En Agdermodell for barn og unges psykiske helsetjeneste

Hvordan skape gode forløp for barn og unge med psykiske helseplager på tvers av kommunene og spesialisthelsetjenestene i Agder?

De som trenger hjelp og de som skal hjelpe barn og unge må kjenne til, og forstå de ulike tjenestene og deres roller og ansvarsområder. På den måten kan vi sammen skape bedre hjelpetilbud.

Helsefelleskapet har gitt Samhandlingsråd for psykisk helse og rus (SPR) oppdraget å etablere et forprosjekt som skal se på mulighetene og konsekvensene ved å lage en Agdermodell basert på gode forløp for barn og unge med rus og psykiske helseplager.

Prosjektet Agdermodellen har som mål å forbedre samhandling for barn og unge med psykiske helseplager. Gjennom prosjektperioden vil brukere av tjenestene, fastleger, fagfolk i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten sammen se på aktuelle samhandlingsforløp for barn og unge i Agder. Målet med satsningen er at barn og ungdom skal få rett hjelp av rett tjeneste når de trenger det og at tiltakene fra ulike tjenester henger sammen slik at den det gjelder og familien rundt føler seg helhetlig ivaretatt i de tilbud som gis bruker.

Nasjonale rapporter og SPR sin kartlegging i Agder viser at både ungdom, foreldre og fagfolk kan oppleve systemet av hjelpeinstanser som ulikt og forvirrende. For ungdom og foreldre kan det være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg for å få den hjelpen man trenger. For at barn og unge skal få et bedre hjelpetilbud, trenger både brukere og fagfolk å forstå de ulike tjenestene og deres roller og ansvarsområder.

Prosjektet har utspring i Helse Fonna hvor kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og brukere har samarbeidet om å utvikle samhandlingsforløp for ulike typer psykiske vansker. Forløpene beskriver de ulike tjenestene sine roller og ansvar, og kommer med faglige anbefalinger om hva hver tjeneste skal gjøre av kartlegging og tiltak for å ivareta barn og unge best mulig sammen med deres pårørende.

Ønsker du å vite mer om prosjektet Agdermodellen kan du ta kontakt med prosjektleder Silje W. Sætherhaug på e-post:

sisaet@sshf.no​

Sist oppdatert 30.04.2024