Behandling

Helse og arbeid for deg med muskel og skjelettplager (rehabilitering)

Tilbudet er for deg som har muskel-/skjelettplager, og som er i ferd med å falle ut av eller har falt ut av arbeid eller studier. I tillegg må du ha et ønske om og en realistisk mulighet for å komme helt eller delvis tilbake i arbeidslivet.

En god del pasienter opplever å sitte igjen med plager selv etter å ha gjennomført det som er anbefalt utredning og behandling. Målet for rehabiliteringen ved Helse og arbeid er ikke å fjerne plagene, men derimot å bidra til at pasientene klarer å delta i arbeidslivet på en meningsfull og bærekraftig måte på tross av sine plager. Dette kan for mange også virke positivt inn på plagene. Tilbudet er tverrfaglig noe som betyr at du vil treffe personer med ulik fagbakgrunn. Teamet ved poliklinikken består av arbeidsveileder, overlege, spesialfysioterapeut, spesialergoterapeut og psykologspesialist.

Les mer om helse og arbeid på helsenorge.no

Ventetider


Henvisning og vurdering

Inntakskriterier

 • Du har som mål å opprettholde og/eller komme tilbake i jobb eller studier.

 • Du ønsker å samarbeide med det tverrfaglige teamet for å nå dette målet.

 • Det er også ønskelig at du før henvisning til rehabiliteringen har gjennomført det som er anbefalt av utredning og behandling for dine helseplager.

Tilbudet egner seg ikke for personer med pågående alvorlig psykisk lidelse og/eller rusavhengighet.

Din fastlege eller en spesialist kan henvise til tilbudet. Når vi mottar din henvisning blir den vurdert av lege som avgjør om du får tilbud om et forløp ved Helse og arbeid eller ikke.

Sjekkliste for henvisning

Følgende opplysninger, i tillegg til vanlig personalia, bør være nedfelt i henvisningen:

 • Mål for rehabiliteringen
 • Oversikt over aktuell utdannings-, arbeids- og trygdestatus, relevant sykemeldingsanamnese, tidligere vurderinger av arbeidsevne og aktuelle planer
 • Aktuell sykehistorie
 • Oversikt over tidligere sykdommer og helseutfordringer
 • Oppsummering av gjennomført utredning, behandling og rehabiliteringstiltak samt effekten av gjennomførte tiltak, også av det som har foregått ved SSHF
 • Oppdatert medisinoversikt
 • Relevante epikriser

Før

Du får først en time hos lege for kartlegging av din muskel/skjelettproblematikk, tidligere utredninger og behandlinger, øvrig helse- og livssituasjon samt dine mål for deltakelse i arbeidslivet. På legepoliklinikken blir det sammen med deg gjort en vurdering om videre forløp i Helse og arbeid er hensiktsmessig.

Etter time med lege går du videre til tverrfaglig arbeidsfokusert utredning. Hensikten med utredningen er at du selv skal få reflektert høyt om dine mål, dine erfaringer og din situasjon samt at fagpersonene i teamet skal få den informasjonen de trenger for å kunne gi faglige anbefalinger om videre tiltak.

Under

Utredningen starter med en gjennomgang av vår helhetlige rehabiliteringsmodell. Du får så noen oppgaver som har til hensikt å gi økt klarhet i hva som er dine mål for arbeid og hva du vil prioritere i ditt liv. Dagen fortsetter med kartlegging av arbeidssituasjon og -historie, din fysiske funksjon og psykiske helse. For at arbeidsrettet rehabilitering skal være effektiv må prosessen styres og drives fremover av deg, og dette blir vektlagt i alle deler av forløpet. Utredningen konkluderer med at vi sammen utformer en skriftlig plan som synliggjør dine mål og tiltak du har tro på. Denne planen blir styrende for det videre rehabiliteringsforløpet.

Etter at vi sammen har utarbeidet en rehabiliteringsplan vil du bli tildelt en koordinator som vil være din kontaktperson gjennom forløpet. Din koordinator vil også gi deg individuell oppfølgning på arbeidsområdet. Rehabiliteringsplanen inneholder ofte samarbeid med din arbeidsgiver, fastlege og NAV-saksbehandler, eventuelt hvordan du kan komme i gang med arbeid hvis du i dag ikke har tilknytning til en arbeidsplass. Du kan også få kortere oppfølgning fra andre fagpersoner i teamet hvis det er behov for det.

Helse og arbeid inneholder også rehabiliteringstilbudet «Klar for jobben» der du får kunnskap som belyser hvorfor mange opplever langvarige smerter selv når undersøkelser ikke viser skader i kroppen, hvordan du kan leve bedre med din helseutfordring og hvordan du kan øke din evne til å jobbe på tross av langvarige plager.

Etter

Varigheten på oppfølgningen i Helse og arbeid tilpasses den enkelte, men har en øvre ramme på tre måneder. Alle får en avslutningssamtale med sin koordinator og teamets lege der vi går gjennom hva som har vært målsettinger for rehabiliteringsperioden, hva som har blitt gjort, hvor du er i dag og hva som er planen videre. Du og din fastlege mottar sluttrapport etter endt oppfølgning. Hvis du ønsker at rapporten sendes til andre aktører kan du si ifra om dette.

Kontakt

Bispegra 40 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)

Kontakt Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)

Bispegra 40

Bispegra 40

Bispegra 40, 4632 Kristiansand

Transport

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende


​​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon.

Se oversikt over sykehusets avdelinger

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager

Flekkefjord:
14.00-15.00 og 18.00-19.00
Fødeavdelingen: 17.00-19.00 (siesta/ikke besøk: 14.00-16.00)

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager 

Barselavdelingen: 16.00–18.00 hver dag for den nyfødtes friske søsken.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
 • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
 • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
 • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året?

Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA).

Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

Vi oppfordrer alle til å bruke mobilvett og til å ta hensyn til sine medpasienter. Det er viktig å sette telefonen på stille om natten, og på lydløs eller vibrering om dagen. Av hensyn til de andre pasientene er det lurt å gå ut av rommet dersom du må ta en lengre samtale.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00.

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.