Påvirkes de kliniske resultater av tilgangen til hofteleddet ved lårhalsbrudd? En randomisert studie som sammenlikner den bakre og den fremre tilgangen ved innsetting av hemiprotese

Om lag 10000 nordmenn pådrar seg årlig et brudd i øvre del av lårbenet og om lag 3500 pasienter opereres med innsetting av en bruddprotese. Dette har bedret resultatene vesentlig, men fremdeles tyder forskning og utvikling på at resultatene kan bedres ytterligere avhengig av hvilken kirurgisk tilgang man bruker til hofteleddet under operasjonen. Ca 70 % av pasientene opereres i dag med en metode som man har forlatt ved den planlagte proteseoperasjonen for slitasje i leddet. De to mest brukte tilgangene til hofteleddet ved disse operasjonene er den bakre og den fremre tilgangen til leddet. I denne studien undersøker vi resultatene når bakre eller fremre tilgang brukes til leddet også ved lårhalsbrudd. Pasienter mellom 70 og 90 år med et dislokert lårhalsbrudd og som ikke har kognitiv svikt/demens vurderes for inkludering i denne studien som pågår i Kristiansand og Arendal.

Om studien

  Omlag 3500 pasienter opereres årlig med hemiprotese grunnet lårhalbrudd. Behandlingen med hemiprotese har bedret overlevelsen, pasienttilfredsheten og de generelle resultater vesentlig. Rutine i Norge har vært å operere pasientene med direkte lateral tilgang til hofteleddet ved innsetting av hemiprotesen. Denne tilgangen var også rutine ved planlagte proteseoperasjoner ved slitasje, leddgikt eller andre degenerative leddlidelser. Imidlertid har bruken av lateral tilgang til hofteleddet ved degenerative leddlidelser falt betydelig i bruk. I 2010 ble 55% operert med lateral tilgang, mens andelen i 2018 var redusert til 5 %. I dag er bakre tilgang dominerende med 77 %, fremre tilganger brukes på omlag 20 % mens andelen operert med lateral tilgang redusert til knappe 2 %. Ved implantasjon av hemiprotese i hofteleddet er imidlertid tendensen uendret de siste 10 år. Fremdeles opereres ca 75 % av pasientene med lateral tilgang, selv om multiple kliniske studier og registerstudier angir dårligere kliniske resultater ved denne tilgangen sammenliknet med fremre og bakre tilgang. Vi er ikke kjent med at det er publisert resultater fra randomiserte studier som sammenlikner bakre og fremre tilgang ved innsetting av hemiprotese ved hoftebrudd, og denne studien ønsker vi derfor gjennomført. Inklusjonskriterier: Pasienter mellom 70-90 år, oppegående med eller uten ganghjelpemiddel som enten selv eller via nærmeste pårørende kan gi informert samtykke og har Sørlandet sykehus som primærsykehus kan inkluderes. Eksklusjonskriterier: kognitiv svekkelse/demens, patologisk brudd, pågående infeksjon eller brudd som ikke egner seg for hemiprotese.  

Vitenskapelig tittel

Cemented hemiarthroplasty in femoral neck fractures; are clinical results affected by surgical approach. A randomized clinical trial comparing posterior and anterior approach

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2022 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

 Pasienter inkluderes fra ortopedisk avdeling ved Sørlandet Sykehus Kristiansand og Arendal. Under inklusjonsperioden vil alle aktuelle kandidater vil få informasjonsskriv. Du vil få spørsmål om å delta på studiet ved innleggelse grunnet lårhalsbrudd hvis kriterier for å være med er oppfylt.  

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Ved innleggelsen vil du bli spurt om å delta i studien dersom kriterier for inkludering er oppfylt og ingen kontraindikasjoner foreligger. Dersom du blir med vil tre erfarne leger operere deg med en av de to nevnte tilgangene. Vi ønsker i studien å etter kontrollere deg etter 3 og 12 måneder med røntgen, spørreskjemaer og undersøkelse hos fysioterapeut. Oppfølgingen er planlagt å vare i 12 måneder.

 

I prosjektet vil vi registrere og innhente informasjon om deg i vanlig pasientjournal.  

Vær oppmerksom

Mulige fordeler

  • Operasjon foretas av erfaren overlege med spesialkompetanse på hofteproteser
  • Oppfølging etter 3 og 12 måneder av ortoped og fysioterapeut (vanligvis ingen oppfølging)
  • Mulig operasjon med metoder som gir bedre kliniske resultater enn den tradisjonelle måten å operer på

 

Mulige ulemper

  • Begge operasjonsmetodene er delvis nye ved innsetting av hemiprotese ved lårhalsbrudd. Dette innebærer at vi per i dag ikke har mye forskningsresultater å vise til, men de studier/rapporter som foreligger indikerer både gode resultater og at de trygt kan brukes.  

Kontaktinformasjon

Overlege Stein Ugland 
Ortopedisk avdeling, Sørlandet Sykehus Kristiansand
E-mail: stein.havard.ugland@sshf.no