NOTES-studien

The Norwegian Tick born Encephalitis Study

Skogflåttencefalitt forårsakes av Tick-borne encephalitis (TBE)-virus som smitter via infisert flått. I Norge er sykdommen kun påvist etter smitte i Agder, Vestfold og Telemark med tilgrensende områder. Alvorlig TBE som rammer nervesystemet fører til sykehusinnleggelse og er meldepliktig. De tre siste årene har insidensen økt dramatisk fra ca. 10 til 25-40 rapporterte tilfeller årlig. Beskrivelse av en norsk pasientkohort mangler, og i denne observasjonsstudien vil vi beskrive forløpet i akuttfasen ved tre sykehus; Sørlandet, Vestfold og Telemark. Utfallet etter alvorlig TBE undersøkes i en case-control studie med oppfølging i opptil 2 år etter akutt sykdom. Vi samler inn data retrospektivt og prospektivt fra journal, anamnesen, klinisk undersøkelse og ved hjelp av validerte relevante selvrapporteringsskjemaer. Det opprettes en forskningsbiobank ved ST for innsamlet blod og spinalvæske. Prøvene skal brukes til å undersøke om spesifikke biomarkører kan prediktere alvorlighetsgraden av sykdommen i akuttfasen og prognose etter ett år med case-control design. Prosjektet vil kunne fremskaffe viktig kunnskap for vaksineråd og best mulig håndtering og oppfølging av personer som rammes av skogflåttencefalitt.

Om studien

Hensikten med studien er å beskrive forløpet i akuttfasen for TBE pasienter smittet i Norge og også undersøke sammenhengen mellom gjennomgått infeksjon og endringer i livskvalitet og kognitiv funksjon sammenlignet med normalbefolkningen og en kontrollgruppe. I tillegg ønsker vi å identifisere  proteiner i blod og spinalvæske for å se om de kan være med å si noe om forløpet og prognosen etter 1 år.

Vitenskapelig tittel

The Norwegian Tick-borne Encephalitis Study - NOTES. Acute phase characteristics and long-term outcomes.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle pasienter som blir lagt inn eller ble lagt inn med TBE på sykehuset Sørlandet, Vestfold og Telemark vil få tilbud om å være med i studien fra legene på sykehuset, eller bli kontaktet i brevs form. Kontaktperson for studien  ved Sørlandet sykehus er Åslaug Lorentzen, ved Telemark, Hilde Skuland og i Vestfold, Tore Steinstad.  

Hva innebærer studien?

Du blir bedt om å samtykke til at vi går gjennom din journal og registrerer opplysninger om sykeforløpet av TBE infeksjonen (symptomer, utredning, funn på undersøkelser og støttebehandling), samt opplysninger om tidligere sykdommer. I tilegg skal det gjøres nevrologisk undersøkelse, ryggmargsprøve og du blir bedt om å svare på skjemaer om utmattelse,  kognitive funksjoner og livskvalitet. De som var innlagt i 2020 eller senere vil også bli innkalt til kontroll, tre og tolv måneder etter infeksjonen. Der vil du bli spurt om å delta på de samme undersøkelsene.

Vær oppmerksom

Spinalpunksjon, nevrologisk undersøkelse og blodprøve er en del av den normale prosedyrene som gjennomgås når noen blir innlagt på sykehuset. Det tilbys også normalt en kontroll ved 3 måneder. I tilegg til dette vil du få en ekstra kontroll etter 3 år. Om du ikke ønsker å bli spinalpuntert fler ganger enn under akuttinnleggelsen kan du si fra om dette. Det er frivillig.

Kontaktinformasjon

Hilde kristin Skudal  47349134

Samarbeidspartnere

Telemark sykehus har hovedansvaret for studien. 
Pasienter inkluderes fra tre sykehus, Telemark, Sørlandet og Vestfold.