Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Barn som pårørende-arbeid

En naturlig del av helsehjelpen

Barn som pårørende-arbeid er oppgavene helsetjenestene utfører for å ivareta barns behov for informasjon og nødvendig oppfølging.

Barn som pårørende-arbeidet

Barn og unges situasjon er et viktig tema for familier som opplever helseproblemer eller død. Det påvirker familiens hverdag, helse og livskvalitet. Derfor er barn som pårørende-arbeid en naturlig del av helsehjelpen.

Barn som pårørende-arbeid er oppgavene helsetjenestene utfører for å ivareta barns behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Det innebærer å avklare om pasienter har barn eller søsken, avklare barns situasjon og behov, tilby oppfølging og samhandle til det beste for familien.

Barn som pårørende-arbeid er samarbeid med den som har helseproblemer, barn og familie. Det er også samarbeid med kolleger, hjelpeinstanser, skole/barnehage og nettverk. Barn som pårørende-arbeid er tidlig innsats. Det er en mulighet for å fange opp betydningsfulle hendelser tidlig og bidra til at de kan mestre det de opplever.​​

​Koordinator for barn som pårørende-arbeidet er en sentral funksjon for organiseringen av barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten. Helseforetak og institusjoner i spesialisthelsetjenesten har organisert funksjonen på flere måter, eksempelvis gjennom dedikerte stillinger, fagråd eller som en stabsoppgave.

Denne teksten er basert på de kunnskapsbaserte fagprosedyrene for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten. Fagprosedyrene anbefaler at koordinatorfunksjonen er overordnet organisert, og at funksjonen rapporterer til virksomhetens ledelse.

Teksten gir en oversikt over aktuelle oppgaver som sees i sammenheng med helseforetakets organisering av arbeidet. Teksten kan også brukes for å inspirere organisering av barn som pårørende-arbeid i kommuner.

A. Oversikt over barn som pårørende-arbeidet i helseforetaket
Å ha oversikt over arbeidet i hele helseforetaket er en kontinuerlig prosess i dialog og samarbeid med foretakets ledelse, enhetsledere, barneansvarlige og annet helsepersonell. Informasjonsinnhenting og formidling kan eksempelvis skje på samlinger for ledere og barneansvarlige, og i direkte kontakt med eller i veiledning av enhetene.

Aktuelle oppgaver:

 • Ha oversikt over hva barn som pårørende-arbeidet består i på helseforetaket, f. eks gjennom kjennskap til fagprosedyrer, enhetenes rutiner og gjennom innsyn
 • Rapportere om barn som pårørende-arbeidet til foretaksledelse
 • Ha oversikt over aktuelle tiltak og hjelpeinstanser internt og eksternt
 • Samarbeide med kommunikasjonsenhet f. eks i nyhetssaker, saker på intranettside og pasient- og pårørendeinformasjon
 • Holde seg orientert om aktuelt lovverk, fagprosedyrer og kjernedokumenter

B. Koordinering og oversikt over barneansvarlig personell
Fagprosedyrene anbefalinger 2 barneansvarlige per enhet.

Aktuelle oppgaver:

 • Ha oversikt over og følge opp om enhetene har barneansvarlige i tråd med hva foretaket vurderer som forsvarlig
 • Oppdatere oversikt over alle barneansvarlige
 • Innhente erfaringer fra barneansvarlige til f. eks høringsuttalelser og andre tiltak
 • Initiere erfaringsutveksling mellom barneansvarlige ved f. eks nettverksmøter, veiledning, kurs og hospitering

C. Fremme barn som pårørende-arbeidet i helseforetaket
Koordinator for barn som pårørende-arbeidet er en pådriver og rådgiver i arbeidet for å inkludere pasientens barn og søsken som en naturlig del av helsehjelpen.

Aktuelle oppgaver:

 • Pådriver for å inkludere barn som pårørende-arbeid i strategisk arbeid
  (f. eks strategiplaner, dialogavtaler, samarbeidsavtaler, behandlingslinjer og tjenesteavtaler)
 • Pådriver for å inkludere barn som pårørende-arbeid i aktuelle systemer f. eks elektronisk pasientjournal og kvalitetshåndbok
 • Samarbeide med aktuelle kompetansemiljøer internt f. eks samhandlingsenhet, IKT og Lærings- og mestringssenter
 • Pådriver for å inkludere barn som pårørende i generelt pårørendearbeid, f. eks i pasient- og pårørendeinformasjon
 • Iverksette, tilpasse og oppdatere fagprosedyrer og retningslinjer på overordnet nivå
 • Bistå i forberedelse og oppfølging av tilsyn

D. Organisering av opplæring og veiledning
Fagprosedyrene viser til at ledelsen har ansvar for å utarbeide plan for kompetanseutvikling og sørge for systematisk veiledning.

Aktuelle oppgaver:

 • Organisere opplæring og veiledning for helsepersonell og for barneansvarlige
 • Bistå i arbeidet med utvikling av kompetanseplaner for helsepersonell
 • Bistå enhetene i opplæring av helsepersonell
 • Bistå med internundervisning i samarbeid med barneansvarlige
 • Bidra med opplæring til barneansvarlige f. eks samlinger og veiledningsgrupper
 • Arrangere fagdager med aktuelle samarbeidspartnere
 • Veilede f. eks ledere og barneansvarlige i konkrete saker

E. Samhandling med eksterne instanser
Koordinator for barn som pårørende-arbeidet er en pådriver og rådgiver for samhandling mellom helseforetaket og andre aktuelle instanser

Aktuelle oppgaver:

 • Delta i referanse- og arbeidsgrupper
 • Bistå i utvikling av samarbeidsrutiner med f. eks kommuner
 • Bistå i tilsynssaker
 • Representere helseforetaket i det nasjonale kompetansenettverket, BarnsBeste. 

​ 

Barneansvarlig personell er en lovpålagt funksjon i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a pålegger spesialisthelsetjenesten å ha barneansvarlig personell i alle enheter innen psykisk helse, rusbehandling og enheter som har pasienter med alvorlig sykdom eller skade. ​

Barneansvarliges funksjon er å støtte helsepersonell og ledere når de skal sørge for at barn som pårørende – pasientens mindreårige barn og søsken – får den informasjonen og oppfølgingen de trenger når foreldre eller søsken er syke eller dør. 

Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten 


BarnsBeste har i samarbeid med helseforetakene utviklet et kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for barneansvarlig personell i spesialisthelsetjenesten. Målgrupper er barneansvarlige, ledere og koordinatorer av barn som pårørende-arbeidet. 

Dokumentet kan brukes som et oppslagsbrukt/grunnlagsdokument. Barneansvarlige og leder kan hente kunnskap til hvordan de best kan ivareta og organisere barneansvarligfunksjonen og tilpasse den egen virksomhet. 

Kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene er utviklet i tråd med gjeldende lovbestemmelser, offentlige føringer, aktuell forskning og erfaringskunnskap.​​


Sist oppdatert 13.07.2022