Seksjon for voksenhabilitering, Arendal

Seksjon for voksenhabilitering gir tverrfaglige spesialisthelsetjenester til personer over 18 år med medfødte eller tidlige utviklede funksjonsnedsettelser. Det kan være hjerneskader og utviklingsforstyrrelser, syndromer med kognitiv svikt, utviklingshemning eller autisme. Vi tilbyr tverrfaglig utredning, systematisk observasjon og kartlegging, diagnostikk, funksjonsutredning, medisinsk og psykologisk behandling og oppfølging. Vi tilbyr også tjenester i pasientens hjemme- og nærmiljø, der det er behov for det.

Hvem er vi?

Seksjon for voksenhabilitering er en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste med miljøterapeutisk, medisinsk og psykologisk spesialistkompetanse. Teamet består av vernepleiere, psykologer, psykiatere, nevrologer, fysioterapeuter, barnevernspedagoger, sosionom, sykepleier, pedagog, testtekniker og kontorfaglig personale. De ansatte har omfattende klinisk erfaring, og de fleste har videreutdanning og tilleggskompetanse utover sin grunnutdannelse.

Våre målgrupper

 • Autismespekterforstyrrelse
 • Psykisk utviklingshemming og/eller kognitiv svikt
 • Språk og kommunikasjonsvansker hos personer i vår målgruppe
 • Demens ved psykisk utviklingshemming
 • Medfødt/tidlig ervervet skade/sykdom i nervesystemet
 • Atferdsvansker ved psykisk utviklingshemming/autisme
 • Psykiske lidelser ved moderat og alvorlig psykisk utviklingshemming
 • Vansker knyttet til seksualitet ved kompleks funksjonshemming.
Utredningen er ofte tverrfaglig og kan gjennomføres både ambulant og poliklinisk. Behandling bygger på utredning og diagnostisering som er gjort. Habiliteringsprosessen er tidsavgrenset, planlagt og målrettet.

Vi tilbyr

Seksjon for voksenhabilitering tilbyr tverrfaglig spesialistbistand til:

 • Utredning, kartlegging og diagnostisering
 • Medisinsk rådgivning og veiledning
 • Psykoedukasjon og støttesamtaler
 • Bistand til familie og nettverk
 • Behandling, opptrening og valg av hjelpemidler
 • Kurs og arbeidsseminar
 • Faglig bistand til kommuner i forbindelse med planlegging av tjenestetilbud

Fagkurs

Kurs om faglige temaer, rettet mot kommunale tjenesteytere. Målsettingen er å sikre oppdatert og adekvat kompetanse i pasientens primære hjelpeapparat.

Pasientorienterte kurs

Undervisning, veiledning og kurs som arrangeres på oppfordring fra kommunale etater/tjenesteytere eller andre samarbeidspartnere. Målsettingen er å gi kompetanse i faglige problemstillinger knyttet til pasienter det arbeides med.

Mestringskurs

Kurs som er rettet mot grupper av pasienter og som kan omfatte undervisning, ferdighetstrening og mestringstrening. Målsettingen er å støtte pasientens selvfølelse, selvverd og egenmestring.

Samarbeid og utadrettet virksomhet

Vi samarbeider på tvers av profesjoner og med ulike etater. Seksjonens fagpersoner yter tjenester i pasientens hjemme- og nærmiljø, der det er behov for det.
 
For å bistå pasienten til å oppnå best mulig mestring, helse og livskvalitet er det nødvendig med et samarbeid med flere andre aktører, slik som:

 • Kommunale tjenester
 • Fastlege
 • NAV
 • Andre spesialisthelsetjenester
 • Nasjonale kompetansesentre
 • Pårørende og eventuelt verge

Henvisning

Henvisning av pasienter kommer oftest fra lege innen primær- eller spesialisthelsetjenesten. Vi får også en del henvisninger fra NAV. Henvisningen må inneholde nødvendig informasjon og utdyping av aktuell problematikk.

