Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Om BarnsBeste

BarnsBeste er en ledende nasjonal kompetanseaktør innen fagfeltet barn som pårørende.

BarnsBeste arbeider for at barn som pårørende og deres familier får den oppfølgingen de har behov for. Dette gjør vi gjennom kunnskapsarbeid, nettverksarbeid, fagutvikling, formidling og rådgivning. Målgruppen er sentrale myndigheter, offentlige tjenester, frivillige organisasjoner, kompetanseaktører, pasienter og pårørende samt befolkningen.

Å være et kompetansenettverk, innebærer at  BarnsBeste arbeider gjennom nettverk bestående av aktuelle aktører og ressurspersoner.

BarnsBeste ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst drifter nettverket og leder styringsgruppen som består av alle fire regionale helseforetak, brukerrepresentant​​er, kommunesektorens organisasjon og Kristiansand kommune. Sørlandet sykehus HF har ansvar for å lede og koordinere kompetansenettverket på nasjonalt nivå. ​

Vårt arbeid 

BarnsBeste jobber etter faglige prinsipper. Det vi gjør skal være kunnskapsbasert, nettverksbasert og ha praskisverdi. 

Vår tilnærming

Kunnskapsbasert
Forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap inkluderes i alt fagutviklingsarbeid. 

Nettverk
Vi inkluderer nettverk og ressurspersoner i alle faser av vårt arbeid.

Praksisorientert
Vårt fagutviklingsarbeid tilpasses målgruppen, konteksten og systemet for praktisk anvendelse.

Arbeidsområder

Kunnskapssamling:
Vi systematisk innhenter kunnskap om barn som pårørende for formidling og rådgivning.

Nettverkssamarbeid:
Sentralt i alt vårt arbeid, vi samarbeider med nettverkene for formidling og fagutvikling.

Formidling:
Vi deler kunnskap gjennom kurs, konferanser, undervisning, sosiale medier og vår fagblogg.

Fagutvikling:
Vårt arbeid omfatter opplæring, helsekompetanse og organisering innen barn som pårørende-arbeidet.

Rådgivning:
Vi bidrar med rådgivning gjennom ulike fora og direkte henvendelser.

Overordnet Mål

Vi streber etter å være ledende nasjonal kompetanseaktør innen for barn som pårørende.

Mandat

Vi prioriterer kompetanseoppbygging til direkte fordel for barn og unge.

Formål
Samle, systematisere og formidle kunnskap og erfaring om barn som pårørende for nasjonal kompetanseoppbygging.

Våre nettverk 

Nettverksarbeid er sentralt i alt av BarnsBestes arbeid. BarnsBeste videreutvikler fagfeltet barn som pårørende i samarbeid med praktikere, forskere, brukerrepresentanter og sentrale myndigheter. Vi samarbeider med nettverkene om formidling,fagutvikling og rådgivning.

 

BarnsBestes kommunenettverk er et tverrfaglig nettverk som bidrar til å støtte opp om kunnskapsbasert barn som pårørende-arbeid i kommunene.  Hensikten er å øke kunnskap, kompetanse og samhandling rundt barn som pårørende og etterlatte. Det gjennomføres fire samlinger pr år, delvis i samarbeid med koordinatornettverket. Deltakerne kommer fra 22 kommuner og representerer ulike fagprofesjoner.

For mer informasjon, kontakt: Mary-Ann.Esperaas@sshf.no eller barnsbeste@sshf.no 


BarnsBeste deltar i nordisk nettverk som består av myndigheter og nasjonale kompetanseaktører fra Island, Finland, Danmark, Sverige og Norge. Nettverket treffes årlig for informasjonsdeling og samarbeid om prosjekter og satsinger. Utenom samlingene utveksler nettverket aktuelle nyheter og bistår hverandre ved behov.

For mer informasjon, kontakt: barnsbeste@sshf.no  ​

BarnsBeste drifter et kompetansenettverk for spesialisthelsetjenesten. Nettverkets funksjon er å støtte kunnskapsbasert barn som pårørende-arbeid i spesialisthelsetjenesten. Alle aktuelle helseforetak samt utvalgte private sykehus, er medlemmer av nettverket. De enkelte foretakene representeres i nettverket av fagpersoner som koordinerer barn som pårørende-arbeidet.  

For mer informasjon: barnsbeste@sshf.no ​
 

BarnsBestes forskernettverk er et nasjonalt og tverrfaglig nettverk som bidrar til økt kunnskap om barn som pårørende og etterlatte gjennom å initiere, utføre og formidle forskning. Nettverket treffes årlig på en to-dagers samling. På samlingene presenteres og diskuteres ny forskning og aktuelle tema. Utenom samlingene utveksles nyheter og erfaringer.

For mer informasjon om forskernettverket, kontakt: Bente.Birkeland@uia.no​/ barnsbeste@sshf.no
 

 

Adresse 
Andreas Kjærsvei 101, Bygg 22b, 2. etasje

 

Kontaktinformasjonen til våre ansatte 

 

Sist oppdatert 04.10.2022