Nytt akuttbygg Kristiansand

- Verdifulle innspill for sykehuset

Hvordan kan vi best jobbe sammen og levere høy kvalitet på tjenestene våre i nytt akuttbygg? Arbeidsinnsatsen for å finne de gode svarene på dette imponerer prosjektledelsen for nytt akuttbygg Kristiansand.

Irene Svozilik
Publisert 12.04.2023
Sist oppdatert 14.04.2023
En mann og kvinne som smiler
Prosjektsjeft Per W. Torgersen og brukerkoordinator Kristin F. Korsvik for nytt akuttbygg Kristiansand, har travle, men innholdsrike dager sammen med brukergruppene.

- Vi er imponert over og takknemlig for det arbeidet som nå legges ned. Arbeidsgruppene er både entusiastiske, løsningsorienterte, konstruktive og gir oss verdifulle innspill og ideer som helt klart kommer sykehuset til gode, sier prosjektsjef for nytt akuttbygg Per W. Torgersen og brukerkoordinator, Kristin Frigstad Korsvik.

Mann står utendørs i hvit genser og smiler mot kamera. Foto.

- Brukergruppene blir hele tiden utfordret til å tenke og planlegge for fremtiden, soer prosjektsjef Per W. Torgersen.

Hittil har mer enn 100 ansatte vært involvert i planleggingen av det nye akuttbygget. Dette inkluderer fagfolk fra de ulike enhetene, ambulanse, smittevern, medisinsk biokjemi/lab, radiologisk avdeling, traumeenhet, teknikk og ulike tjenester innen logistikk med flere.

13.000 kvadratmeter

Det nye akuttbygget som inkluderer ombygging av eksisterende arealer, skal med sine 13.000 kvadratmeter dekke fremtidige kapasitetsbehov for alle intensiv- og intermediærfunksjoner. Nyfødtintensiv får også nye lokaler med nærhet til intensiv, intermediær og operasjon. I tillegg flyttes dialyse enheten fra bygg 10 til nytt akuttbygg.

Med antatt knapphet på helsepersonell i årene fremover, er det viktig med ressurseffektive løsninger som reduserer personellbehovet og legger til rette for fleksibilitet, fremtidsrettet teknologi og ikke minst arbeidstrivsel.

Økt kapasitetsbehov

Med økt levealder og kompleksitet i sykdommer som følge av dette, anslår man en pasientøkning i akuttmottaket på ca. 40 prosent fram til 2040. I 2019 fikk over 30.000 pasienter behandling i dagens akuttmottak, som ble dimensjonert for 14.000 årlige pasienter da bygget ble oppført i 1990.

Å se for seg fremtidens utfordringer, organisering, teknologi, kompetanse og løsninger er en øvelse som krever sitt av de ulike fagområdene som skal ta bygget i bruk. Innspillene skal bidra til best mulig drift og sambruk av bygget.

Konseptrapport i august

Brukermedvirkningen pågår for fullt fram mot sommeren. I august skal konseptrapporten være ferdig og presenteres styret i Helse Sør-Øst. En godkjenning av rapporten vil bety at prosjektet går inn i ny fase før byggestart i 2026.

Inntil da jobber arbeidsgruppene med uforminsket styrke.

Kvinne står smilende utendørs. Foto.

Brukerkoordinator Kristin F. Korsvik tar innspill fra et stort antall ansatte når det nye bygget skal utformes.

- Vi er inne i en veldig aktiv periode med brukermedvirkning og stor møtevirksomhet, konstaterer Frigstad Korsvik og legger til:

- Vi vet at dette er krevende for arbeidsgruppene, fordi at dette skjer på toppen av den daglige driften i klinikken. Alle strekker seg langt for å få til et fantastisk nytt akuttbygg.

Korsvik og Torgersen er ikke i tvil om betydningen av bygget som skal komme på Eg-området.

- Det betyr fantastisk mye for kvaliteten og pasientsikkerheten at vi får dette akuttbygget. Det vil ha betydning for rekruttering av helsepersonell i landsdelen og det vil bedre arbeidsflyten til våre ansatte. Både våre pasienter og ansatte fortjener dette bygget, sier Torgersen og Korsvik.​​​

Sykehuset med en ny, stor helikopterlandingsplass og nytt aktuttbygg på området- Illustrasjon.

Illustrasjon: Ratio arkitekter AS