EFST Natur

Emosjonsfokusert familieterapi i naturen

Helsefremmende faktorer ved naturkontakt er i dag mer kjent og i økende grad anvendt innen forebygging, behandling og rehabilitering. Ved Sørlandet sykehus HF har vi benyttet friluftsterapi som behandlingstilbud først for ungdom, men i senere tid også for familier. I denne studien ønsker vi å prøve ut en emosjonsfokusert tilnærming til familieterapi i et flerfamilieformat ute i naturen og sammenligne med tilsvarende behandling som foregår inne i et sykehusmiljø. Formålet med studien er å undersøke gjennomførbarheten og effektiviteten av denne nyutviklede familieintervensjonen for barn som strever med psykiske helseutfordringer.

Om studien

  Helsefremmende faktorer ved naturkontakt er i dag mer kjent og i økende grad anvendt innen forebygging, behandling og rehabilitering. Ved Sørlandet sykehus HF har vi benyttet friluftsterapi som behandlingstilbud først for ungdom, men i senere tid også for familier. I denne studien ønsker vi å prøve ut en emosjonsfokusert tilnærming til familieterapi i et flerfamilieformat ute i naturen og sammenligne med tilsvarende behandling som foregår inne i et sykehusmiljø. Formålet med studien er å undersøke gjennomførbarheten og effektiviteten av denne nyutviklede familieintervensjonen for barn som strever med psykiske helseutfordringer.

Innledningsvis gjennomgår foreldrene først et to dagers kurs i emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST), som innebærer psykoedukasjon og praktiske øvelser i følelsesregulering og validering. Kurset etterfølges av tre ukentlige flerfamiliesamlinger for foreldre og barn sammen, hvor også søsken deltar. Disse samlingene foregår utendørs, hvor man får en naturlig arena å øve videre på samspill og kommunikasjon. Intervensjonen rundes så av med en avslutningssamling, hvor også lærere kan inviteres til å delta.  

 

Vitenskapelig tittel

Gjennomførbarhet og effektivitet ved emosjonsfokusert, naturbasert flerfamilieterapi: En kontrollert klinisk studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.08.2023 fram til 31.10.2025

Hvem kan delta?

Pasienter inkluderes fra Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus Helseforetak. Studien er aktuell for barn i alderen 6 – 18 år som er henvist og tatt inn til ABUP med bakgrunn i psykiske helseutfordringer. Du kan melde din interesse til din behandler, som kan sette deg i kontakt med studiekoordinator Vibeke Palucha. Hvis ønskelig vil du da kalles inn til en forsamtale hvor du vil få mer informasjon om behandlingstilbudet og studien. Videre avtaler om eventuell deltakelse vil da avklares nærmere.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at henvist barn med foreldre/foresatte og eventuelle søsken deltar i familieintervensjonen etter å ha signert informert samtykkeskjema. Forut for deltakelse gjennomføres basisutredning etter pasientforløpets krav. Dersom du deltar i pilotstudien inviteres du til å delta på fokusgruppeintervjuer. I hovedstudien vil foreldre, kontaktlærer og barn bli bedt om å fylle ut selvutfyllingsskjemaer i forkant av oppstart og igjen etter 3, 6 og 12 måneder. I tillegg vil en kliniker gjennomføre et klinisk semistrukturert intervju som kartlegger psykiske lidelser hos barn og unge (Kiddie-SADS). Dette intervjuet gjentas tre måneder etter at intervensjonen ble avsluttet.   

Vær oppmerksom

Mulige fordeler

  • Mulighet for å delta i en nyutviklet behandlingsform som jobber med hele familien i et fellesskap sammen med andre familier.
  • Mulighet for å lære nye ferdigheter i emosjonsregulering som kan være et nyttig verktøy i foreldrerollen.

 

Mulige ulemper

  • Det vil medføre betydelig tidsbruk å både delta i behandlingen, samt fylle ut skjemaer i forkant og etterkant, i tillegg til å delta på klinisk intervju.

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator, ledende terapeut Vibeke Palucha

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF 
E-mail: vibeke.palucha@sshf.no

 

Prosjektleder, Seniorforsker/PhD Carina Ribe Fernee

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF 
E-mail: carina.fernee@sshf.no