

Hver vår lyses det ut 5 stillinger (PhD og post-doc) med oppstart påfølgende år. Engasjementene som lyses ut har varighet tilsvarende maksimalt tre år i 100 prosent stilling. PhD-løpet kan gjennomføres på deltid, men da i minimum i 50 prosent stilling over maksimum seks år. 

 

Oppstartsmidler 

Formålet med oppstartmidlene er å oppmuntre og lettere til rette for forskningsaktivitet som kan munne ut i et større forskningsprosjekt. Disse midlene kan benyttes til ansettelse i 10-100% forskningsstilling for et angitt tidsrom i inneværende år. Permisjon for forskningsstilling må avklares med nærmeste leder før søknad sendes. Stillingene lønnes med grunnlønn i henhold til overenskomst uten andre tillegg enn evt. forsknings-/doktorgradstillegg. 
Oppstartsmidler lyses ut to ganger årlig, i januar og mai. Tildelte midler må benyttes inneværende år.

 

Frømidler 

Frømidler er en tildeling på inntil kr 15 000 per prosjekt, som kan benyttes til blant annet prosjektplanlegging, studiereiser, frikjøp av tid til tenkte, planlagte eller pågående forskningsprosjekt ved SSHF som ikke allerede er finansiert. 
Frømidler lyses ut to ganger årlig, i januar og mai. Tildelte midler må benyttes inneværende år. 

 

Ekstern finansiering 

Det er mange kilder for ekstern forskningsfinansiering. De mest aktuelle er listet opp nedenfor. Husk å lese utlysningsteksten nøye. Kontakt forskningsseksjonen for hjelp med budsjett/søknad. 
 

Forskningsprosjekter i helse- og omsorgssektoren medfører ofte bruk av helse- og personopplysninger. Bruk av denne typen opplysninger til forskningsformål krever ulike godkjenninger før oppstart.
 
Alle forskningsprosjekter, både der SSHF er ansvarlig institusjon og der SSHF er bidragsyter i prosjekt i regi av andre institusjoner, skal melds til personvernombudet.

Her finner du en oversikt over melderutiner og hvilke instanser du trenger godkjenninger fra for ulike typer prosjekter. Samtykke fra prosjektdeltakerne er hovedregel i de fleste forskningsprosjekter. Alle typer prosjekter som ønsker å søke fritak fra taushetsplikten, det vil si rett til å hente ut pasientopplysninger uten pasientens samtykke må søke om dispensasjon fra dette hos REK, Helsedirektoratet eller personverombudet. 
 
Er du i tvil om hvilke tillatelser du trenger å søke om, kontakt personvernombudet rune.nesdal.jonassen@sshf.no

Du må ha en plan for innhenting og lagring av forskningsdata og som må framkomme i protokollen. Se her for veiledning.
 ​​

For generelle tips og råd: Se forskningshåndboken

 

Flytskjema godkjenningsprosess

Sist oppdatert 12.04.2024