NevroforskSør

Forskning på nervesystemet og sykdommer i nervesystemet

nevroforsk sør.jpg

Genetics of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) in Norway

Utgår fra Telemark

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling

Multisenterstudie som vil kartlegge genetisk profil hos ALS pasienter

Mer informasjon (ekstern webside)

Lokal kontakt: Unn Ljøstad

​NO-A LS Extension Study

Utgår fra Haukeland/UiB

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling

Evaluere safety og gjøre Nicotinamide/pterostilbene tilskudd tilgjengelig for compassionate use  for ALS pasienter pasienter fra Agder som har fullført NO-ALS studien

Mer informasjon (ekstern webside)

Lokale kontakter: Unn Ljøstad og Kristine Forselv

NoCVT: Forekomst, diagnostikk, og behandling av cerebral venetrombose i Norge

Utgår fra Ahus

Vi skal bidra med å rekruttere pasienter/datainnsamling

Multisenter studie

Mer informasjon (ekstern webside)

Lokal kontakt: Unn Ljøstad

TWIST: Tenecteplase in Wake-up Ischaemic Stroke Trial

Utgår fra universitetssykehuset i Nord-Norge.

Et multinasjonalt og tverrregionalt prosjekt

En PhD stipendiat fra SSHF

 1. Kan tenecteplase gitt innen 4,5 timer etter oppvåkning bedre funksjonsnivå ved 6 måneder? (randomisert-kontrollert studie av trombolytisk behandling med tenecteplase hos pasienter med akutt hjerneinfarkt som har inntruffet før oppvåkning)
 2. Kan funn på CT identifisere pasienter som har ekstra nytte av slik behandling?

PhD Stipendiat: Mary-Helen Søyland

Veiledere: Arnstein Tveiten ++

Finansiering: Norges forskningsråd, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Helse Nord og ?

Mer informasjon (ekstern webside)

 

COVITA

Utgår fra Telemark

Vi bidrar med pasientrekruttering/datainnsamling

Følger utvikling av SARS-CoV-2 IgG antistoff nivå over tid for å lære mer om immunitet, og kartlegging av langtidsplager

Lokal datainnsamler: Randi Eikeland

Mer informasjon (ekstern webside)

NevroCovid

Utgår fra OUS

Vi bidrar med pasientrekruttering/datainnsamling

Undersøker omfang, symptomer og tegn på nevrologisk manifestasjoner av covid-19

Lokal datainnsamler: Randi Eikeland

Mer informasjon (ekstern webside)

BorrSci: Lyme borreliosis; a scientific approach to reduce diagnostic and therapeutic uncertainties (BorrSci)

Et tverrfaglig og tverregionalt prosjekt med ledelse ved Sørlandet Sykehus som består av 5 arbeidspakker;

1. Epidemiologi, kliniske karakteristika, laboratoriefunn ved kronisk borreliose

2. Sammenlikning av 2 og 6 ukers doksysyklinbehandling ved nevroborreliose, en randomisert, double-blindet, placebo-kontrollert, multisenter studie

3. Opprettelse av en biobank for flåttbårne sykdommer

4. Biomarkører ved nevroborreliose (immunologi, genetikk, MRI)

5. Disseminering av resultater og kunnskap om nevroborreliose.

Antall planlagte PhD: 5 (3 ved SSHF)

Finansiering: Helseregionene via Norges Forskningsråd.

Lokale PhD stipendiater

Nevrolog: Anne Marit Solheim. Veiledere: Unn Ljøstad og Åse Mygland

Nevropsykolog: Silje Andreassen. Veiledere: Randi Eikeland ++

Radiolog: Elisabeth Lindland. Veiledere: Åslaug Rudjord Lorentzen ++

Mer informasjon (ekstern webside)

NeoPropp: Neoehrlichiose hos pasienter med blodpropp uten kjent årsak

Enkeltstudie ved SSHF som vil undersøke forekomst av positiv PCR for Neoerlichiose i blodprøver fra pasienter innlagt på med hjerneinfarkt, DVT og lungeemboli uten annen kjent årsak.

Nevrologisk kontaktperson: Benedicte Isefjær

NOTES Tick borne encefalitt TBE

Utgår fra Telemark.

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling.

 1. Beskrivelse av akutt sykdom hos kohorten i Norge (2018 og 2019).
 2. Hva er resttilstandene? Undersøkelse med nevropsykologisk testing 24 – 36 mndr etter gjennomgått infeksjon.
 3. Følge pasienter med tanke på varig immunitet etter gjennomgått infeksjon. Det er et prosjekt i samarbeid med FHI og er også i startgropen.