Sjekkliste for henvisning til Habilitering for voksne (HAVO)

Ved mistanke om Autisme/Aspergers syndrom:

 • Har personen betydelig svikt i sosialt samspill?
 • Har personen betydelig svikt i eller avvikende kommunikasjon?
 • Har personen begrenset interessefelt, og/eller repetitiv stereotyp atferd?
 • Har ovennevnte vansker vist seg før ungdomsalder?

Ved mistanke om psykisk utviklingshemming:

 • Har pasienten reduserte kognitive ferdigheter?
 • Har pasienten reduserte sosiale ferdigheter?
 • Har pasienten reduserte språklige ferdigheter?
 • Har pasienten reduserte motoriske ferdigheter?
 • Har ovennevnte vansker vist seg før ungdomsalder?
 • Høyeste gjennomførte utdanning?

Ved atferdsutfordringer hos mennesker med moderat og alvorlig utviklingshemming:

 • Hva slags atferd er utfordrende? Konkret beskrivelse.
 • Hvor ofte forekommer atferden?
 • Hvor alvorlig vurderes atferden å være?
 • Hvilke årsaks-hypoteser finnes det?
 • Hvilke tiltak/intervensjoner har vært forsøkt?

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Rykeneveien 102

Rykeneveien 102

Rykeneveien 102, 4824 Bjorbekk

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

​Den koordinerende enheten ved Sørlandet sykehus kan hjelpe deg som har bruk for rehabiliteringstjenester, behov for koordinator eller individuell plan. Vi har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og vi er et kontaktpunkt for samarbeid.

Ta kontakt​

Parkeringsplassene ved Sørlandet sykehus er avgiftsbelagt mandag til fredag klokken 08.00-20.00.  Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må følge skilting og anvisning på betalingsautomatene.

På sykehuset i Arendal og Kristiansand er det mulig å betale parkering med EasyPark (mobilløsning), kort eller mynt på øvrige steder. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.​

Ved sykehuset i Arendal leser kameraer av kjøretøyenes registreringsnummer ved inn- og utkjøring av parkeringshuset gjennom tjenesten Autopay. Følg skilting og les anvisningen.

Oversikt over parkeringsplasser på Eg i Kristiansand

Betal i betalingsautomaten 

Hvis du ikke har opprettet profil på Autopay.io​, kan du betale i automaten ved hovedinngangen. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Du kan betale med kort eller kontant, men automaten veksler ikke.

Betal automatisk

Registrer deg som kunde med registreringsnummer og bankkort på www.autopay.io. Når du har registrert deg, betaler du automatisk hver gang du parkerer i p-huset.  

I enkelte perioder, f.eks ved mye snø, kan det være vanskelig å finne p-plass. Vi anbefaler derfor å være ute i god tid.​

For el-biler:

Arendal: Elbiler kan stå gratis på områder skiltet maks 1, 2 eller 3 timer. På andre områder må det betales avgift fra første time.
Kristiansand: Elbiler betaler avgift fra og med første time.
Flekkefjord: Elbiler betaler avgift fra og med første time.

Trenger du å lade bilen? Ikke alle våre sykehusområder har ladestasjoner, og de som har, har et begrenset antall. Du kan derfor ikke basere deg på å få ladet bilen mens du er inne som pasient eller besøkende. Du kan se alle ladestasjoner her:

Alle ladestasjoner i ett kart - Norsk elbilforening

Blodgivere parkerer gratis på sykehuset. Nærmere informasjon fås i blodbanken.


Foresatte til barn (under 18 år) med sykehusopphold på mer enn 14 dager, får gratis parkering under barnets videre opphold. Dette gjelder også om barnets opphold starter ved et annet sykehus. Kontakt avdelingen ved sykehuset for nærmere informasjon.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering utenfor bom. I tillegg er det anviste HC-plasser i nærheten av hovedinngangene. I Arendal er det i tillegg en plass ved Dydens vei. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00.

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.