Klinisk etikk-komité

Helsearbeidere står hver dag overfor etiske valg i pasientbehandlingen, enten det gjelder diagnostikk, behandling eller fordeling av felles ressurser. Klinisk etikk-komité skal bidra med kvalitetssikring i etiske spørsmål og til å høyne vår evne til å kunne identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemstillinger knyttet til pasientbehandling.

Har du en etisk problemstilling du ønsker drøftet? Saker kan meldes til KEK-leder Olav Søvik på telefon 416 89 421 eller anonymisert i e-post.

De klinisk etikk-komitéene er tverrfaglig sammensatt. Medlemmene har både kompetanse og erfaring i medisinsk etikk, så vel som klinisk og/eller annen relevant kunnskap og erfaring (jus, livssyn). Komitéenes medlemmer er valgt ut av sykehusledelsen på bakgrunn av slik kompetanse. Komitéene er uavhengige forum og har også med pasientrepresentant, etiker og jurist i tillegg til representanter fra ulike faggrupper i sykehuset. Leder er overlege, Olav Søvik.

Sørlandet sykehus behandler mange pasienter med kompliserte og krevende sykdomstilstander. Nærmest daglig må vi fatte beslutninger som har alvorlige og omfattende konsekvenser for pasienten og de pårørende. Eksempler på spørsmål som kan reises er:

  • Finnes det ”nytteløs” behandling, og hva skal eventuell til for å si at noe er ”nytteløst”?

  • Skal vi alltid behandle alle med maksimal innsats, eller finnes det grenser for hva man skal eller bør gjøre for noen pasienter

  • Kan det tenkes at vi bør si nei til visse typer høyteknologisk behandling?

  • Hva slags grunnlag har vi for å prioritere når ressursene er begrenset? Kan vi for eksempel prioritere unge framfor gamle?

  • Skal vi alltid si alt vi vet om pasientene til dem?

  • Når er det rett/lovlig å tvinge pasienter til noe de ikke vil? Hvilke betingelser må i tilfelle være til stede for å utøve slik tvang?

Slike og mange andre spørsmål kan drøftes i Klinisk etikk-komite (KEK).

Noen ganger springer drøftinger i Klinisk etikk-komité ut fra konkrete og pågående saker der behandlerne eller andre har bedt komitéen om konkrete synspunkter på om hva som er etisk rett å gjøre her og nå. Komiteens rolle er da først og fremst å belyse saken bredt og bidra til at viktige synspunkt høres. Komiteen kan gi råd, men ansvarlig behandler har fortsatt ansvaret. KEK bestreber seg på å gi råd så raskt som saken krever.

Noen ganger bes komiteen om råd i saker som alt er avsluttet, men der pasient/pårørende eller medarbeidere i sykehuset ønsker en upartisk prinsipiell drøfting. Det kan være ønske om å få hjelp til å sortere hva de etiske dilemmaene egentlig var, og hvilke handlingsvalg som faktisk fantes. Ofte er det et ønske å belyse det prinsipielt og verdimessig vanskelige for derved å være bedre rustet neste gang en er i en liknende situasjon.

Ønsker du innsyn i saker vi har behandlet? Send en mail til postmottak@sshf.no og be om innsyn i saker fra Klinisk etikk-komité.

Sist oppdatert 29.02.2024