Døgnenheten, DPS Strømme

DPS Strømme døgnenheten gir tilbud til alle typer psykiatriske lidelser. Behandlingstilbudet tilpasses den enkeltes behov. Døgnenheten samarbeider med poliklinikkene, kommunene og fastlegene, samt spesialisthelsetjenesten for øvrig om å gi et helhetlig behandlingstilbud.

Behandling ved døgnenheten tilbys når kommunale tilbud, poliklinisk behandling eller andre behandlingsopplegg ikke er tilstrekkelig.

Døgnenheten fungerer hovedsakelig som en korttidspost. Behandlingsoppholdene har en varierende varighet fra dager til uker, avhengig av problematikk og vurderinger som gjøres ved innkomst og underveis i behandlingen.

Det er totalt 25 døgnplasser på enheten hvor to av plassene disponeres av Ambulerende Akutt-team (AAT), og tre av plassene er reservert for «egenstyrte innleggelser».

Døgnenheten har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe, med overlege i psykiatri samt psykolog på enheten.

Man tilstreber å tilpasse behandlingstilbudet til den enkeltes behov. Pasienten skal kunne forvente et målrettet og strukturert behandlingstilbud. Dette gjennomføres ved at pasienten blant annet får tildelt primærkontakter fra personalet. Behandlingsansvarlige kan være lege eller psykolog.

Behandlingstilbudet omfatter følgende:

Det legges vekt på aktiv pasientmedvirkning, basert på gjensidig samarbeid og tillit, samt samarbeid med pasientens nettverk og familie.

Utover miljøterapi, med hovedfokus på «her og nå», tilbyr døgnenheten ulike strukturerte tilbud:

  • Hver enkelt pasient får utarbeidet en egen behandlingsplan der det klargjøres hva som er målet med behandlingsoppholdet, og hvilke tiltak som skal gjøres for å nå målene.

  • Fysisk aktivitet er en integrert del av behandling på døgnenheten. Alle ukedager er det tilbud om turgåing, ballspill og trening i gymsal og/eller treningsrom. Det gis tilbud om både individuell trening og trening i gruppe. Det legges vekt på at fysiske aktiviteter skal være mulig å overføre til hverdagen utenfor institusjon, og enheten har et nært samarbeid med aktivitører i tilhørende kommuner.

  • Det er ukentlig tilbud om deltagelse i samtalegruppe og musikkgruppe. I tillegg arrangeres fast ukentlig undervisning/veiledningen om fysisk aktivitet og psykisk helse, sosial angst, søvn og søvnhygiene, samt om følelser og håndtering av følelser. All undervisning gis av fagpersonell i døgnenheten. Ved behov for individuell veiledning gis også tilbud om dette.

Pasienter vil også ha individuelle samtaler med enten lege eller psykolog under oppholdet.

Egenstyrt innleggelse
Dette er et tilbud for pasienter fra områdene som DPS Strømme og DPS Solvang har ansvar for.

Tilbudet er primært rettet mot pasienter som har et symptombilde preget med flere og/eller hyppige innleggelser bak seg (både i DPS og psykiatrisk avdeling (PSA), og som vurderes å være i behov av døgnopphold som et supplement til annen poliklinisk behandling. Ordningen er ment som et supplement til poliklinisk behandling.

 

Ordningen innebærer at pasienter selv tar initiativ til innleggelse i døgnenhet. Innleggelse kan vare inntil 5 døgn. Lengden på oppholdet regnes fra den dagen man kommer inn, uansett tidspunkt.

Pasienter som får tilbud om denne ordningen inngår avtale med enheten. Avtalen forplikter begge parter, og følger til enhver tid gjeldende retningslinjer for egenstyrte innleggelser.

 

Pasienten følger enhetens behandlingstilbud, med fokus på stabilisering i form av hvile/ døgnrytme/ ernæring/ fysisk aktivitet, samt støttesamtaler med helsepersonell i enheten. Pasienten vil bli tildelt to primærkontakter ved innkomst.

Faste avtaler med poliklinisk behandler bør opprettholdes under egenstyrte innleggelser.

Endringer i forhold til oppfølging, medisiner eller lignende må tas med pasientens polikliniske behandler eller fastlege. Dette har pasienten selv ansvaret for.

 

Dersom pasienten har behov for innleggelse utover dette, må det søkes på ordinær måte.

 

Henvisning

Ved ønske om en slik ordning sender poliklinisk behandler henvisning til DPS Strømme døgnenhet.

Kontakt

Postadresse

Sørlandet sykehus HF, DPS Strømme døgnenhet, Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

DPS Strømme døgnenhet, Liane Ringvei 33, 4638 Kristiansand

Liane Ringvei 33

Liane Ringvei 33

Postboks 416, 4604 Kristiansand

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.