Flekkefjord sykehus i fremtiden

Administrerende direktør har i dag hatt møte med ledere, tillitsvalgte og ansatte i Flekkefjord og lagt frem sin foreløpige innstilling.

Publisert 13.02.2017
En gruppe bygninger

Til grunn for administrerende direktørs foreløpige innstilling ligger Nasjonal helse- og sykehusplan, nasjonale og regionale strategier og føringer. Det er en samlet vurdering av utredninger og prosesser som har pågått de siste årene, senest ved prosjekt "De samlede akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus Flekkefjord" i høst, med høringer, hvor to modeller ble foreslått.

1. Sykehuset i Flekkefjord videreføres som akuttsykehus.

2. Sykehuset i Flekkefjord skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesi i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Dette kan skje ved å utnytte ressurser i helseforetaket som helhet.

3. Sykehuset i Flekkefjord skal ha mottak og behandling av pasienter med hjerneslag, gynekologi, fødeavdeling med beredskap for keisersnitt, laboratorier og radiologi.

4. Sykehuset i Flekkefjord skal ha planlagte og akutte ortopediske operasjoner alle hverdager. I helger (fredag kl. 16.00 til mandag kl. 08.00) henvises ortopediske pasienter til Kristiansand eller Stavanger.

5. Sykehuset i Flekkefjord skal utføre planlagte dagkirurgiske inngrep som ikke trenger overvåkning lenger enn til kl. 17.00 på hverdager.

6. Kirurgiske ø-hjelpspasienter henvises til Kristiansand.

7. Ortoped og turnuslege ved SSF skal ivareta skadepoliklinikken fra mandag kl.08.00 til fredag kl.16.00. I helgene henvises pasientene direkte til Kristiansand eller Stavanger dersom de ikke kan håndteres av legevakten.

8. Alle pasienter/hendelser som utløser traumealarm (medisinsk index AMK) sendes til Kristiansand eller Stavanger avhengig av hva som er nærmest, eller Oslo universitetssykehus avhengig av alvorlighetsgrad.

9. Pasienter som er utsatt for en akutt hendelse skal vurderes evt. stabiliseres og håndteres av aktuelt personale på vakt (anestesileger, medisinske leger, ortopeder, gynekologer, anestesi- og akuttmottakssykepleiere).

16. februar sendes styrepapirene ut og administrerende direktør vil samme dag legge frem sin innstilling.

Sørlandet sykehus har fulgt Helse Sør-Østs veileder for utarbeidelse av utviklingsplaner i denne utredningen. Alle papirer, innstillinger og rapporter skal kvalitetssikres av ekstern kvalitetssikrer. Adm. Dir. avventer sin endelige innstilling inntil kvalitetssikring foreligger.

Saken legges frem for brukerutvalget, drøftes med tillitsvalgte og tas opp i HAMU 22.feb. Styret i Sørlandet sykehus behandler saken 23. februar.


 Foreløpig innstilling fra administrerende direktør, høringsrapporten og høringsinnspill kan leses her.

For mer informasjon, kontakt adm. dir. Jan-Roger Olsen, tlf. 901 75 696 eller organisasjonsdirektør Nina Føreland, tlf. 988 47 974.

Det skal være et møte med ordførere og rådmenn i lister regionen og aksjonskomiteen kl. 16.30.

Vedlagt ligger presentasjonen som i dag er presentert for ledere, tillitsvalgte, ansatte og politikkere i Flekkefjord.