Lokale datainnsamlere: Åslaug Rudjord Lorentzen og Randi Eikeland

​Styrketrening for å redusere hodepine- en pilotstudie

Prospektiv pilotstudie ved SSHF som vil undersøke om styrketrening kan redusere hodepine hos pasienter med kronisk migrene og ev samtidig tensjonshodepine og muskulære nakkesmerter. Bruk av app i oppfølgningen.

Ansvarlig: Magne Bøe og Kristine Forselv

Finansiering: ?

Hvem kan delta?

Har du fått stamcellebehandling i utlandet og har MS kan du delta i studien?

Er du registert i MS registeret, vil det sendes en felles link for studie deltagelse. Om du ikke har fått invitasjonen (sendes ut 01.06.24).

Følg denne linken og bli med i studien: www

Kontaktinformasjon: Stine Schikora-Rustad (e-post)

Lege Stine Schikora-Rustad
Stine Schikora-Rustad

Prosjektleder: Åslaug Rudjord Lorentzen

Om studien:
Hovedmålet med denne studien er å generere ny kunnskap om sikkerhet og effekt av autolog hematopoetisk stamcellebehandling (AHSCT) som behandling av multippel sklerose (MS) samt å undersøke hvilke grupper som har best nytte av behandlingen. Det gjøres ved å samle inn informasjon fra flere ulike registre samt be deltagerne å svare på et spørreskjema.

PhD stipend er internt finansiert, og prosjektstøtte fra Norsk MS forbund

Hva innebærer studien:

* Alle deltagere vil etter signering av samtykket, bli spurt om å svare på spørsmål knyttet til stamcellebehandlingen, samt spørsmål om livskvalitet og erfaringer.

*Det er ikke planlagt klinisk kontroll eller blodprøver i studien, men vi vil hente inn data fra ulike registre: Antibiotikabruk - Hentes fra legemiddelregisteret, Innleggelser på sykehus - Hentes fra norsk pasientregister, MS diagnose, MR funn, attakk, EDSS, bruk av andre MS medikamenter etter behandling - Hentes fra MS register og/eller pasientjournal, Sosioøkonomisk status - hentes fra statistisk sentralbyrå.

Det er utformet 4 hypoteser:

1) Personer med MS (pmMS) som har fått utført AHSCT i utlandet er sosioøkonomisk like med ikke-AHSCT pmMS

2) AHSCT pmMS har etter behandling den samme graden av nevrologiske utfall, tegn til sykdomsaktivitet, innleggelser på spesialisert nevrologisk avdeling og sikkerhet som matchet ikke-AHSCT pmMS.

3) AHSCT pmMS har den samme graden av depresjon, fatigue, angst og livskvalitet som matchet ikke- AHSCT pmMS

4) Det er mulig å finne prediktorer for bedre utkom etter AHSCT

 

En multisenter, prospektiv, randomisert, open-label studie med blindet endepunkt som sammenligner behandling med kladribin versus rituksimab hos personer med MS.

Utgår fra Oslo universitetssykehus/UiO.

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling (avsluttet rekruttering).

Finansiering: NOR-MS ble startet før finansiering var på plass, senere åpen prosjektstøtte fra HSØ og NFR.

Lokal hovedutprøver: Åslaug Rudjord Lorentzen

Andre lokale utprøvere: Ingvild J Leiknes, Stine Schikora-Rustad

Lokal studiesykepleier: Siv Pettersen

Følg link for mer informasjon: Mer informasjon (ekstern webside)

En nasjonal studie som undersøker vaksineresponser blant personer med MS ved å kartlegge både antistoffdannelse (såkalt humoral immunrespons) og aktivering av T-celler (såkalt cellulære immunrespons).

Studien utføres i samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Norsk MS-register og Biobank, Folkehelseinstituttet og MS-forbundet.

Studien startet som lokalt prosjekt på OUS/SSHF (NOR-MS VAX), men ekspanderte raskt til en nasjonal studie.

Studien rekrutterer fremdeles pasienter (følg link under).

Lokale bidragsytere: Åslaug Rudjord Lorentzen, Ingvild J Leiknes, Stine Schikora-Rustad.

Følg link for mer informasjon: OUH - Nevrovax (ous-research.no)

En multisenter, prospektiv, randomisert, blindet studie som sammenligner behandling med rituksimab versus okrelizumab hos personer med MS.

