En bygning med et skilt på forsiden

Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

Vi tilbyr fem ulike intensive og målrettede behandlings- og opptreningstilbud til barn og unge under 18 år med medfødte og/eller ervervede hjerneskader. Fire av tilbudene er gruppebaserte, vanligvis med en gruppestørrelse på 4-6 barn. Inkludert i tiltakene er informasjons- og kunnskapsoppdatering til dere foreldre, bistand til egen livsmestring og veiledning i trening og stimulering av barnet deres. Tiltakene skjer i samarbeid og dialog med hjelpeinstansene i barnets hjemkommune og barnets lokale habiliteringstjeneste (HABU).

Vi vektlegger gjensidig kompetanse- og erfaringsoverføring i alle våre habiliteringstilbud. RIB gir primært tilbud til barn og unge i Helse Sør Øst. Er det ledige plasser, tar vi imot barn fra hele landet.

Senterets oppgave er å tilby ulike habiliterings- og opptreningstilbud til barn og unge med forskjellige former for hjerneskader/funksjonsnedsettelse, drive forskning, fagutvikling og kunnskapsformidling. Behandlingstilbudene består vanligvis av intensive perioder med gruppesamlinger i Kristiansand og oppfølgende trening hjemme i barnets vante miljø. Mellom gruppesamlingene er vi tilgjengelige med råd og veiledning til dere foreldre og til lokalt hjelpeapparat. Intensivtilbudene våre er et supplement til den ordinære oppfølgingen barna får fra kommunen og sin lokale spesialisthelsetjeneste.

Vi legger vekt på at treningen med barna skal være målrettet, lek- og lystbetont. Aktivitetene tilpasses hvert enkelt barns funksjonsnivå og treningsmål. Målene for trening og stimulering utarbeides i samarbeid mellom foreldre og fagfolk. Et overordnet mål er at barna skal utvikle nye ferdigheter, aktivitetsglede, en positiv selvfølelse, robusthet og selvtillit. Dette skjer ved at barna møter utfordrende, men også spennende og varierte aktiviteter sammen med jevnaldrende barn med funksjonsnedsettelser. Vi forsøker å finne aktiviteter som det enkelte barn opplever som så morsomme at gjennomføringen av aktiviteten blir et mål i seg selv. Vi tror dette bidrar til å skape stor motivasjon og høy aktivitetsglede hos barna.

Som foreldre til barn med funksjonsnedsettelse har dere en annerledes og større omsorgs-, oppdragelses-, behandlings- og «administrasjons»-oppgaver enn foreldre generelt. Vi har erfart at mange foreldre finner ressurs- og mestringsfaktorer som gjør at totalbelastningen blir håndterbar, men vi ser også at det er mange av dere foreldre som sliter og opplever et høyt stress- og belastningsnivå. Vi er opptatt av å bistå dere foreldre i deres mestring. Vi kartlegger stress og belastning, og tilbyr refleksjons- og støttesamtaler.

Fjellvettregel nr. 5 lyder: «Lytt til erfarne fjellfolk.» Regelen gjelder i de fleste sammenhenger hvor vi som mennesker beveger oss inn i til dels nye og krevende situasjoner. Det er godt forskningsmessig belegg for å kunne si at dere som er foreldre til barn med funksjonsnedsettelser kan ha stort utbytte av erfaringsutveksling med andre foreldre. Mange kjenner at man har et unikt fellesskap med foreldre som er i noenlunde tilsvarende situasjon. Foreldre imellom opplever at man har mer likeverdige roller enn det mange foreldre ofte kjenner på i møte med oss helsepersonell. Den gjensidige oppmuntringen og støtten foreldre imellom sitter løst, og terskelen for å spørre om råd er lav. Rådene er ofte praktiske, blir gitt i et hverdagslig og forståelig språk, og er personlige og erfaringsbaserte. Innsikten i hverandres følelsesmessige og praktiske situasjon er stor, og foreldre opplever seg lett som forstått og at følelsesmessige reaksjoner man har eller har hatt, alminneliggjøres og normaliseres. I tråd med denne tenkningen, legger vi til rette for erfaringsutveksling mellom dere foreldre under opphold i RIB.

Vi må gjøre oppmerksom på at vi ikke har mulighet til å gi søsken et tilbud, og at de bare etter avtale unntaksvis kan delta i aktivitetene med barna i gruppen. Dersom det er aktuelt for avlaster/øvrig familie etter avtale å delta på utvalgte deler av programmet, må deres opphold organiseres og dekkes på annen måte.

Vi arbeider familiesentrert og legger vekt på at dere foreldre er de som betyr mest for barnas trivsel og utvikling. Vi legger vekt på å støtte dere i egen mestring av hverdagsutfordringene og foreldrerollen. Den familiesentrerte tilnærmingen innebærer at vi bistår dere med kunnskap om hva som er barnets styrke- og vanskeområder og hvordan dere og lokale fagpersoner best mulig kan fremme barnets utvikling. Vi har tro på at alle barn har store, ubrukte utviklingsmuligheter.

Vi har stor tro på nytten av bruker-til-bruker erfaringsutveksling. Det gjelder både erfaringsutveksling barna/ungdommene imellom, dere foreldre imellom, og mellom dere og barna deres. Vi legger derfor stor vekt på å skape gode arenaer og møteplasser for denne kunnskapsoverføringen.

