Sier ja til videre planer for nytt akuttbygg i Kristiansand

Styret i Helse Sør-Øst (HSØ) har godkjent konseptfasen for prosjektet nytt akuttbygg Kristiansand. - En fantastisk milepæl og en stor anerkjennelse av det solide arbeidet som er lagt ned av alle involverte, sier prosjektsjef Per W. Torgersen.

Publisert 22.11.2023
Det nye akuttbygget i Kristiansand med landingsplass for helikopter

Foto: Ratio arkitekter

Det nye akuttbygget i Kristiansand skal dekke fremtidig kapasitetsbehov for alle akutt, intensiv- og intermediærfunksjoner. Nyfødtintensiv og dialyseenheten får også nye lokaler med nærhet til intensiv, intermediær og operasjon.

- Dette var alt vi kunne håpe på, smiler prosjektsjef for nytt akuttbygg Per W. Torgersen etter styrets vedtak.

For gjennom vedtaket godkjente styret i HSØ konseptutredningen, ba om videreføring av prosjektet og la i tillegg til grunn kalkylen som er regnet ut.

En mann som smiler til kameraet

Foto: Irene Svozilik

Prosjektsjef Per W. Torgersen gleder seg over at konseptfasen til nytt akuttbygg er godkjent og berømmer alle som har bidratt til å få konseptet utformet.

Økonomisk styringsramme på 1,7 milliarder kroner

Økonomisk styringsramme for prosjektet ble fastsatt til 1,7 milliarder kroner. Sørlandet sykehus HF vil fortsatt være prosjekteier.

Ja, nå er gleden stor. Det nye akuttbyggets betydning for sykehuset i Kristiansand kan ikke overdrives, poengterer klinikkdirektør Nina Hope Iversen.

Hun peker på dagens akutt- og intensivlokaler som med sin mangel på plass og dårlig tilpassede bygg gir daglige utfordringer for de kliniske avdelingene.

Hun gir også honnør til de mange medarbeiderne i klinikken som har lagt ned en solid innsats for å bidra til at det nye bygget blir bra for den faglige virksomheten.

Økt kapasitet

- Det nye bygget vil legge til rette for gode arbeidsforhold og god pasientbehandling. Nyfødtintensiv vil kunne gi familiebasert omsorg, og sykehuset vil få økt operasjonsstuekapasitet, sier Iversen og ser med glede på endringene som vil komme.

Hun får selskap av administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold.

- Det nye bygget vil ha avgjørende betydning for god pasientsikkerhet, arbeidsmiljø, og teknologisk og faglig utvikling i hele sykehuset. Bygget vil bidra til at vi kan beholde og rekruttere de beste fagfolkene også i fremtiden – til beste for befolkningen, sier Mevold.

Veien videre

Det vil nå bli søkt om lån fra Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet sikres finansiering med planlagt oppstart av forprosjekt i 2025.

Men Torgersen har ingen planer om å ta noe hvileår i 2024.

- Vi skal i året som kommer gjøre et grundig forarbeid, slik at vi får en god start når forprosjektet starter i 2025, sier han og lister opp følgende punkter som en del av forarbeidet som nå skal settes i gang.

  • Sette opp en prosjektorganisasjon og mobilisere ressurser sammen med Helse Sør-Øst og Sykehusbygg.
  • Gjennomføre en anbudskonkurranse og skaffe entreprenør til å bygge både akuttbygg og kommunalt helsehus.
  • Kartlegge teknisk infrastruktur og grensesnitt mellom nybygg og eksisterende bygg.
  • Mer detaljert planlegging av innhold i rom.
  • Organisasjonsutvikling og nye arbeidsprosesser.
  • Digitalisering og bruk av teknologi.
  • Samarbeid med Kristiansand kommune for å hente ut potensialet i naboskapet mellom helsehus og sykehus.

Du kan lese saksfremlegget her

Går videre med planer for nytt akuttbygg i Kristiansand

Nytt akuttbygg Kristiansand

Styret i Helse Sør-Øst (HSØ) har godkjent konseptfasen for prosjektet «nytt akuttbygg Kristiansand». 

Det nye akuttbygget i Kristiansand har en styringsramme på 1,7 milliarder kroner, og skal dekke fremtidig kapasitetsbehov for alle akutt, intensiv- og intermediærfunksjoner.

Nyfødtintensiv og dialyseenheten får også nye lokaler med nærhet til intensiv, intermediær og operasjon.

Bygget skal stå klart i 2028.