Utgår fra Haukeland universitetssykehus/UiB.

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling (avsluttet rekruttering).

Finansiering: KLINBEFORSK

Lokal hovedutprøver: Åslaug Rudjord Lorentzen

Andre lokale utprøvere: Ingvild J Leiknes

Lokal studiesykepleier: Siv Pettersen

Følg link for mer informasjon: Mer informasjon (ekstern webside)

En prospektiv, multisenter sikkerhetsstudie for å evaluere langtids sikkerhetsprofil av LEMTRADA® (alemtuzumab) – behandling hos pasienter med attakkvis MS.

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling.

Finansiering: Sanofi

Lokal utprøver: Åse Mygland

Andre lokale datainnsamlere: Unn Ljøstad, Kristine JN Forselv

Lokal studiesykepleier: Siv Pettersen

Effect of intravenous immunoglobulins on painful sensory neuropathy evaluated by aggregated N-of-one trial

PhD prosjekt planlagt oppstart ila 2022:  Evaluere effekt av IVIG på smerter ved sensorisk nevropati ved å bruke N-of-one studie design med individuell randomisert, dobbel blind og multippel crossover sammenlikning av IVIG og placebo

Finansiering: Internfinansiert SSHF

PhD stipendiat: Jon Marius Ørnes

Veiledere: Unn Ljøstad og Åse Mygland

ParkVest: Parkinsonstudien på Vestlandet og i Aust-Agder

Utgår fra Stavanger og Haukeland.

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling

En PhD stipendiat fra SSHF kartlegger funksjonsevne og forekomst av motoriske og ikke-motoriske problemer hos en gruppe ny diagnostiserte pasienter med Parkinsons sykdom.

Finansiering ?

PhD Stipendiat: Solgunn Ongre

Veileder: Karen Herlofson

Mer informasjon (ekstern webside)

NoPark studien: effekt av Nikotinamide Riboside, et vitamin B3 analog, hos pasienter med Parkinson sykdom

Utgår fra Haukeland

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling

Lokal utprøver: Karen Herlofson

Mer informajson (ekstern ​webside)

Tuberøs Sklerose: Nettundersøkelse til pas med tuberøs sklerose i Norge i des-20 (behandling, 58 pas) og des-21 (oppfølging, 48 pas). Ragnar Solhoff (SSHF) sammen med genetiker Ketil Heimdal, OUS. Støttet fra NK-SE ved Ninan Benan (SSE) og NFTSC (pas forening).


Stine Schikora-Rustad: SAFE-MS: Stamcellebehandling i utlandet hos norske pasienter med multippel sklerose.

Ivana Sapina: The Southern-Norway Post-Stroke Atrial Fibrillation Study.

Solgunn Ongre: ParkVest: Funksjonsevne og forekomst av motoriske og ikke-motoriske problemer hos ny diagnostiserte pasienter med Parkinsons sykdom.

Anne Marit Solheim: BorrSci: Sammenlikning av 2 og 6 ukers doksysyklinbehandling ved nevroborreliose, en randomisert, double-blindet, placebo-kontrollert, multisenter studie.

Mary-Helen Søyland TWIST: Tenecteplase in Wake-up Ischaemic Stroke Trial.

Jon Marius Ørnes: Effect of intravenous immunoglobulins on painful sensory neuropathy evaluated by aggregated N-of-one trial.

 • Unn Ljøstad, PhD
 • Randi Eikeland, PhD
 • Karen Herlofson, PhD
 • Pauline Do, nevrolog
 • Ingvild Leiknes, nevrolog
 • Åslaug Lorentzen, PhD
 • Åse Mygland, PhD
 • Harald Reiso, PhD
 • Stine Schikora-Rustad, PhD-stipendiat
 • Anne Marit Solheim, PhD-stipendiat
 • Mary-Helen Søyland, PhD-stipendiat
 • Erik Thortveit, PhD
 • Arnstein Tveiten, PhD
 • Solgunn Ongre, PhD-stipendiat
 • Siv Pettersen, spesialsykepleier
 • Jon Marius Ørnes, PhD-stipendiat
 • Halvor Øygarden, PhD
 • Ivana Sapina, PhD-stipendiat

Leder: Unn Ljøstad,  Unn.Ljostad@sshf.no 
Styremedlemmer: 
Randi Eikeland
Erik Thortveit
Siv Pettersen
Sist oppdatert 14.05.2024