LIS 1

Sørlandet sykehus tar årlig imot ca. 60 nye LIS1 fordelt på sykehusene i Arendal, Kristiansand og i Flekkefjord.

LIS 1 tjenesten består av 12 måneder i spesialisthelsetjenesten og seks måneder i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Oversikt over alle læringsmål og læringsaktiviteter for LIS-1 tjenesten er samlet i læringsmålsplaner og ligger i Kompetanseportalen.

Les mer om ordningen og søk LIS-stillinger her:

Helsedirektoratet  

Læringsmål beskriver hva du som lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre etter endt praksis. Læringsmålene er utarbeidet av Helsedirektoratet med innspill fra Legeforeningen. Alle læringsmålene er forskriftsfestet. Ny spesialistforskrift har satt som krav at alle læringsmål knyttet til aktuell spesialitet må være godkjent av leder før du kan søke om spesialistgodkjenning.

Læringsaktiviteter er aktiviteter som LIS må gjennomføre for å innfri et læringsmål. Læringsaktivitetene er bestemt av Helseforetaket og kan for eksempel være kurs, internundervisning, utførelse av prosedyrer, selvstudium og deltakelse klinisk praksis.

Som LIS skal du dokumentere alle gjennomførte læringsaktiviteter fortløpende og be om godkjenning av læringsmål i Kompetanseportalen. Det er et krav fra Helsedirektoratet at alle læringsmålene skal være godkjent før du som LIS kan søke om spesialistgodkjenning. Læringsmålene skal godkjennes av leder på bakgrunn av utførte læringsaktiviteter, og informasjon fra veileder og minst én supervisør.

Du kan benytte Kompetansportalen på PC og mobil. På PC bruker du bank-ID for å logge inn om du sitter på privat PC/mobil: https://hso.dossier.no/profile/

For å laste ned appen til Kompetanseportalen søker du på «Dossier helse" i de ulike appbutikkene. .

Du får også opplæring bruk av Kompetansportalen i introduksjonsuken.

Kompetanseportalen

Noen læringsaktiviteter som må gjennomføres for å innfri læringsmålene for LIS1 ved Sørlandet sykehus er deltakelse på forelesninger og simuleringsøvelser i introduksjonsuka, lokale kurs og gruppeveiledninger.
Du må selv huske å kvittere for deltakelse i Kompetansportalen.

Du finner oversikten over obligatoriske kurs her:

Obligatoriske kurs for LIS1

Oversikt over kurs og gruppeveiledninger som LIS 1 må delta på for å oppnå læringsmålene ved Sørlandet sykehus. Du må selv huske kvittere for deltakelse i Kompetansportalen. Disse læringskursene melder du deg på via Læringsportalen.

Du finner oversikten over obligatoriske e-læringskurs her:

Obligatoriske e-læringskurs for LIS1

Som LIS-1 er du også ny medarbeider ved Sørlandet sykehus. Det innebærer at du må gjennomføre obligatorisk opplæring som gjelder for alle medarbeidere ved sykehuset. Som LIS 1 vil du få tildelt Læringsmålplan og kompetanseplaner.Krav og kurs for nye medarbeidere vil ligge under kompetanseplanene du får tildelt. 

Obligatorisk opplæring og anbefalte e-læringskurs

Sist oppdatert 08.02.2024