Behandling

PIH CP-start

PIH CP-start, er et gruppebasert, intensivt opptrenings- og behandlingstilbud til førskolebarn med cerebral parese og med lett grad (GMFCS-nivå I-III) av motorisk funksjonsnedsettelse. Programmet strekker seg over ca. et år, og nye grupper starter en gang i året. Programmet veksler mellom behandlingstilbud (inntil 6 uker fordelt på 3-4 opphold) i Kristiansand og oppfølgende trening i barnets hjem og barnehage.

Cerebral parese (CP) er en utviklingsforstyrrelse som skyldes en skade i hjernen som har oppstått før fødsel, i forbindelse med fødsel eller innen 2 års alder.

Les mer på helsenorge.no

Målsettingen er å bidra til å optimalisere barnets utvikling av ferdigheter innenfor kommunikasjon, motorikk og egenledelse (kognitive og sosiale ferdigheter). Over 150 barn med foreldre har vært gjennom programmet. Vi har fått gode tilbakemeldinger og kan dokumentere nytte.

Barna og foreldrene er fulgt opp i ulike forskningsprogram og ved strukturert prosessevaluering.

Henvisning og vurdering

Barnet må henvises til Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB) via spesialisthelsetjenesten og det må fremgå av henvisningen hvilke behandlingstilbud barnet er søkt inn på. Vi ønsker at henvisningen inneholder en oppdatert beskrivelse av barnet og at det legges ved kopi av tidligere utredningsrapporter. Det er ønskelig at foreldre sender oss informasjon om barnet og familien som kan ha betydning for hvordan vi bør tilrettelegge og utforme et godt tilbud til barn og familien som helhet.

Henvisninger vurderes i tråd med de til enhver tid gjeldende frister og vi sender svar på henvisningen til både foresatte og henviser.

RIBs ulike behandlingstilbud har ulike søknadsfrister:

PIH CP-lett 1. november, med oppstart over nyttår.

Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål rundt henvisningsfrister.

Før

Før første behandlingsopphold, ber vi deg som forelder til å sende oss et kort videoopptak, som viser barnet i aktivitet, lek og samspill i hverdagen. Vi tar også kontakt med dere på telefon og har et oppstartsmøte før det første behandlingsoppholdet. Under oppstartsmøtet ønsker vi at både foreldre og fagpersoner deltar.

I møtet vil dere få nærmere informasjon om hva deltakelse i PIH programmet innebærer, som programmets innhold, behandlingsprinsipper og etablering av målrettet teamarbeid mellom foreldre og lokale fagpersoner. Det er nødvendig at minst en forelder deltar i opplæringen gjennom hele programperioden. I tillegg er det ønskelig at begge foreldre/foresatte deltar noe sammen både under behandlingsoppholdene og ved samarbeidsmøter som finner sted mellom oppholdene. Dette gjør vi fordi vi ønsker at begge foreldre skal delta i målvalg for deres barn,  få samme informasjon fra oss og få en felles erfarings- og kunnskapsbasis.

Under

Under oppholdene i Kristiansand er det tilrettelagt opptrenings- og behandlingstilbud på hverdager fra klokken 09.00-15.00. I tillegg inngår tilrettelagte temakvelder for foreldre under oppholdene. I løpet av programperioden gjennomføres kartlegging, trening og stimulering av barna, kombinert med undervisning, veiledning og samtaler med foreldre. Målsettingen med tilbudet er å bidra til å optimalisere barnas utvikling av ferdigheter innenfor kommunikasjon, motorikk og egenledelse (kognitive og sosiale ferdigheter), slik at barnet oppnår best mulig mestring, selvstendighet og fellesskap med andre barn.

Lokale fagfolk inviteres til å delta under behandlingsoppholdet og ved undervisning og samarbeidsmøter. Sistnevnte kan eventuelt gjøres per videokonferanse. 

