Nødmeldingssentralene samlokaliseres

- En gevinst for innbyggerne

I mai flytter politiets operasjonssentral, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral og 110-sentralen i Agder inn i felles lokaler i Kristiansand. Målet er en bedre og mer effektiv tjeneste til Agders befolkning når ulykken er ute.

Publisert 20.03.2023

I 2014-2015 besluttet regjeringen gjennom nærpolitireformen å samlokalisere 110-sentralene (brann) og politiets operasjonssentraler (112-sentraler). Nærpolitireformen slår videre fast at det i de samlokaliserte nødmeldingssentralene også skal tilrettelegges for de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (113-AMK). I Agder er vi så heldige å få etablere alle tre etater i et felles miljø i det nye politihuset i Kristiansand.

Etatene skal fortsatt være tre uavhengige enheter under sine respektive «eiere», men målsettingen er en enda tettere dialog mellom etatene, større kjennskap til hverandre og felles øvinger som igjen vil gi bedre tjenester til innbyggerne når etatene opererer sammen under ulykker og større hendelser.

Portrettforot av en smilende Kjerstin Askholt stående på utendørs i Kristiansand sentrum.

Kjerstin Askholt

Fram til i dag har nødmeldingssentralene holdt til i henholdsvis brannstasjonen i Arendal, politihuset i Kristiansand og AMK-sentralen utenfor Lillesand. Dette er tre etater med hver sin kultur, ulike lovverk de arbeider i henhold til, prosedyrer og historie. I tiden fra vedtaket om å samle alle tre etatene ble vedtatt og samboerskapet skjer, har det derfor pågått mye arbeid for at innflyttingen skal bli så smidig som mulig og for at gevinstene skal bli synlig raskt. Prosjektet mot samlokaliseringen har hatt fokus på å gå «fra samlokalisering til samvirke», og det er igangsatt felles tiltak, rutiner og prosedyrer, og gjennom ulike aktiviteter og samlinger har de ansatte blitt mer samkjørt, og forståelsen for hverandre har økt gjennom godt samarbeid og dialog.

Stortinget har stilt tydelige forventninger om positive virkninger av samlokalisering. Også fra vår side, som ansvarlige for hver vår etat, har det vært helt sentralt at en samlokalisering skal gi gevinster. Både for Agders befolkning, men også for våre medarbeidere.
 
Portrett av en smilende NIna Mevold utendørs på sykehusets område. Foto.

Nina Mevold

Vi forventer at en samlokalisering vil bidra til en mer effektiv og bedre samordnet nødmeldingstjeneste. Når en nødsituasjon oppstår, er det avgjørende at hjelpen kommer så raskt som mulig. Samlokalisering vil gjøre det lettere å koordinere og sende ut hjelp, noe som vil føre til kortere responstider og raskere hjelp til de som trenger det.
 
En annen gevinst ved samlokalisering er at vi blir enda bedre kjent på tvers av nødmeldingssentralene. God kommunikasjon og forståelse mellom etatene i en nødsituasjon er avgjørende for å kunne handle raskt og effektivt.

 


Portrettfoto av en smilende Rune Vårdal Paulsen. Foto.

Rune Vårdal Paulsen


Vi har også tro på at samlokalisering vil bidra til et mer spennende fagmiljø hvor vi kan øke den tverrfaglige kompetansen gjennom kunnskapsdeling, bedre ressursutnyttelse og flere øvelser sammen. Dette gir oss mulighet til å utvikle nye verktøy og metoder som igjen kan bli nasjonale standarder som alle i Norge kan dra nytten av.
 
Samlet sett vil samlokaliseringen av nødmeldingssentralene til brann, helse og politi være en stor gevinst for innbyggerne våre. Bedre samarbeid, mer effektiv ressursutnyttelse og mer tilpassede tjenester vil alle bidra til å gjøre nødhjelpstjenestene bedre og mer tilgjengelige for de som trenger dem. Kjerstin Askholt, politimester i Agder
Nina Mevold, administrerende direktør Sørlandet sykehus HF
Rune Vårdal Paulsen, daglig leder 110 Agder IKS