Stadig flere får sårbehandling hjemme

I fjor ble det gjennomført nesten 600 digitale sårkonsultasjoner ved fire helseforetak i Helse Sør-Øst. Sørlandet sykehus er ett av disse. Nå kan pasienter få behandlet sine sår hjemme.

Publisert 31.05.2024

Helseforetakene har innført en modell hvor helsepersonell i kommunen og spesialisthelsetjenesten samarbeider om behandlingen hjemme hos pasienten.

Modellen tilrettelegger for at helsepersonell i kommunen sammen med pasienten har direkte dialog med fagpersoner i spesialisthelsetjenesten via videokonferanse. Forebygging og behandling skjer i form av kompetansedeling og veiledning på direkten.

Hittil er det fire helseforetak og 56 kommuner som har samarbeidet om å utvikle en felles tjenestemodell for digital sårbehandling. Helseforetakene som har samarbeidet er Sykehuset Innlandet, Sunnaas sykehus, Vestre Viken og Sørlandet sykehus.

- Sørlandet sykehus har vært aktivt med i prosjektet, og er det sykehuset som har kommet lengst i å etablere dette som et driftstilbud til Agder. Ved å bruke Norsk Helsenett sin videotjeneste sikres både tilgjengelighet og god kvalitet.  Helse IKT har støttet prosjektet med teknisk tilrettelegging, sier Bjørn Bakke, rådgiver i IKT og prosjektdeltager.

Prosjektet kan vise til svært gode resultater.
– Pasientene får god oppfølging og behandling og opplever ekstra trygghet når helsepersonell i kommunen og spesialisthelsetjenesten samarbeider om sårbehandlingen via videokonferanse hjemme hos pasienten, sier prosjektleder for teleSÅR, Anne May Moldestad Solås.
Hun mener at denne modellen har et stort potensial for spredning og videreutvikling og oppfordrer alle kommunene i Agder til å bli med.
– Direkte dialog i videokonferansen legger til rette for kompetansedeling og økt kunnskap om sårbehandling, sier Solås.

I 2023 ble det gjennomført totalt 596 digitale sårkonsultasjoner ved de fire helseforetakene i Helse Sør-Øst. Digital sårbehandling har vist kvalitative og kvantitative gevinster, samt miljømessig og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Mellom 50 000 og 100 000 mennesker lever med kroniske sår i Norge, og antallet er økende fordi vi blir flere eldre, og stadig flere med en diabetes diagnose. Oppfølging av kroniske sår krever kontinuitet, kompetanse og samhandling mellom helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, og med pasient og nærkontakter. 

Det er på høy tid å ta i bruk digitale løsninger i helsevesenet, fordi de kan forbedre pasientbehandlingen og øke effektiviteten. Og i dette tilfellet vil det gi helsepersonell direkte kunnskap om sårbehandling, sier Erik Mulder Pettersen, karkirurg og initiativtager til teleSÅR prosjektet.

Helseforetakene har utarbeidet felles prosedyrer, retningslinjer, kompetansemateriell, forløp og anbefalinger. Disse er samlet i Nasjonal veileder for digital sårbehandling, og målet er at alle sykehusene skal benytte seg av denne.