Utforsk: Forskergruppe for utendørsterapi og naturbasert helsefremming

Forskn​​​ingsfokus

Forskergruppen fokuserer på å utforske og utvikle utendørsterapi og naturbasert tilnærming til helsefremming og behandling for barn, ungdom og familier. For å minimere belastningen på Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse), har vi over tid etablert lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid slik at hoveddelen av vår forskningsaktivitet samskapes og gjennomføres med eksterne aktører. Vi ønsker å ha et nært samarbeid med brukerrepresentanter, samt å vektlegge deltakernes preferanser i vårt fagutviklings- og forskningsarbeid.

HOVEDFOKUSOMRÅDER
1.    Utendørsterapi for ungdom (UT Ungdom)
2.    Utendørsterapi for foreldre-barn dyader og familier (UT Familie)
3.    Naturens betydning for sykehusbehandling og rehabilitering

 

1.    Carina Ribe Fernee (PhD, seniorforsker/forskningsgruppeleder, Abup/SSHF, Førsteamanuensis UiA)
2.    Markus Mattsson (PhD, ansatt som forsker i prosjektengasjement i Abup/SSHF i forbindelse med Vill Vekst)
3.    Sveinung Berntsen (Professor, UiA, Samarbeid Vill Vekst og WAYA 2)
4.    Øystein Winje (PhD/Førsteamanuensis, UiA, Samarbeid Vill Vekst)
5.    Ann Christin Helgesen Bjørke (PhD/Førsteamanuensis, UiA, Samarbeid WAYA 2)
6.    Gro C. C. Løhaugen (PhD, SSHF, Samarbeid Vill Vekst)
7.    Ulrich Dettweiler (Professor, Universitetet i Stavanger, Samarbeid Vill Vekst)
8.    Miek Jong (Professor, Universitetet i Tromsø, Samarbeid WAYA 2)
9.    Terje Mesel (Professor, veileder metode/etikk, Abup/SSHF/UiA)
10.    Rune Zahl-Olsen (PhD, Samarbeid EFST-studie, seniorforsker, Abup/SSHF)
11.    Linda Severinsen (PhD-kandidat, Samarbeid EFST-studie, Abup/SSHF)
12.    Anne Hagerup (PhD-kandidat, Naturens betydning for sykehusbehandling, Høgskolen i Innlandet/Gøteborgs Universitet)
13.    Lise Katrine Jepsen Trangsrud (PhD, Samarbeid UT Familie, Universitetet i Sørøst-Norge)

Internasjonalt

14.    Mats Jong (PhD/Førsteamanuensis, Mittuniversitetet, Sverige, Samarbeid WAYA 2)
15.    Pekka Lyytinen (Psyk.spes., samarbeid UT Familie og implisitt teori, The Foundation for the Rehabilitation of Children and Young People, The Mannerheim League for Child Welfare (MLL), Finland
16.    Nevin J. Harper (Professor, Samarbeid implisitt teori, University of Victoria, Canada)

Forskergruppen er tilknyttet det kliniske teamet Friluftsteamet i Abup med følgende kliniske koordinatorer for forskning og fagutvikling:

17.    Vibeke Palucha (MSc, koordinator Kristiansand)
18.    Martin Hirte (Psyk.spes., koordinator Arendal)

Brukermedvirkere

Vi skal rekruttere nye brukermedvirkere i forbindelse med pågående forskningsprosjekter.

Carina Ribe Fernee, PhD. Seniorforsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus HF. Førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder (UiA)​. 

Epost: Carina.Fernee@sshf.no
Telefon: 90671621

Anne Hagerup, PhD-kandidat, Høgskolen i Innlandet «Naturlige omgivelser som terapeutisk innovasjon» hvor hun blant annet benytter Nybygg Psykisk Helse ved SSHF som casestudie. Carina Ribe Fernee er med i forskerteam.​

​Uten​dørsterapi for ungdom (UT Ungdom)

 • Vill Vekst: Friluftsterapi som helsefremmende, forebyggende og bærekraftig metode i skole, helsetjeneste og fritid på Agder (2023- 27). Femårig samarbeids- og forskningsprosjekt som utvikler og implementerer naturbaserte tiltak for barn og unge som skrever med nevrodivergens og tilpasningsvansker. Eksternt finansiert av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.
 • WAYA 2: En randomisert kontrollert multisenterstudie (2024- 27) som utforsker effekten av og sikkerheten ved naturbasert rehabilitering for unge kreftoverlevere.
 • Friluftsterapi for utsatt ungdom. FT 1 (2015-16) og FT 2 (2017-22). I dette kliniske forskningsprosjektet utviklet vi friluftsterapi som behandlingstilnærming for ungdom som strever med psykiske helseutfordringer.
 • Exploring the Essence of a Nordic Approach to Nature-based Youth Work: A Nordic Strategic Collaboration. Erasmus+ finansiert forprosjekt (PreNATYouth) ble gjennomført våren 2022. Søkes videre Erasmus+ finansiering for perioden 2025- 27.

Utendørsterapi for foreldre-barn dyader og familier (UT Familie)

 • EFST Nature. Feasibility and Effectiveness of Emotion-focused, Multi-family Treatment Outdoors: A Clinical ComparisonTrial. Pilotstudie gjennomføres i løpet av 2023- 24.
 • UTFAM: UTvikling av naturbasert FAMilieterapeutisk metodikk (2022-24). Samarbeidsprosjekt med Blå Kors Barnas Stasjon, Fritidsenheten i Kristiansand kommune, og DNT Sør. Eksternt finansiert av Stiftelsen Dam.
 • Far-sønn. Samarbeid med MLL Finland. Pilotstudie gjennomført i 2023 som en del av UTFAM.

Naturens betydning for sykehusbehandling og rehabilitering

 • Mindfully investigating the implicit dimensions of outdoor therapies: Applying grounded theory in an international survey-based study (2023- 24). Et internasjonalt forskerteam utforsker implisitt teori innen utendørsterapi. Carina deltar fra Norge.
 • Samarbeidsprosjekt med S-BUP/Oslo Universitetssykehus (OUS) og Forskergruppen for Miljøpsykologi ved Høgskolen i Innlandet (INN) (2024-27). Utviklet foreløpig protokoll og innhentet REK-godkjenning. Ansatt forskningsassistent ved INN. Søkes om finansiering.
 • Naturlige omgivelser som terapeutisk Innovasjon. PhD-prosjekt innenmiljøpsykologi bl.a. tilknyttet Nybygg Psykisk Helse ved SSHF Kristiansand. PhD-kandidat: Anne Hagerup ved Høgskolen i Innlandet/Gøteborgs Universitet. Carina med i forskerteam.

Fagutvikling

  • Arrangerte verdenskonferansen 9th International Adventure Therapy Conference (9IATC)/3rd Gathering for Adventure Therapy in Europe (9IATC/3GATE) i Kristiansand/Hovden i juni 2022. Hybrid konferanse med 400 fysiske deltakere og 150 digitale deltakere fra i alt 42 nasjoner.
  • Læreboken: «Utendørsterapi – En introduksjon» av Fernee, Palucha, Olsen & Gabrielsen ble utgitt på Cappelen Damm Akademiske forlag i mars 2023.
  • Carina er faglig ansvarlig for EVU-studiet «Naturbasert terapeutisk arbeid» ved UiA, hvor flere fra UT-teamet bidrar. I tillegg underviser og veileder vi regelmessig ved andre utdanningsinstitusjoner, samt tar imot studenter og hospitanter i praksis.​
Sist oppdatert 10.01.2024