Innovasjon

Innovasjon er nye løsninger tatt i bruk. I Helse Sør-Øst brukes betegnelse «nytt, nyttig og nyttiggjort». Innovasjon skal gi bedre pasientbehandling og gi helsetjenester med optimal ressursutnyttelse.

Hva er innovasjon i Sørlandet sykehus?
Begrepet innovasjon brukes om så mangt, av mange og det er dermed ikke lett å danne en felles forståelse. Derfor har vi skrevet litt om hva Sørlandet sykehus mener med innovasjon:

Innovasjon dreier seg om å utvikle og ta i bruk nye og bedre produkter og tjenester, men også om forbedringer i virksomheten i form av nye og kostnadseffektive prosesser, organisatoriske løsninger og pasientflyt. Kort fortalt kan man si at innovasjon er nye løsninger tatt i bruk. I Helse Sør-Øst brukes betegnelsene «nytt, nyttig og nyttiggjort». Dette er fordi en idé ikke blir til en innovasjon før den blir tatt i bruk og skaper verdi.

Idémottaket er her for å hjelpe deg som idéhaver med å få en idé til å bli en innovasjon. Brukernes erfaringer står helt sentralt i arbeidet med å identifisere behov og påvirke design av morgendagens tjenester, produkter og tjenestemodeller.

 Ulike prosjekter krever ulik tilnærming
 Ethvert innovasjonsprosjekt er unikt. Vi har allikevel forenklet litt og benytter oss av to hovedkategorier:

1. Tjenesteinnovasjon
2. Produktinnovasjon

Tjenesteinnovasjon handler om å utvikle nye og bedre tjenester og prosesser med utgangspunkt i pasientenes behov:

Fokus på pasienttilfredshet, arbeidsmiljø, kvalitet og samfunnsnytte

Kan implementeres uten hjelp av en tredje part

Produktinnovasjon handler om å utvikle og ta i bruk nye produkter som vil forbedre sykehusets tjenester. Ofte vil en slik oppfinnelse være patenterbar og dermed ha et kommersielt potensial. Ansatte i sykehuset er lovpålagt til å melde inn oppfinnelser som har kommersielt potensial (jfr. arbeidstakeroppfinnelsesloven). Inven2 og idémottaket v/ SSHF kan hjelpe deg med blant annet:

  • Rettighetssikring/patentering
  • Ivareta både den ansatte og arbeidsgivers rettigheter tilknyttet en idé
  • Kontakt med kommersialiseringspartner og industrisamarbeid
     

Inven2 forvalter, utvikler og kommersialiserer alle arbeids- og forskningsresultater med kommersielt potensiale fremkommet ved helseforetak i Helse Sør-Øst HF.

Inven2 bistår eierne ved forhandling og inngåelse av samarbeidsavtaler om forskning med industrielle aktører.

Utelukker ikke et senere kommersialiseringsløp

Hvem er vi

Idémottaket er til for å hjelpe din idé frem, slik at nytteverdien kan realiseres. Vi jobber på tvers av hele helseforetaket. 

Ansatte kan melde inn idéer, samt følge med på pågående initiativ på intern side her.

Innbyggere, pasienter og pårørende oppfordres til å melde inn gode innspill til postmottak@sshf.no merkes med «innovasjon»
 

Idémottaket:

Steinar Omnes
Fagansvarlig Innovasjon | seksjon for e-helse
416 98 998
Steinar.omnes@sshf.no

Bjørn Bakke
Rådgiver | seksjon for e-helse
38 07 30 15
Bjorn.bakke@sshf.no

Wenche Tangene
Spesialrådgiver | Forskningsenheten
466 80 166
Wenche.tangene@sshf.no

Sondre Tharaldsen
Innovasjonskonsulent | Seksjon for e-helse
954 46 499
Sondre.tharaldsen@sshf.no

Tor O. Tveit
Overlege | Anestesileger, Avdeling for Teknologi og e-helse
977 08 859
tor.tveit@sshf.no

Frank Erik Strømland
IKT-rådgiver | seksjon for e-helse
917 76 528
Frank.erik.stromland@sshf.no

Ved behov involveres også andre aktuelle fagmiljø.

Hvem kan sende inn ideer?

Alle våre ansatte kan sende inn sine idéer til idémottaket.

Hva med tilbakemeldinger på pasientbehandling?

Henvendelsen rettes skriftlig til:

Sørlandet sykehus HF
Administrasjonen
Postboks 416
4604 Kristiansand

Deler Idémottaket ut penger?

Idémottaket har ikke egne midler til utdeling. Hvis du har en god idé, kan vi støtte deg i å søke midler.

Har Idémottaket prosjektledere som kan realisere ideen?

Idémottakets oppgave er å ta imot, vurdere og koordinere arbeidet med ideer i samarbeid med ansatte ved sykehuset og eksterne samarbeidspartnere. Vi har ikke egne prosjektledere til utlån.

Sist oppdatert 18.10.2023