DPS Strømme poliklinikk, Kristiansand

DPS Strømme poliklinikk, Kristiansand består av psykiatrisk poliklinikk, poliklinisk oppfølgingsteam og gruppeterapiteam.

Psykiatrisk poliklinikk, Kristiansand

Poliklinikkene tilbyr utredning og behandling til personer med ulike psykiske lidelser, blant annet angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumer. Våre terapeuter arbeider sammen med pasienten for å finne veien til bedre psykisk helse. Behandlingen foregår hovedsakelig i poliklinikkenes lokaler.
DPS Strømme poliklinikk, Kristiansand, Liane Ringvei 33, 4638 Kristiansand, tlf. 38076300

Poliklinisk oppfølgingsteam, Kristiansand

Ved poliklinikken i Kristiansand har vi et utrednings- og behandlingsteam, som gir både kortvarig tilbud og noe lengre behandlingsforløp.
Poliklinisk oppfølgingsteam har også en del kartleggingssamtaler, der de har en samtale med pasienten før inntaksteamet vurderer henvisningen. Dette for å få mer informasjon om de aktuelle psykiske vanskene.
DPS Strømme, poliklinisk oppfølgingsteam, Kristiansand, Liane Ringvei 33, 4638 Kristiansand, tlf. 38076300

Gruppeterapiteamet, Kristiansand

Poliklinikken i Kristiansand har også et gruppeterapeutisk tilbud for dem som har behov for mer intensiv terapi enn ukentlige samtaler, men som ikke har behov for døgninnleggelse. Behandlingen foregår i grupper på dagti8d, gjerne over flere uker.
De som blir henvist til gruppeterapiteamet er først og fremst mennesker som har behov for helsehjelp utover det fastlegen og kommunen kan tilby. Gruppeterapiteamet gir i hovedsak behandling til mennesker med vansker i relasjoner med andre. Dette vil som oftest være emosjonelt ustabil, engstelig/unnvikende eller avhengig personlighetsforstyrrelse. Personlighetsproblemene kan ofte føre med seg symptomer på angst, depresjon, og redusert selvfølelse, som vi også gir behandling for.


Vi har to hovedtyper av behandlingsprogram for personlighetsforstyrrelse:
Behandling av engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse: Dette er mennesker som følger seg sjenert og engstelig. Man kan være redd for å bli latterliggjort. Det å fungere i arbeid eller sosialt sammen med andre blir vanskelig. Behandlingen av denne pasientgruppen foregår ved 3 timer gruppeterapi ukentlig og samtaler med en terapeut 45 min. en gang i uken. Programmet er todelt. I første gruppe trenes det på ulike sosiale utfordringer med ulike eksponeringsøvelser som i en kombinasjon med undervisning og angst og tilknytning. I andre gruppe er det en samtaleterapi hvor følelser og tanker blir utforsket.


Behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse: Mennesker med denne diagnosen har ofte ustabile og intense følelser, vanskelige relasjoner til andre (familie og kjæreste), problemer med å kontrollere impulser, kan ofte drive med selvskading og ha hyppige selvmordstanker. Behandlingsmetoden vi tilbyr disse personene er Mentaliseringsbasert terapi MBT. Mentalisering er evnen til å forstå egne og andres tanker og følelser, og hva som skjer i forhold mellom mennesker. MBT går ut på å lære seg å mentalisere bedre. Behandlingen er en kombinasjonsbehandling. Det betyr ukentlig gruppeterapi og individualterapi. Målet med behandlingen er å øke forståelsen av seg selv og andre, regulere egne følelser bedre og at man skal lykkes bedre i nære forhold og i samarbeid med andre. En slik bedring av mentaliseringsevnen fører til bedre sosial fungering og reduksjon av symptomer. MBT har dokumentert effekt for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

DPS Strømme, gruppeterapiteam, Liane Ringvei 33, 4638 Kristiansand, telefon: 38 07 63 03.

Fysisk aktivitet

DPS Strømme har fysisk aktivitet som en integrert del av behandlingen.
Effekten av fysisk aktivitet som behandlingsmetode er velkjent og vitenskapelig godt dokumentert. Det er vist at fysisk aktivitet har god effekt på psykisk helse og forebyggelse av tilbakefall. Det har en positiv effekt på angst og depresjon, gir større overskudd/bedre søvnkvalitet og bedrer evnen til å mestre stress. Dessuten styrker det immunforsvaret og motstandsevnen i en vanskelige situasjon. Vårt mål er å gi en innsikt og forståelse med å være i helsefremmende aktivitet. Vårt fokus er at man skal få en positiv opplevelse, økt mestringsfølelse og bevegelsesglede.
Poliklinikken i Kristiansand gir et tilbud om fysisk aktivitet til pasienter som går i poliklinisk behandling. Behandlere ved poliklinikken vil i samråd med pasienten kunne vurdere helsemessig utbytte av deltakelse på program for fysisk aktivitet.

Gruppebehandling for sosial angst

DPS Strømme har også gruppetilbud for sosial angst, basert på kognitiv terapi.
Målgruppe: Pasienter i behandling ved DPS Strømme m/ sosialangst.
Hensikt: Redusere sosialangsten i hverdagen, endre unyttige/ negative tanker og introdusere nyttige verktøy/metoder for å forebygge/ hindre tilbakefall.
Øke livskvaliteten hos pasienter med sosialangst.
Metode: Kurset går fire dager i uka (kandidater får informasjon om hvilke fire dager det gjelder). Kursdag starter fra klokken 8.30 – 14.30.
Kurset bygger på gruppebehandling innen kognitiv terapi. Metoden har dokumentert effekt.
Nyere angstforskning viser svært gode resultater med denne metoden. Vi benytter strukturerte behandlingsmetoder.
Henvisning: Intern henvisning via inntaksteamet.
Kurslederne innkaller til 1-2 forverns samtaler i forbindelse med informasjon om kurset og hva en forventer kursdeltagerne.
Antall deltagere: minimum 6 personer, max 8.

Bipolar kurs

Kurs for pasienter med bipolar lidelse, samt pårørende. Kurset går over 10 ukentlige samlinger, og hver samling varer fra kl 13.00-15.00. Parallelt med dette kurset, tilbys pårørende et eget kurs på tre samlinger. Hver kursdag består av undervisning, samtale om dagens team og deling av erfaringer.
Påmelding: Henvisning fra lege/behandler.
Tidspunkt: Kurset holdes ca. en gang pr. halvår.
Sted: DPS Strømme, Liane Ringvei 22, 4638 Kristiansand, tlf. 38076300.

Individuell jobbstøtte (IPS)

Individuell jobbstøtte (IPS) er et tilbud til deg med moderat til alvorlig psykisk lidelse, som får behandling ved Klinikk for psykisk helse, og som ønsker hjelp til å komme i lønnet arbeid. Vi tror at arbeid gir bedre helse, og at alle som vil jobbe kan jobbe, forutsatt at vi finner riktig jobb og arbeidsmiljø.

Du vil få kontakt med en jobbspesialist som bistår på veien mot ordinært lønnet arbeid. Vi har en recovery-orientert tilnærming. Jobbsøk tar utgangspunkt i dine jobbønsker, interesser, kompetanser og kvalifikasjoner. Arbeid integreres som en del av behandlingen og du kommer i kontakt med oss via din behandler.

Jobbmestrende oppfølging IPS er et samarbeid mellom Sørlandet sykehus, NAV og arbeidsgiver.

Kontakt

Postadresse

DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk Kristiansand, Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Liane Ringvei 33

Liane Ringvei 33

Postboks 416, 4604 Kristiansand

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.