Forbedring av seksualfunksjon etter hjerteinfarkt

Formålet med prosjektet er å kartlegge seksualfunksjon etter hjerteinfarkt og å forbedre seksualfunksjon etter hjerteinfarkt ved hjelp av en enkel intervensjon som testes ut i en randomisert, kontrollert studie. Deltagere skal inkluderes etter innleggelse i sykehus med akutt hjerteinfarkt, og blir invitert til å delta ved hjelp av norsk hjerteinfarktregister. Kartlegging av seksualfunksjon skal gjøres i en observasjonell del av studien (samarbeid med BETAMI-studien) Intervensjonen skal gjøres digitalt i form av en kort informasjonsfilm. Det er påvist at en stor del av hjerteinfarktpasienter har redusert seksualfunksjon etter sykdommen og at dette påvirker livskvalitet i betydelig grad. Videre finnes det dokumentasjon som indikerer at dette også kan påvirke sykdomsforløpet etter hjerteinfarktet. Dersom intervensjonen har effekt vil de positive konsekvensene være betydelige.

Om studien

Hvert år får omtrent 12 000 kvinner og menn i Norge et akutt hjerteinfarkt. En stor andel av disse får en redusert seksualfunksjon. Fra utenlandske studier ser vi at hovedårsaken er engstelse for et nytt infarkt eller død, og dette er ubegrunnet. Få snakker med legen sin om det, og i de tilfellene det blir snakket om, og mange får feil informasjon og beskjed om å innta en mer passiv rolle.

Et godt sexliv gir bedre helse og økt overlevelse, og vi ønsker derfor å bedre forholdene for den store gruppen pasienter som hvert år får et akutt hjerteinfarkt.

Dersom det viser seg at vår korte og målrettede informasjonsfilm kan hjelpe denne pasientgruppen, vil vi jobbe for at spørsmål om seksuell helse skal bli obligatorisk på oppfølgingssamtalen hos legen etter et hjerteinfarkt.

Det er gjort få store kartleggings studier av seksualfunksjon i den norske befolkning generelt og vi ønsket derfor å invitere et tilfeldig uttrekk fra folkeregisteret til å delta i en kontrollgruppe, slik at vi har et sammenligningsgrunnlag. Hvordan er den seksuelle aktiviteten og tilfredsheten i de forskjellige aldersgruppene?

Vitenskapelig tittel

Improving sexual function after myocardial infarction – a randomized controlled trial

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.09.2023 fram til 30.09.2026

Hvem kan delta?

Pasienter registrert med et akutt hjerteinfarkt i norsk hjerteinfarkt register inviteres inn i studien via HelseNorge.no. Deltakelse er frivilling og man svarer på i alt 3 skjemaer. Et oppstart skjema, et 6 måneder etter infarktet og så avslutningsvis etter 12 måneder.

I tillegg inviteres det 100 000 personer trukket tilfeldig fra folkeregisteret, disse får invitasjon via HelseNorge.no til å svare på et spørreskjema om helse, livsstil og seksualfunksjon. Disse får ingen oppfølgingsskjemaer.

Hva innebærer studien?

Studien krever at du fyller ut et omfattende spørreskjema som omhandler ganske detaljerte opplysninger om egen seksualitet, helse og livsstil.

Vi har ingen helseopplysninger utover at du er registrert i norsk hjerteinfarktregister (hovedstudien) eller at du er tilfeldig trukket ut fra folkeregisteret (kontrollgruppen).

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Trond Michelsen

 

Kontaktperson:
PhD kandidat Vibeke Salvesen
Gynekologisk avdeling
Sørlandet Sykehus HF 
e-mail: forskning@sefh.no 

 

Prosjektetshjemmeside: www.sefh.no  

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus