Et nærbilde av en løvetann

Vi arbeider for og med barn utsatt for alkohol eller andre rusmidler under svangerskapet.

Regional Kompetansetjeneste - medfødte russkader

Kontakt oss

Om oss

Regional kompetansetjeneste - medfødte russkader (RK-MR HSØ) samarbeider tett med barnets foresatte, kommunen og spesialisthelsetjenesten for å sikre at barna får den ivaretakelsen og oppfølgingen som de trenger. Vår hovedoppgave er å bidra til at barna får et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i Helse Sør-Øst de bor. 

Vi tilbyr utredning og diagnostisering av barn og ungdom i samarbeid med lokal spesialisthelsetjeneste. Vi arbeider også med informasjonsformidling og kompetanseheving.

Tjenesten er åpen og tilgjengelig på telefon fra klokken 08.00-15.00 hver dag. Vi tar imot henvisninger og vurderer disse fortløpende.

Pasienter som har fått time hos oss vil få tilbud om videokonsultasjoner og hjelp til å koble seg opp av vår konsulent, Siv Stigen.

Du kan kontakte henne på telefon 37 07 57 50​.

En del utredning kan gjennomføres på denne måten, mens noe må vente. Ta kontakt om du har spørsmål.​​​

Pr. april 2024, er ventetiden ca 5 mnd.

Her finner du noen av våre artikler og publikasjoner.

Les vårt FASD magasin med temaer som betydningen av utredning og diagnostisering, forskning, kunnskap og forståelse om hvordan rett diagnose gir rett hjelp.

FASD magasin
Ane J. Rossavik leverte i April 2018 sin masteroppgave «Tiltak for barn med Føtale Alkohol Spektrum Forstyrrelser». Hovedveileder for arbeidet var leder for RK-MR Gro CC Løhaugen og biveileder var senior rådgiver i Helsedirektoratet Gabrielle Welle-Strand, Phd, MD. Masteroppgaven bestod av en systematisk litteraturgjennomgang og kvalitativ intervjuundersøkelse til fagpersoner i Norge som har erfaring fra arbeid med FASD. Dessverre viser det seg fremdeles å være få studier som fokuserer på hvordan man kan hjelpe barn med FASD. Intervjuene med norske fagpersoner gir viktig informasjon om hvilke hjelpetiltak man har erfaring med.

Les hele masteroppgaven

RK-MR ble invitert til å skrive om etableringen av tjenesten og hvordan man ønsker at tjenesten skal utvikle seg for tidsskriftet "Substance Abuse". Artikkelen het:

Establishment of the South-Eastern Norway Regional Health Authority Resource Center for Children with Prenatal Alcohol/Drug Exposure. Løhaugen GC, Flak MM, Gerstner T, Sundberg C, Lerdal B, Skranes J. Subst Abuse. 2015 Dec 6;9(Suppl 2):67-75. doi: 10.4137/SART.S23542. eCollection 2015.

Les full versjon av artikkelen

Regions-habilitering for barn og unge er en viktig samarbeidspartner for vår kompetansetjeneste. og i desember 2015 skrev RK-MR et blogg-innlegg på deres hjemmeside med tittelen Likeverdig tilbud til barn som har medfødte russkader.

OUS lenke


Kurstilbud som kan bestilles fra RK-MR HSØ:
Vi tilbyr skreddersydde kurs og seminaropplegg. Oppleggene kan tilpasses i omfang og tematikk:

Føtale alkohol spektrum vansker (FASD) – Hvem er disse barna og hvordan kan vi best hjelpe dem?
Klinisk bilde, utredning, diagnostisering og tiltaksplanlegging i hjem, barnehage og skole
Varighet: Halv- eller heldagskurs.
Målgruppe: Foresatte, ansatte i barnehage, skole og Pedagogisk-Psykologisk tjeneste, kommunehelsetjenesten.

Diagnoseseminar – hvordan utrede og diagnostisere barn med Føtale alkohol spektrum vanske (FASD)
Varighet: To dager.
Dag en: Klinisk bilde, forekomst, tverrfaglig utredning med vekt på valg av metoder.
Dag to: Praktisk innføring i bruk av 4-tallskoden, rom for gjennomgang av kasus.
Målgruppe: Leger og psykologer som arbeider med diagnostisering i regi av spesialisthelsetjenesten.
Kurset søkes godkjent som spesialistkurs for leger og psykologer.

Tiltakseminar – Barn og ungdom med FASD – tiltaksplanlegging i hjem og skole,  gjennomgang av nyere forskning på behandling/tiltak
Varighet: Halv- eller heldagsseminar.
Målgruppe: Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, barnehage og skole. 

Norske nettsider

Blogg fra Blå Kors Borgestadklinikken og Korus - Sør

Informasjonsmateriell og kurstilbud om Føtale Alkohol Spektrum vansker (FASD). Her kan du finne nyttig materiell om tilrettelegging for læring i barnehage, skole og hjem.

RHABU er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til god kvalitet og større likeverdighet i habiliteringstilbudet. Målet er å bidra til kunnskapsbaserte tjenester bygget på forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap. Målgruppen for RHABU er ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber med habilitering av barn og unge.

Fokus på forebygging av medfødte russkader samt oppfølging av gravide med rus vansker.

FASD Norge​ - En nystiftet forening, bestående av 5 individer med faglig og erfaringsbasert kompetanse som lenge har lengtet etter økt kunnskap om FASD i samfunnet.

Internasjonale nettsider

Europead FASD alliance​ - Europeisk forening med fokus på barn utsatt for alkohol i svangerskapet.