Vår stimulerings-, trenings- og behandlingstilnærming er multidisiplinær. Det innebærer at vi baserer oss på kunnskap fra flere fagområder. Det er kunnskap fra bl.a. barnepsykologi, bevegelsesvitenskap, fysioterapivitenskap, pedagogikk, medisin og funksjonshemmingsområdet. Vårt behandlerteam består av erfarne fagpersoner fra ulike profesjoner: Fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, spesialpedagog og barnelege. Behandlingstilbudene våre baserer seg på anerkjente og kunnskapsbaserte metoder. Vi har kontakt med nasjonale og internasjonale fagmiljø, og forsøker å ta i bruk den nyeste og beste kunnskapen i det tilbudet vi gir til det enkelte barn og til dere som familie. Ikke minst henter vi inspirasjon og kunnskap fra det internasjonalt anerkjente CanChild-miljøet (Les om dem på www.CanChild.can). Vi videreutvikler behandlingstilbudene løpende på bakgrunn av ny kunnskap, forskningsresultater og brukererfaringer. Det tas derfor forbehold om at endringer i behandlingsprogrammene vil forekomme.

All undervisning og veiledning foregår på norsk.

Barnet må henvises til RIB via spesialisthelsetjenesten. Det må fremgå av henvisningen hvilke behandlingstilbud barnet er henvist til. Vi ønsker at henvisningen inneholder en oppdatert beskrivelse av barnet og at det legges ved kopi av tidligere utredningsrapporter. Det er ønskelig at dere foreldre sender oss informasjon som kan ha betydning for hvordan vi bør tilrettelegge og utforme et godt tilbud til deres barn.

Vi tar imot henvisning til alle våre habiliteringstilbud fortløpende. Henvisninger vurderes i tråd med de til enhver tid gjeldende frister, og vi sender svar på henvisningen til både foresatte og henviser.

RIB har faste henvisningsfrister til følgende gruppetilbud:
PIH CP-start 1. november med oppstart av ny gruppe i vårhalvåret.
PIH Multi har frist 1. mai for oppstart i høsthalvåret.
Til de øvrige habiliteringstilbud er det ikke faste frister.
Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål rundt henvisningsfrister.

Vi er lokalisert i egne tilrettelagte lokaler ved sykehuset i Kristiansand. Her har vi trenings-, videokonferanse- og møterom, og vi disponerer også et tilrettelagt pasienthotell, hvor familier kan bo under oppholdene.

RIB gir intensive habiliteringtilbud innen spesialisthelsetjenesten og der er ingen deltakeravgift. Refusjon av reise på billigste måte kan søkes dekket via pasientreiser (info www.pasientreiser.no eller telefon 91505515). Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for foreldre kan søkes i form av opplæringspenger jfr. Lov om folketrygd §9-10 og §9-13.

Kontakt

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

HABU's lokaler, bygg 41 på Eg. Vennligst registrer deg i vår ekspedisjon ved oppmøte. Dersom du har behov for bekreftelse på at du har vært til konsultasjon på HABU, ta kontakt med ekspedisjonen.

Egsveien 100, bygg 41

Egsveien 100, bygg 41

Egsveien 100, 4615 Kristiansand

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

RIB tilbyr mulighet for overnatting i vårt familiehus. Familiehuset ligger i tilknytning til HABU/RIB og har to leiligheter og fire familierom som kan benyttes gratis under opphold.    

Alle rommene i familiehuset har eget bad med dusj og har kokemuligheter. Det er også internettilgang, telefon, TV/Radio og kjøleskap. På dagtid er det tilgang til vaskemaskin, tørketrommel og strykejern. Sengetøy og håndklær følger med.    

I tilknytning til familiehuset er det et tilrettelagt uteområde med lekeapparater.    

Har du behov for overnatting under oppholdet kan du kontakte HABUs ekspedisjon (se kontaktinformasjon).

​Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten er en ordning som skal sørge for at oppfølgingen av deg som pasient blir bedre, tryggere og mer effektiv. Kontaktlege er en rett for deg som pasient og en plikt for spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlegens oppgaver

Kontaktlegen har et særlig ansvar for å følge deg opp under behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Oppgavene til kontaktlegen er å:

  • være din faste medisinskfaglige kontakt gjennom hele pasientforløpet
  • være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av deg
  • holde seg informert om status i behandlingen din
  • bidra til at pasientforløpet går som planlagt
  • ta kontakt med aktuelt personell / behandlingsenhet dersom det er utfordringer med pasientforløpet ditt
  • informere deg og pårørende
  • være tilgjengelig for deg og helsepersonell i medisinske spørsmål
  • kontaktlege erstatter ikke din fastlege

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

 

Du må kjøpe billett ved ankomst for å parkere på sykehusområdet. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.
To ukers P-kort kan kjøpes hos vekter ved sykehusets hovedbygg. Det er også mulig å betale med EasyPark (mobilløsning), kort eller mynt. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.

For el-biler gjelder følgende: Elbiler betaler avgift fra og med første time.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering.  
Ved inngang til HABU bygg er det tre HC-plasser og flere ordinære P-plasser. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

​Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade. Les mer om blant annet pleiepenger, hjelpe- og grunnstønad og Folketrygdens ytelser hos NAV.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

​Dersom barnet har vært utsatt for vannkoppesmitte, eller har vannkopper, ber vi deg ta kontakt. Tildelt time/innleggelse må da utsettes. Dette gjelder også dersom du skal på besøk i barne- og ungdomsavdelingen. For noen av våre pasienter kan vannkoppesmitte være farlig.