Hospitering

Hospitering ved Sørlandet sykehus er et tidsavgrenset opphold hvor du som hospitant deltar uten å ha selvstendig ansvar.

I samarbeid med kommuner i Agder er det etablert gjensidig hospiteringsordning. Hospiteringstilbudene er målrettede og strukturerte og avvikles faste uker vår og høst.
Søknadsfrister: 15. juni og 15. desember.

Mer om hospiteringstilbudet til kommuneansatte


Hospitering i denne sammenheng er en tidsavgrenset, ulønnet observasjonsperiode på en enhet ved Sørlandet sykehus. Sykehuset tar ikke ansvar for at hospitering er tellende i et studieforløp.

Dersom det er praksis du søker, kan vi unntaksvis tilby dette (med mindre ditt studiested har en avtale med Sørlandet sykehus). Fint om du på søknadskjemaet spesifiserer hvilke krav det er til veiledning.

Søknadskjema for medisinerstudenter og psykologistudenter


Praksislærere som ønsker å komme tettere på praksisfeltet, er velkommen til å søke hospitering. Hospiteringen er en tidsavgrenset, ulønnet observasjonsperiode på en av våre enheter. Dersom det er spesielle ønsker om innhold kan dette fremkomme av søknadskjemaet.

Søknadskjema for praksislærere​


Henvendelse sendes på mail til Kompetanseenheten


Ifbm innsending av søknad trenger vi å vite følgende:

  • ​Navn og kontaktinfo (e-post og telefon)
  • Hvorfor søker du hospitering?
  • Når søker du hospitering? (uke/mnd/år)
  • Omfang (hvor mange dager/uker?)
  • Innen hvilket fagområde søker du hospitering og ved hvilket av våre 3 sykehus søker du hospitering?
Sist oppdatert 08.02.2024