Fagkurs

PedKom 1 - for LIS 1

Kurset dekker flere læringsmål under Felles Kompetansemodul, herunder 14, 15, 16, 18, 48, 49, 52, 53 og 54.

17.
oktober
2024
  1. 17. okt. 2024, 08:30 - 15:00
Delta

Tid og sted

Når

  1. 17. okt. 2024, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Sykehusveien 4, bygg 110
Kursrom 1. etasje (KEPPO)

Delta

Frist for påmelding: 07. okt. 2024
Påmelding i Læringsportalen

Kort om kurset

PedKom 1 er et kurs for leger i spesialisering (LIS 1) for å bidra til å dekke flere læringsmål i Felles kompetansemodul.

Kurset gir kunnskap og bevissthet om betydningen av pasient- og pårørendeopplæring, hvordan få tak i pasientens perspektiv og verktøy for god kommunikasjon. 

På kurset veksles det mellom teori, øvelser og erfaringsdeling. Det forventes høy deltakeraktivitet gjennom dialog, erfaringsutveksling og øvelser. 

Kurset gjennomføres med forbehold om nok deltakere. Avlyses kurset vil påmeldte deltakere få beskjed.
 
Det serveres lunsj, frukt, kaffe og te.
Kurset arrangeres to ganger i året i Arendal og Kristiansand.

Vi anbefaler å ta følgende e-læring før kurset:

 

Læringsmål

Følgende læringsmål i Felles kompetansemodul dekkes gjennom kurset:

Kommunikasjon

14) Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.

15) Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.

16) Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).

18) Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter.

 

Pasient- og brukermedvirkning

48) Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive partnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.

49) Kunne anerkjenne og anvende pasienters erfaringskompetanse på en slik måte at pasienten selv oppfatter seg verdsatt og respektert.

 

Pasient- og pårørendeopplæring

52) Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.

53) Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.

54) Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper.

 

Kontakt

Andre datoer

  1. 29.
    oktober
    2024
    PedKom 1 - for LIS 1