Miljøsertifisering - Grønt sykehus

Sørlandet sykehus ønsker å bidra til at Norge når sine klima- og miljømål. Miljøsertifisering etter ISO14001:2015 standard er et synlig bevis på en organisasjon som arbeider for en beskyttelse av miljøet og at myndighetenes krav overholdes. Grønt sykehus er spesialisthelsetjenestens svar på miljø- og klimautfordringene.

Sørlandet sykehus er miljøsertifisert


Sørlandet sykehus tar miljø- og klimautfordringene på alvor. Den 11. september 2014 ble foretaket miljøsertifisert, og oppfylte dermed kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om å være sertifisert etter ISO 14001 innen utgangen av 2014. Sertifikatet gir en bekreftelse på at vårt system er i samsvar med en internasjonalt anerkjent standard for god miljøledelse og at helseforetaket arbeider aktivt med å redusere miljøbelastninger til et minimum.
Siden den gang har vi årlig revisjon. Vi ble sist resertifisert etter ISO14001:2015 i februar 2018.

Miljøsertifisering ikke er det endelige målet, men et viktig verktøy i helseforetakets miljøarbeid. Sørlandet sykehus jobber kontinuerlig for å redusere miljøbelastningen og vi har gjort en kartlegging av hvordan vi påvirker det ytre miljø. Resultatet er at vi har betydelig påvirkning innen følgende områder:

 • Energibruk
 • Transport
 • Avfallsgenerering- og håndtering
 • Forbruk av utstyr, kjemikalier og legemidler
 • Servering og produksjon av mat

 • Redusere daggradskorrigerte spesifikke energiforbruket med 1 % per år
 • Montere ladestasjoner til fremtidige tjenestebiler som er elektriske/hybrid
 • 3 % reduksjon av tjenestereiser med fly ift. 2014
 • Øke den generelle sorteringsgraden til 60 %
 • Redusere risikoavfall med 25 % ift. 2016
 • Forbli fri for all bruk av palmeolje og palmeinnholdige produkter

God pasientbehandling og pasientsikkerhet er grunnsteinene i vår virksomhet. Dette er et samfunnsansvar vi ønsker å yte med minst mulig negativ påvirkning på det ytre miljø. Som et synlig bevis på dette ble Sørlandet sykehus HF miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden i 2014. I det videre miljøarbeidet vil vi jobbe for å nå våre egne målsetninger i helseforetaket, samtidig som vi jobber for å underbygge nasjonale og regionale føringer for helseforetakene. 

Vi er forpliktet til å følge gjeldende lovverk og forskrifter, og betrakter relevant miljølovgivning som et minimumskrav. Sørlandet sykehus ønsker å takle globale miljøspørsmål gjennom lokale handlinger. Dette ønsker vi å oppnå gjennom kontinuerlig forbedring av vårt miljøarbeid på veien mot et grønt sykehus og en grønn fremtid.

Sykehusets ledelse skal i samarbeid med alle ansatte utføre sine arbeidsoppgaver med minst mulig negativ påvirkning av det ytre miljø. Vi har for de kommende årene en klar ambisjon om forbedring av vår drift til fordel for pasienter, ansatte og det ytre miljøet.

Vårt overordnede mål er redusert utslipp av CO2.


Sist oppdatert 27.01.2023