Databaser

Når du leter etter svar på kliniske spørsmål er det lurt å starte med oppsummert kunnskap. Våre databaser er satt opp slik at oppsummert kunnskap kommer først.

Les hvordan du forbereder deg til et litteratursøk

Lurer du på hvilken database du skal velge? Spør en bibliotekar

Se også: Tilgang når du ikke bruker SSHF-PC (OpenAthens)


Kliniske oppslagsverk

 

Nursing Reference Center Plus er et kunnskapsbasert oppslagsverk for sykepleie laget av sykepleiere. Her finner du korte, informative tekster med blant annet diagnoser, sjekklister og behandling. Krever pålogging utenfor SSHF-nettverket.

Up to date er et kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose og behandling. Basen er laget av leger for leger, men er også nyttig for sykepleiere og annet helsepersonell. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket. Krever pålogging utenfor SSHF-nettverket.

BMJ Best Practice Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose, etiologi, behandling og prognose. Inkluderer lenker til Cochrane Clinical Answers. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.

Cochrane Clinical Answers Med grunnlag i Cochrane systematic reviews gir Cochrane Clinical Answers svar på konkrete, kliniske spørsmål. Svarene skal kunne brukes direkte i praktisk arbeid med pasienter. Krever pålogging utenfor SSHF-nettverket.

ClinicalKey Inneholder ca 1000 kliniske temaer fra Clinical Overview & FirstConsult, 700 tidsskrifter (inkl. alle Clinics of North America), ca 1000 e-bøker, kliniske retningslinjer, legemiddelinformasjon, pasientinformasjon, ca 3,6 mill bilder og ca 13000 videoer. Krever pålogging utenfor SSHF-nettverket, lag konto mens du er på SIKT-nettverket. Evt. kontakt Medisinsk bibliotek​ for brukernavn og passord om du sitter utenfor nettverket.

Pyramidesøket Samsøk i en rekke kilder: UpToDate, Best Practice, DARE, ACP J Club, McMaster PLUS og PubMed.  Utviklet av McMaster University i samarbeid med Helsebiblioteket. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket. Informasjon og veiledning. Anbefales for raske oppslag. For mer dyptgående søk, bruk de enkelte basene.

 

Fagprosedyrer og retningslinjer


Helsedirektoratet Nasjonale faglige retningslinjer, råd og veiledninger, samt pasient- og pakkeforløp 

eHåndbok Oslo Universitetssykehus sin elektroniske samling av prosedyrer og styrende dokumenter. Den inkluderer de kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrene som tidligere lå på www.fagprosedyrer.no​. Fagprosedyrer.no inneholder nå kun forklaring på metodikk for å lage kunnskapsbaserte fagprosedyrer.

NICE Guidance Nasjonale retningslinjer og anbefalinger fra The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i England.


Retningslinjer og veiledere - Helsebiblioteket Kliniske retningslinjer, veiledere og anbefalinger. Norske retningslinjer og lenker til internasjonale baser for retningslinjer.

Guidelines International Network Inneholder over 6000 retningslinjer fra en rekke land. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.

 

Generelle medisinske og helsefaglige databaser

 

The Cochrane Library Inneholder systematiske oversikter og enkeltstudier. Dekker hovedsakelig effekt av tiltak, men også diagnostikk og etiologi. Krever pålogging utenfor SSHF-nettverket. Søkeveiledning fra SMH.

Epistemonikos Inneholder systematiske oversikter om kliniske spørsmål. Blant annet behandling, diagnose, prognose, skade, og etiologi. Krever ingen pålogging. Se veiledning

PubMed Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra over 5.500 medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Dekker flere fagområder som odontologi, biomedisin, bioteknologi og veterinærmedisin. Omfatter MEDLINE.
Søkeveiledning fra SMH.

Ovid MEDLINE Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Internasjonal, men med spesielt fokus på amerikanske tidsskrifter. Krever pålogging utenfor SSHF-nettverket.
Søkeveiledning fra SMH.

Embase inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske tidsskrifter. Internasjonal med spesielt god dekning av vest-europeiske tidsskrifter. Inkluderer alle referanser fra MEDLINE. Krever pålogging utenfor SSHF-nettverket. Søkeveiledning fra SMH.

ClinicalKey Inneholder ca 1000 kliniske temaer fra Clinical Overview & FirstConsult, 700 tidsskrifter (inkl. alle Clinics of North America), ca 1000 e-bøker, kliniske retningslinjer, legemiddelinformasjon, pasientinformasjon, ca 3,6 mill bilder og ca 13000 videoer. Krever pålogging utenfor SSHF-nettverket, lag konto mens du er på SIKT-nettverket. Evt. kontakt Medisinsk bibliotek for brukernavn og passord om du sitter utenfor nettverket.

SveMed+ (Ikke oppdatert etter 2019) Referansedatabase som dekker nordiske tidsskrifter innen medisin og helsefag. Har svenske og engelske MeSH-emneord. Søkeveiledning fra Medisinsk bibliotek, UiO.

MedNytt MedNytt er en database med tidlige vurderinger av nye medisinske metoder. Databasen vedlikeholdes av Folkehelseinstituttet, og er uavhengig av industri og myndigheter.

