Tannhelsetjenester til barn og unge utsatt for barnemishandling

Tannhelsetjenester til barn og unge utsatt for barnemishandling – et prosjekt fra Statens Barnehus i Kristiansand

Formålet med denne studien er å få ny kunnskap for å utvikle kvaliteten i tannhelsetjenesten for barn og unge utsatt for barnemishandling. Vi ønsker å undersøke om barns rett til helsehjelp er ivaretatt og hvordan barna følges opp i den offentlige tannhelsetjenesten etter å ha vært undersøkt på Statens Barnehus i Kristiansand. I tillegg vil vi utarbeide ny kunnskap om betydningen av barnemishandling på oral helse og oral helserelatert livskvalitet.

Om studien

Formålet med denne studien er å få ny kunnskap for å utvikle kvaliteten i tannhelsetjenesten for barn og unge utsatt for barnemishandling. Vi ønsker å undersøke om barns rett til helsehjelp er ivaretatt og hvordan barna følges opp i den offentlige tannhelsetjenesten etter å ha vært undersøkt på Statens Barnehus i Kristiansand. I tillegg vil vi utarbeide ny kunnskap om betydningen av barnemishandling på oral helse og oral helserelatert livskvalitet. Ved Statens Barnehus i Kristiansand gjennomføres det på anmodning fra påtalemyndighet klinisk rettsmedisinske og klinisk rettsodontologiske undersøkelse i saker hvor det foreligger mistanke om barnemishandling. Tannlegene som undersøker barna ved Statens Barnehus i Kristiansand jobber på oppdrag fra påtalemyndigheten. Om det gjøres funn i munnhulen som krever tannhelserelatert oppfølging og/eller behandling kan ikke tannlegene henvise barna direkte til den offentlige tannhelsetjenesten på grunn av hensyn til etterforskningen. Informasjonen om behov for tannhelserelatert behandling og/eller oppfølging gis derfor til de som følger barnet, som oftest barnevernet. Det finnes per i dag ikke noen rutiner på hvordan informasjonen formidles til den offentlige tannhelsetjenesten. Derfor er det heller ikke kjent om barna får den tannhelsehjelpen de har rett på. Vi ønsker videre å inkludere barna og ungdommenes perspektiv på egen oral helse og oral helserelatert livskvalitet. Kunnskapen vi utvikler i dette prosjektet skal danne et grunnlag for utvikling av tiltak om behandlingsplan og måten man bør følger de utsatte barna etter undersøkelse ved Statens Barnehus, i den offentlige tannhelsetjenesten. For å oppnå målsetningene vil vi foreta en tredelt studie: 1) Studie 1 er en systematisk litteraturstudie av oral helserelatert livskvalitet hos barn og unge12-18 år. Hensikten med denne studien er å kartlegge eksisterende kunnskap om hvordan oral helserelatert livskvalitet hos barn og unge, 12-18 år, måles. I tillegg vil vi kartlegge eksisterende kunnskap som omhandler betydningen av barnemishandling på oral helserelatert livskvalitet hos barn og unge 12-18 år. 2) Studie 2 er en spørreundersøkelse hvor oral helserelatert livskvalitet vil bli kartlagt ved hjelp av det validerte standardiserte spørreskjemaet child-OIDP. Spørreskjemaet består av spørsmål som omhandler problemer med tenner i forhold til for eksempel det å kunne snakke og utrykke seg tydelig, smile og le og vise tenner uten å bli flau. Deltakerne vil være barn og unge, 12-18 år, utsatt for barnemishandling. Deltakerne rekrutteres gjennom Statens Barnehus i Kristiansand og inkluderes ved at det foreligger en anmodning om en klinisk rettsodontologisk undersøkelse fra påtalemyndighet. Dataene vil i første omgang analyseres deskriptivt ved gjennomsnittlig skår for de ulike indikatorene og en sum skår. Sum skår gjenspeiler den totale belastningen av ubehag eller problemer knyttet til tenner eller andre forhold i munnen. Videre vil regresjonsmodeller bli brukt til å analysere sammenhenger mellom redusert oral helserelatert livskvalitet og barnemishandling. 3) Studie 3 er en retrospektiv deskriptiv journalstudie hvor formålet er å undersøke om barns rett til helsehjelp blir ivaretatt og hvordan barna følges opp i den offentlige tannhelsetjenesten etter at de har blitt undersøkt på Statens Barnehus i Kristiansand. Vi ønsker å kartlegge tannhelserelatert behandling og oppfølging som er blitt anbefalt barn og unge etter klinisk rettsodontologisk undersøkelse ved Statens Barnehus i Kristiansand. Vi ønsker å kartlegge hvilke tannhelserelatert oppfølging og hvilke typer tannbehandling som er gitt de samme barna i den offentlige tannhelsetjenesten. Vi ønsker videre å se på journalhistorikken, om den offentlige tannhelsetjenesten har fått informasjon om at barnet har vært undersøkt ved Statens Barnehus og hvem som har gitt denne informasjonen.

 

 

Vitenskapelig tittel

Dental health care services for children and adolescents exposed to maltreatment - a project from the Norwegian Children`s House in Kristiansand

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Det er et utvalg av barn som gjennomfører tilrettelagt avhør ved Statens Barnehus, som gjennomføres på Statens Barnehus. Man har ikke mulighet til å melde sin interesse for å delta i studien.  

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studien er en spørreundersøkelse hvor oral helserelatert livskvalitet vil bli kartlagt ved hjelp av det validerte standardiserte spørreskjemaet child-OIDP. Spørreskjemaet består av spørsmål som omhandler problemer med tenner i forhold til for eksempel det å kunne snakke og utrykke seg tydelig, smile og le og vise tenner uten å bli flau. Deltakerne vil være barn og unge, 12-18 år, utsatt for barnemishandling. Deltakerne rekrutteres gjennom Statens Barnehus i Kristiansand og inkluderes ved at det foreligger en anmodning om en klinisk rettsodontologisk undersøkelse fra påtalemyndighet. Dataene vil i første omgang analyseres deskriptivt ved gjennomsnittlig skår for de ulike indikatorene og en sum skår. Sum skår gjenspeiler den totale belastningen av ubehag eller problemer knyttet til tenner eller andre forhold i munnen. Videre vil regresjonsmodeller bli brukt til å analysere sammenhenger mellom redusert oral helserelatert livskvalitet og barnemishandling.

Vær oppmerksom

I dag vet vi lite om hva slags påvirkning ulike opplevelser i livet har på tannhelse og livskvalitet. Vi ønsker derfor å lære mer om det er noen sammenheng mellom det du har opplevd og din opplevelse av din egen tannhelse. Ved deltagelse i denne spørreundersøkelsen vil man bidra til økt kunnskap omkring denne sammenhengen. Økt kunnskap kan hjelpe tannhelsetjenesten i hele landet til å bli bedre på tannbehandlingen og oppfølgingstilbudet til barn og unge. På barnehuset har vi helsepersonell som psykolog, barnelege og sykepleier til stede under spørreundersøpkelsen slok at hvis det skulle være slik at du får det vanskelig når du fyller ut spørreskjemaet, kan du si ifra til din rådgiver, som kan hjelpe deg med dette. Du kan også selv avslutte spørreundersøkelsen når som helst hvis du skulle ønske det.  

Kontaktinformasjon

 Prosjektleder Unni Mette Stamnes Köpp, PhD,Barnelege                                       Barne- og ungdomsavdelingen, Sørlandet sykehus