Ikon

Utviklingsplan 2040

Hvordan skal vi løse det økende behovet for spesialisthelsetjenester og gi alle i Agder god pasientbehandling de neste 15-20 årene? Sørlandet sykehus HFs Utviklingsplan 2040 skal gi føringer for dette.

Vi forbereder oss på framtidige utfordringer. Det blir stadig flere eldre i befolkningen og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske og medisinske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Samtidig har vi begrensede økonomiske rammer. Hvordan skal vi løse det økende behovet for spesialisthelsetjenester og gi alle i Agder god pasientbehandling de neste 15-20 årene?

Utviklingsplan 2040​​​​ er et svar på det.

Vi vil skape din helsetjeneste gjennom å tilby det ypperste av medisinsk kunnskap, utnytte teknologiske nyvinninger, samarbeide i nettverk og forme gode bygg. Vi har satt oss mål på lang og kort sikt, for å gi et best mulig helsetilbud til  hele befolkningen på Sørlandet.​​

Utviklingsplanen beskriver dagens situasjon, utfordringer og muligheter som virksomheten står overfor. Basert på analyse og vurdering av utfordringer og muligheter velges utviklingsretning for virksomheten, sentrale strategiske valg og prioriterte tiltak.

Pasientgrupper/fagområder som spesielt omtales i planen er:

 • ​Barn og unge
 • Voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblem
 • Skrøpelige eldre
 • Personer med flere kroniske lidelser
 • Psykiske helsevern
 • Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
 • Organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene 
 • Beredskap pandemi
 • Folkehelse og forebygging
 • Habilitering
 • Styrket samarbeidet på tvers av lokalisasjoner og virksomheter i samme helseforetak

​Vi arbeider etter følgende føringer:

Planen bygger på nasjonale og regionale vedtak, planer og føringer for helsevesenet.

Aktivitets- og kapasitetsframskrivning for Sørlandet Sykehus HF 2019- 2040 

Strategi og planer

​Høring

Høringsversjonen til Utviklingsplan 2040 Sørlandet sykehus HF ble sendt på høring til medarbeidere i sykehuset, kommuner, brukere, samarbeidspartnere og andre interessenter. 

Se høringsbrev​​
Frist for høringssvar var 15. mars 2022.

Høringssvar

​​


 


​​Sist oppdatert 27.05.2022