FAS-forening​  - I Sverige med god og nyttig informasjon.

FASD Nordic ​- Dette er en plattform med informasjon om FASD og det arbeidet som gjøres i de Nordiske landene innen dette feltet. Nettsiden drives av RK-MR HSØ og fagpersoner fra hele Norden bidrar.


RK-MR HSØ har revidert sitt henvisningsskjema. Selve skjemaet er noe forenklet og det er gjort endringer for å sikre at henvisende instans innhenter de nødvendige samtykker før henvisningen sendes oss.  Dette innebærer i praksis at henviser/barnevernet må besørge samtykke fra biologiske foreldre til henvisning dersom barnet er frivillig plassert i fosterhjem. Dersom det foreligger omsorgsovertakelse skal barnevernet samtykke. Vi viser for øvrig til informasjonsskriv til henvisende instans som har nyttige tips når man vurderer henvisning til oss.

Målgruppe:
Barn og unge opp til 18 år som har vært utsatt for alkohol og/eller andre rusmidler i svangerskapet.

Hvem kan henvise:
Leger i spesialisthelsetjenesten (BUP, HABU, barnepoliklinikk, barneavdeling) kan henvise. 

Hvordan henvise:
Henvisning til oss kan bestå av et kort brev hvor følgende informasjon bør inngå: Informasjon om lengde, vekt, fosterets alder og hodeomkrets ved fødsel samt bekreftet ruseksponering (type og eventuell varighet). I tillegg ber vi om kopi av tidligere utredning (medisinsk, kognitiv) fra både første- og andrelinjetjenesten. Beskrivelse av problematikk, funksjon og hva man ønsker at RK-MR skal bidra med.  

Viktig informasjon til spesialisthelsetjeneste ved vurdering av og forberedelse til henvisning​.pdf​

Henvisningsskjema​​​ - oppdatert mars 2023

Henvisningen vurderes i løpet av noen uker og vi sender svar til både foresatte og henvisende instans.

Ventetid: Det er vanligvis 3-4 måneder ventetid og eventuelt noe lengre dersom henvisningen kommer like før sommerferien. Vi gir time/tid for innleggelse i svarbrev.

Vi tilbyr videokonsultasjoner hvor fysisk undersøkelse ikke er mulig eller nødvendig.

Videokonsultasjon​​​

Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader arbeider for å innhente, systematisere og videreformidle kompetanse om diagnostikk, utredning og oppfølging av barn utsatt for rus under svangerskapet.


Vi arbeider for å styrke kvaliteten på tjenestene barn utsatt for rus under svangerskapet får i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. I tillegg skal kompetansetjenesten gi et klinisk tilbud om utredning og diagnostisering.

Som regional kompetansetjeneste skal vi primært utrede pasienter fra eget helseforetaksområde, men kan også motta og utrede pasienter med spesielt komplekse tilstander fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst - når dette er aktuelt.

Diagnostikk og utredning av pasienter fra andre helseforetak vil skje i nært samarbeid og dialog med henvisende spesialisthelsetjeneste.

Det vil legges til rette for at henvisende spesialisthelsetjeneste kan sende fagfolk som kan delta i disse utredningene som foretas ved Sørlandet sykehus, slik at det i størst mulig grad sikres opplæring av lokale spesialister (hands on-veiledning). RK-MR HSØ arbeider i henhold til regionale retningslinjer for kompetansetjenester i helse sør-øst.

Last ned brosjyre om oss


Kompetansespredningsplan for Regional Kompetansetjeneste medfødte russkader HSØ (002) (PDF)

Årsplan 2021 (PDF)

Prosedyre utredning FASD  (PDF)

​​

Les mer om rettigheter og muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og deres familie i denne brosjyren

Rettigheter og muligheter​​


Vi har en egen YouTube-kanal med nyttig informasjon til deg som skal til utredning og behandling ved sykehuset.FASD Norge

​​

RK-MR blir innimellom kontaktet av voksne som stiller spørsmål om de kan ha FASD eller deres behandlere. 

Vår målgruppe er barn og ungdom opp til 18 år. Habiliteringstjenesten for voksne, Sørlandet Sykehus Arendal har utarbeidet en prosedyre med vedlegg som de benytter i sitt arbeid. Psykologspesialist Ina Leistrud Fjærlig har tilltatt at vi legger ut prosedyren og vedlegg her.

Det understrekes at dersom man skal gjennomføre utredning, bør både lege og psykolog ha gjennomført diagnosekurs i regi av RK-MR og/eller University of Washington: Online Training for 4-Digit Diagnostic Code (washington.edu)

Begge kursene er gratis og RK-MR sitt diagnosekurs er godkjent for ulike spesialiteter gjennom Norsk Legeforening og Norsk Psykologforening. 

Ved interesse, kontakt Siv Stigen på telefon 37 07 57 55.

HAVO (Voksenhabiliteringen SSHF Arendal) kan kontaktes på telefon 95 23 90 00.

 

Prosedyrer fra HAVO Arendal:

Etiske vurderinger voksne FASD

Vedlegg 1 Etiske vurderinger voksne FASD.pdf

Screeningsskjema voksne FASD.pdf

Vedlegg 4 Innhenting av komparentopplysninger.pdf

Vedlegg 6 Nevropsykologisk undersøkelse.pdf

Vedlegg 7 Funksjonskartlegging.pdf

Vedlegg 8 Pasientinformasjon.pdf

Sist oppdatert 11.04.2024