MeSH på norsk ​Norsk oversettelse av Medical Subject Headings (MeSH), kontrollerte emneord som brukes blant annet i PubMed, Medline og Cochrane. Her kan man søke både på norsk og engelsk.​

 

Fagspesifikke databaser


Fysioterapi og ergoterapi

AMED (Allied and Complimentary Medicine) inneholder referanser til tidsskriftartikler innenfor fysio- og ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering og alternativ medisin. Krever pålogging utenfor SSHF-nettverket. Søkeveiledning fra SMH.

PEDro The Physiotherapy Evidence Database inneholder referanser til systematiske oversikter, retningslinjer og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte studier (RCT) innen fysioterapi. Krever ingen pålogging.

OTseeker inneholder referanser til systematiske oversikter og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte studier (RCT) innen ergoterapi.
Krever ingen pålogging.

Legemidler

Micromedex En omfattende legemiddelinformasjonsdatabase. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.

KOBLE​ Norges første kunnskapsbaserte oppslagsverk om dosering av legemidler til barn som er tilpasset norske forhold. Norsk legemiddelhåndbok (NLH) har det redaksjonelle ansvaret. Krever ingen pålogging.

Interaksjoner Norsk database med legemiddelinteraksjoner.

Helsebiblioteket Se også Helsebibliotekets emnebibliotek for legemidler.

Psykiatri og psykologi

PsycINFO inneholder referanser til tidsskriftartikler, avhandlinger, bøker og bokkapitler innenfor psykiatri og psykologi. Krever pålogging utenfor SSHF-nettverket. Søkeveiledning fra SMH.

IN SUM RBUPS database over oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd

Sykepleie

Nursing Reference Center Plus Kunnskapsbasert oppslagsverk for sykepleie laget av sykepleiere. Her finner du korte informative tekster om blant annet diagnoser, sjekklister og behandling. Krever pålogging utenfor SSHF-nettverket.

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health). Referansedatabase som dekker tidsskrifter innen sykepleie og helsefag. Internasjonal, men med spesielt god dekning av amerikanske tidsskrifter.
Abonnement via Helsebiblioteket. Krever pålogging utenfor SSHF-nettverket.
Søkeveiledning fra SMH.


Øvrige søkemotorer og artikkeldatabaser

 

Helsebiblioteket Gratis tilgang til oppslagsverk, databaser og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.

Kudos En dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget. Gratis tilgang uten pålogging. 

The Campbell Library
 Inneholder systematiske oversikter over tiltakseffekt innen feltene utdanning, sosial velferd og kriminalforebygging.   

ERIC (Education Resources Information Center) Inneholder referanser til litteratur innen pedagogikk og andre utdanningsrelevante emner.

ERIC (Ebsco) (Education Resources Information Center) Inneholder referanser til litteratur innen pedagogikk og andre utdanningsrelevante emner.

ClinicalTrials.gov Oppdatert informasjon om offentlig- og privatfinansierte kliniske forsøk på frivillige pasienter

Cristin Current Research Information System In Norway  er et felles system for forskningsdokumentasjon i Norge. Databasen inneholder forskningsresultater, forskerprofiler, prosjekter og forskningsenheter

OpenDissertations Åpent tilgjengelig database med hovedsakelig nordamerikanske avhandlinger

Lovdata Inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.

Google Scholar Søkemotor for vitenskapelig informasjon. Gir bla treff på artikler utgitt av akademiske forlag, avhandlinger fra høyere utdanning, bøker, sammendrag og tekniske rapporter fra et vidstrakt forskningsområde. Brukerveiledning - PDF

Bok- og tidsskriftsdatabaser

 
Oria Databasen der du blant annet finner Medisinsk bibliotek og andre norske fagbibliotek sine bøker og tidsskrifter, samt  et stort omfang av referanser til artikler. 

bibliotek.dk Database for bøker, tidsskrifter tilgjengelige i danske fag- og folkebibliotek. Også mulig å søke etter større artikler i danske aviser og tidsskrifter fra 1945.

Libris Database for bøker, tidsskrifter og artikler tilgjengelige i hovedsaklige svenske fagbibliotek, men også noen folkebibliotek.

Explore The British Library Database for bøker, tidsskrifter tilgjengelige i The British Library.

Library of Congress Online Database for bøker, tidsskrifter tilgjengelige i det amerikanske nasjonalbiblioteket Library of Congress.

 

Endnote

Brukermanual for Endnote

EndNote er et program som hjelper deg å holde styr på referansene dine. Du kan enkelt importere referanser fra PubMed eller andre databaser.
Når du skriver artikler eller oppgaver kan du koble sammen Word og EndNote for å lage litteraturhenvisninger i teksten og litteraturliste i riktig format.

Ønsker du tilgang til programmet, må du benytte: Bestilling av tilganger (BAT) (på Intranett), søk opp EndNote Felles HSØ, godkjenning skjer automatisk.

 

Vi hjelper deg gjerne med litteratursøk. Bestill våre tjenester her.

​ 


Sist oppdatert 23.01.2024