Behandling

Skulderrehabilitering - tverrfaglig utredning og behandling

Skulderplager er vanlig i befolkningen. Ofte er dette karakterisert som smerte og funksjonsnedsettelse, hovedsakelig i aktiviteter over skulderhøyde

Introduksjon

Les mer om skuldersmerter på Helsenorge.no

Henvisning og vurdering

Henvisningen blir prioritert av lege som vurderer om du får tilbud om behandling ved sykehuset eller ikke. Det er et mål om at de fleste pasientene med skulderplager skal starte behandling innen 26 uker etter at henvisningen er mottatt sykehuset. Legen vurderer om du trenger raskere behandling.

Følgende helseopplysninger, i tillegg til vanlig personalia, bør minimum være nedfelt i henvisninger:  

 • Symptombeskrivelse og varighet  

 • Funn ved klinisk undersøkelse hos henvisende lege  

 • Forløp og behandling som eventuelt er gitt samt evt. effekt av denne  

 • Resultat av oppdatert bildediagnostikk om slikt foreligger, med opplysning om tid og sted for slik undersøkelse. Bilder vil bli innhentet.  

 • Yrkesstatus med eventuell sykmeldingsstatus  

 • Sivil/familiær status  

 • Motivasjon for tilbakegang til jobb  

 • Viktige faste medikamenter  

 • Relevante tidligere sykdommer   

   

Før

Etter at henvisningen er mottatt, og det er vurdert at du skal bli tilbudt time ved poliklinikken, får du poliklinisk time hos lege/ tverrfaglig team innen 26 uker. Ved henvisningsvurderingen vurderer vi også behov for supplerende billeddiagnostikk som må foreligge ved konsultasjon.

Når du blir henvist for skulderplager, blir du grundig utredet ved den første polikliniske konsultasjonen hos lege. Ved behov blir utredningen gjort tverrfaglig. Lege/ tverrfaglig team kartlegger også dine oppfatninger om egne skulderplager, hva som påvirker smertene og hvilke konsekvenser smertene har i ditt hverdagsliv. Gjennom samtale med deg og en grundig klinisk undersøkelse, vil lege/ tverrfaglig team danne seg et bilde av mulige årsaksfaktorer og vedlikeholdene faktorer knyttet til dine smerter.

Du blir informert om betydningen av den medisinske vurderingen som gjøres, får kort informasjon om skulderens oppbygning og funksjon og får informasjon og råd om hva du bør gjøre videre.

Dersom vi vurderer det slik at du kan nyttiggjøre deg deltagelse i vår skulderrehabilitering, og du er motivert for det, setter vi deg opp på venteliste for deltagelse i skulderrehabilitering. 

Under

Skulderrehabiliteringen er et tilbud som går over 3 – 6 måneder. Tilbudet inneholder individuell kartlegging og deretter utprøving av tiltak/behandling hos fysio-og ergoterapeut. Vi utarbeider en individuell plan og et individuelt tilpasset treningsprogram som du skal gjennomføre hjemme. I enkelte tilbud tilbyr vi også undervisningstimer, med mål om økt kunnskap og innsikt i egne plager.

Du får tilbud om poliklinisk oppfølging i avdelingen ca. hver fjerde uke med vurdering av status og videre tiltak.


g_d5175f74_c53c_431f_98d0_caa282e70d83

Etter

Du får avslutningssamtale hos lege. Vi sender resyme av avslutningssamtalen, samt konklusjonene fra tverrfaglig rapporter til henvisende instans og fastlege. 

Kontakt

Bispegra 40 Enhet for fysikalsk medisin og forebygging

Kontakt Enhet for fysikalsk medisin og forebygging

Bispegra 40

Bispegra 40

Bispegra 40, 4632 Kristiansand

Transport

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehuset, men på grunn av allergier og infeksjonsfare er flere av våre avdelinger blomsterfrie. Vi setter pris på om du som ønsker å ha med en oppmerksomhet til pasienten velger noe annet enn blomster.

Endel pasienter reagerer også allergisk på parfyme eller kremer med parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
 • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
 • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
 • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året?

Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA).

Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

Vi oppfordrer alle til å bruke mobilvett og til å ta hensyn til sine medpasienter. Det er viktig å sette telefonen på stille om natten, og på lydløs eller vibrering om dagen. Av hensyn til de andre pasientene er det lurt å gå ut av rommet dersom du må ta en lengre samtale.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.