Foresattes kunnskap om, og målsettinger for sitt barn, kombinert med fagfolks kartlegging og kunnskap, danner grunnlag for den målrettede treningen av det enkelte barnet. Sentralt i tiltakene er undervisning og veiledning til foreldre og lokale fagpersoner om barnas tilstand og utfordringer, og om hva som best mulig kan fremme deres utvikling. Utfra kunnskap om at alle barn utvikler seg best innen en familie hvor foresatte er trygge, tydelige og mestrende, legger vi også vekt på å bistå foreldre som opplever utfordringer til å finne en god balanse og mestring av utfordringer i familielivet.

Etter

Etter hvert habiliteringssopphold utformes en oppsummerende rapport som sendes til foresatte, henviser og fastlege og eventuelt andre, etter avtale med foresatte.

Vi anbefaler at foreldre og fagfolk har jevnlige samarbeidsmøter mellom gruppeoppholdene. Du kan kontakte våre fagfolk i PIH via telefon og e-post i mellomperioder.

Ved avslutning av deltakelse i det intensive programmet vil videre habiliteringsoppfølging skje som før deltakelse, ved at barnets HABU/henviser i samråd med foresatte og fagfolk i kommunen. Vi anbefaler at dere som foreldre/foresatte sammen med fagfolk fortsetter det målrettede teamarbeidet rundt barnet.

Kontakt

Egsveien 100, bygg 41 Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

Kontakt Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

Oppmøtested

HABU's lokaler, bygg 41 på Eg. Vennligst registrer deg i vår ekspedisjon ved oppmøte. Dersom du har behov for bekreftelse på at du har vært til konsultasjon på HABU, ta kontakt med ekspedisjonen.

Egsveien 100, bygg 41

Egsveien 100, bygg 41

Egsveien 100, 4615 Kristiansand

Transport

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

RIB tilbyr mulighet for overnatting i vårt familiehus. Familiehuset ligger i tilknytning til HABU/RIB og har to leiligheter og fire familierom som kan benyttes gratis under opphold.    

Alle rommene i familiehuset har eget bad med dusj og har kokemuligheter. Det er også internettilgang, telefon, TV/Radio og kjøleskap. På dagtid er det tilgang til vaskemaskin, tørketrommel og strykejern. Sengetøy og håndklær følger med.    

I tilknytning til familiehuset er det et tilrettelagt uteområde med lekeapparater.    

Har du behov for overnatting under oppholdet kan du kontakte HABUs ekspedisjon (se kontaktinformasjon).

​Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten er en ordning som skal sørge for at oppfølgingen av deg som pasient blir bedre, tryggere og mer effektiv. Kontaktlege er en rett for deg som pasient og en plikt for spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlegens oppgaver

Kontaktlegen har et særlig ansvar for å følge deg opp under behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Oppgavene til kontaktlegen er å:

  • være din faste medisinskfaglige kontakt gjennom hele pasientforløpet
  • være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av deg
  • holde seg informert om status i behandlingen din
  • bidra til at pasientforløpet går som planlagt
  • ta kontakt med aktuelt personell / behandlingsenhet dersom det er utfordringer med pasientforløpet ditt
  • informere deg og pårørende
  • være tilgjengelig for deg og helsepersonell i medisinske spørsmål
  • kontaktlege erstatter ikke din fastlege

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

 

Du må kjøpe billett ved ankomst for å parkere på sykehusområdet. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.
To ukers P-kort kan kjøpes hos vekter ved sykehusets hovedbygg. Det er også mulig å betale med EasyPark (mobilløsning), kort eller mynt. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.

For el-biler gjelder følgende: Elbiler betaler avgift fra og med første time.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering.  
Ved inngang til HABU bygg er det tre HC-plasser og flere ordinære P-plasser. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

​Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade. Les mer om blant annet pleiepenger, hjelpe- og grunnstønad og Folketrygdens ytelser hos NAV.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

​Dersom barnet har vært utsatt for vannkoppesmitte, eller har vannkopper, ber vi deg ta kontakt. Tildelt time/innleggelse må da utsettes. Dette gjelder også dersom du skal på besøk i barne- og ungdomsavdelingen. For noen av våre pasienter kan vannkoppesmitte være farlig.