En kvinne og et barn

Barn under radaren

Barn under radaren er et tiltak for tidlig avdekking av omsorgssvikt og barnemishandling ved ambulansetjenesten, akuttmottakene og de ambulante akutt teamene ved Sørlandet sykehus HF.

Barn under radaren tar utgangspunkt i en sjekkliste fra Nederland som er implementert ved alle landets akuttmottak etter suksessfull utprøving. Sjekklisten benyttes i sykehusets møte med voksne omsorgspersoner som får helsehjelp i forbindelse med intox og annen rusproblematikk, suicidforsøk, alvorlig psykisk lidelse og skader etter vold. Sjekklisten består av spørsmål som skal bidra til å kartlegge barnets omsorgssituasjon og hjelpe helsepersonell i vurderingen av om kriteriene for opplysningsplikten til barneverntjenesten er tilstede.

Ambulansetjeneste, akuttmottak og ambulant akutt team kommer hvert år i kontakt med voksne personer i forbindelse med intox og annen rusproblematikk, suicidforsøk, alvorlig psykisk lidelse og skader etter vold. Blant disse finnes omsorgspersoner med ansvar for mindreårige barn. 
 
Mørketall
Det er grunn til å tro at det er store mørketall blant barn som opplever mishandling og alvorlig omsorgssvikt og at hjelpen ofte kommer for sent, når barnet allerede har begynt å vise symptomer i form av skader eller problematferd. Helsepersonell er blant de som har mulighet til å fange opp disse barna på et tidligere tidspunkt.

Barn under radaren er utviklet gjennom systematisk innhenting og bruk av forskningsbasert litteratur samt samarbeid med forskningsgruppen bak piloten i Nederland og BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Barn under radaren-teamet har også et tett samarbeid med ledelse og ansatte ved involverte enheter i Sørlandet sykehus samt barneverntjenestene i Agder.

Brukerinvolvering
Ikke minst har brukerperspektivet vært sentralt for implementeringen av tiltaket. Brukerutvalget og ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus HF, LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, BAR –

Barn av rusmisbrukere, Mental Helse, LPP – Landsforeningen for pårørende innen Psykisk helse og LFB – Landsforeningen for barnevernsbarn har vært involvert i alle prosjektets faser.

Barn under radaren er et tiltak med nasjonalt potensial, med mål om å senke de norske mørketallene for omsorgssvikt og barnemishandling og sikre at barnet og familien får hjelp på et tidligere tidspunkt.

 • Akershus universitetssykehus (AHUS)
 • Oslo Universitetssykehus (OUS)
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Telemark
 • Vestre Viken
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Østfold
 • Lovisenberg diakonale sykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
 • Helse Bergen
 • Haraldsplass diakonale sykehus
 • Helse Førde
 • Helse Fonna
 • Helse Stavanger

For å få tilgang til "Barn under radaren" må helseforetakene forankre implementeringsarbeidet i helseforetakets ledelse, minimum hos fagdirektør.

(01.01.2024)

BarnsBeste tilbyr en implementeringspakke til alle helseforetak som har valgt "Barn under radaren". Implementeringen bygger på erfaringer fra tidligere prosesser ved SSHF og forskning fra Nederland.  

Implementeringspakken inkluderer:

 • Sjekklister for akuttmottak og ambulansetjenesten
 • Opplæring gjennom e-læringskurs
 • Implementeringsveileder med ressurser
 • Mal for prosedyrer som kan tilpasses den enkelte enhet.

Rapport fra Barn under radaren , pilotprosjektet ved Sørlandet sykehus HF​.

Hovedrapport Pilotprosjektet Barn under radaren

Rapport Barn under radaren

Initiativtaker og prosjektleder for The Hague protocol, Hester Diderich-Lolkes de Beer, skrev en avhandling i forbindelse med utviklingen og implementeringen av tiltaket i Nederland.

Les avhandlingen

Sist oppdatert 25.04.2024