Strategi

Sørlandet sykehus HF med ambisiøse forskningsplaner for de neste fire årene Den nylig vedtatte «Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon» angir ambisiøse mål og tiltaksområder knyttet til prioriterte satsingsområder for hele sykehuset de neste fire årene.  Forskningen skal frambringe kunnskapsgrunnlag for forebygging, diagnostikk, behandling, omsorg og rehabilitering for innbyggerne på Agder, men også bidra til innovasjon og næringsutvikling.

Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon​​

​Forskning er en av fire lovpålagte oppgaver for spesialisthelsetjenesten og er et sentralt premiss for helsetjenestens kvalitet og utvikling.

Det overordnede målet for forskningsstrategien er at Sørlandet sykehus HF skal styrke helsetjenesteforskning og pasientnær forskning i alle klinikker og sikre bredde i forskningen. 

Strategiplan Sørlandet sykehus HF 2021-2024
Forskning må i større grad enn i dag bli en integrert del av den kliniske virksomheten og det skal tilrettelegges mer for kliniske studier på alle nivåer i sykehuset. En fungerende infrastruktur for kliniske behandlingsstudier legger til rette for mer effektiv klinisk behandling av høyere kvalitet, men er også en grunnpilar for å kunne drive effektiv innovasjon og helsenæringsutvikling. Brukermedvirkning skal bidra til at forskningen er relevant og basert på brukernes behov.

Forskningsaktiviteten må tilpasses befolkningsutviklingen. Det vil bli stadig viktigere å måle pasientopplevd kvalitet (PROMS og PREMS) og SSHF vil være en pådriver for utvikling og forskning på slike pasientnære kvalitetsvariabler. SSHF vil samarbeide med kommunene, akademia og næringsliv om helsetjenesteforskning. 

For å styrke sykehusets forskningsaktivitet prioriteres følgende tematiske innsatsområder i Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon:

  1. Organisering og infrastruktur, inkludert retning for forskningssatsing
  2. Kliniske behandlingsstudier
  3. Forskningsdrevet innovasjon
  4. Helsetjenesteforskning
  5. Brukermedvirkning i kliniske forskningsprosjekter og helsetjenesteforskning
  6. Eksternt samarbeid og nettverk​
Sist oppdatert 01.02.2024