Kurs

Utrykningskurs (kode 160)

Skal du kjøre utrykning må du ha gyldig kompetansebevis for dette. Gjennom kode 160 gir vi deg teori og praksis, god risikoforståelse og tett og god oppfølging. Velkommen til kurs med kompetansebevis.

Tid og sted

Når

Ingen ledige kurs for øyeblikket. Har du spørsmål til kommende kurs? Ta kontakt med Tor-Olaf Billing. Se kontaktinfo nederst på siden.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Fremmøtested er i våre lokaler i Birkelandsveien 80 på Fyresmoen i Lillesand, om ikke annet er avtalt.

Mål for opplæringen

Opplæringen har som mål å gi en lavere risiko ved utrykningskjøring.

All utrykningskjøring skal foregå innenfor de rammene som ligger i Vegtrafikkloven § 3.

Et svært viktig mål for opplæring av utrykningsførere er derfor å gi elevene en god risikoforståelse, og en god forståelse for hvordan andre oppfatter kjøringen. Dette skal gjøre at utrykningsføreren får en mindre tilbøyelighet til å kjøre med for høy risiko.

I all hovedsak er våre elever relatert til brannvesen og helse (ambulanse), så i tillegg til risikoforståelse holdes et stort fokus på kollegaenes og pasientenes opplevelser av kjøringen. Det viktigste er å komme frem og gjøre en god jobb der! Pasienttransport under utrykning med ambulanse kan ikke foregå på en måte som stresser eller gjør pasienten redd!

Kurset setter teori, praksis og progresjon i sammenheng.

De teoretiske og praktiske emner skal framstå for elevene som en helhet, der teorien legger grunnlaget for den praktiske kjøringen.

Den praktiske delen vil være preget av stor selvstendighet fra elevens side. Elevens forståelse og tolkning av trafikksituasjonen skal føre til handlingsvalg som ikke medfører for høy risiko. Øvingsområdet legges opp slik at elevens vurderinger blir satt på prøve.

Under den praktiske opplæringen arbeider inntil tre elever sammen med instruktøren mot felles mål. Elevene roterer mellom rollen som fører og observatør og skal være delaktig i evalueringen underveis. Det blir benyttet biler som sikrer gode forhold, også for baksetepassasjerene under utrykningsøvelsene. Medelevene får fullt utbytte av den kommunikasjon som foregår mellom instruktør og sjåfør.

Etter endt opplæring skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre utrykning forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er utrykningsførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som

  • er trafikksikker

  • er tydelig og gir god samhandling

  • er effektiv og fører til god fremkommelighet for utrykningskjøretøyet

  • tar hensyn til helse, miljø og andres behov

  • er i samsvar med gjeldende regelverk

Eleven skal også kunne utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er førers ansvar, samt ta nødvendig hensyn til passasjerer.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderer all obligatorisk opplæring, kursmateriell og eventuell oppfølging til, og gjennomføring av ny praktisk prøve dersom det skulle bli et behov.

Av praktiske årsaker inngår ikke utgifter til legekonsultasjon, prøveavgifter og nytt førerkort i kursavgiften. Dette kommer derfor i tillegg og betales direkte.

Gebyrene til Statens vegvesen finner du her:http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser

Gjennomføring

Om ikke annet er avtalt, gjennomføres kurset med fremmøtested på vår kontoradresse i Lillesand. Ved kjøp av 3 kursplasser på samme kurs, kan kurset gjennomføres lokalt (eventuelle overnattingsutgifter for instruktøren kan komme i tillegg).
Kurset består av 4 trinn som gjennomføres på ukedager i tidsrommet 08:00 - 16:00, hvorav en dag til klokken 19:00. I tillegg kommer praktisk prøve, som avlegges i tilknytning til kurset.
Trinn 1 - Grunnleggende forståelse av utrykningskjøring
Trinn 2 - Grunnleggende kjøredyktighet
Trinn 3 - Utrykningskjøring
Trinn 4 - Avsluttende utrykningskjøring - oppdrag
Opplæringen gjennomføres i henhold til gjeldende læreplan utgitt av Vegdirektoratet 1. Juli 2009.

Avslutning

Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk utrykningsprøve, som avlegges hos Statens vegvesen.
Når begge prøver er bestått utsteder Statens vegvesen nasjonal kode 160 i førerkortet. Dette gir førerrett for utrykningskjøring.

Vedlikeholdstrening
Den nye forskriften pålegger etat, foretak eller organisasjon som har utrykningstjeneste
som en del av virksomheten å sørge for at utrykningspersonellet gjennomfører nødvendig faglig vedlikehold og utvikling.

Vi kan planlegge å gjennomføre vedlikeholdstrening tilpasset den enkelte etats behov og ønske, både når det gjelder innhold og omfang.

Risiko og holdninger vektlegges i undervisningen.

Påmelding

Påmeldingen er bindende. Ved forfall vil kursarrangør kunne avkreve hele eller deler av kursavgiften.

Påmeldingsskjema i pdf-format

Påmeldingen sendes elektronisk til tor.olaf.billing@sshf.no

Vi minner om vilkårene for å kunne delta på utrykningskurs (j.f. utrykningsforskriften § 6):

Vilkår for erverv av kompetansebevis:

  • Den som skal erverve kompetansebevis for utrykningskjøring må før opplæringen starter dokumentere med helseattest for førerett at helsekrav for førerett i førerkortgruppe 3, med de tilleggskrav som følger av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. vedlegg 1, er oppfylt.
  • ha fylt 20 år
  • hatt førerett for klasse B uavbrutt de siste 2 år
  • dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger utrykningskjøring, eller være under eller ha gjennomført utdanning hvor erverv av kompetanse i utrykningskjøring er relevant.
Vi tar forbehold om nok påmeldte.

Kurs vil dessverre ikke bli gjennomført med færre enn to elever, med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet.
Oversikten vil ikke til enhver tid være ájour, og det forekommer også avbestillinger.
Du oppfordres derfor til å ta kontakt selv om kurset du ønsker å delta på er merket "fulltegnet".

Påmeldingsfrist er tre uker før oppstart.

Fremmøtested er i våre lokaler på Fyresmoen i Lillesand, om ikke annet er
avtalt spesielt.

Finn Fyresmoen på Google Maps
Vi kan også tilpasse den praktiske gjennomføringen, både når det gjelder sted og
tidsrom, dersom det er behov for det. Dette betinger tre deltakere.

Ta kontakt dersom dette er ønskelig.

Helseattest

Første kursdag må du ha med deg ferdig utfylt helseattest førerrett, samt gyldig førerkort klasse B og nødvendig dokumentasjon for behov.

Helseattesten må ikke være eldre enn 3 måneder når den registreres hos Statens vegvesen (trafikkstasjon).
Dette kan med fordel gjøres i forkant av kurset.Kontakt