OCD-team, DPS Solvang

Vårt OCD-team har spesialkompetanse på OCD/tvangslidelse for personer over 18 år. Vi har ansvar for OCD-behandling for alle pasienter ved Sørlandet sykehus. Pasienter med mistenkt eller bekreftet tvangslidelse kan henvises fra fastlege, privatpraktiserende psykiater/psykolog, fra andre DPS-er og eget DPS og eventuelt fra andre sykehusavdelinger.

Om tvangslidelse / OCD

Tvangslidelse er en psykisk lidelse som kan arte seg på mange forskjellige måter. Den har god prognose for et flertall av pasientene ved riktig psykologisk behandling.

Det er svært vanlig å ha andre diagnoser sammen med OCD, dette kan dreie seg om andre angstlidelser som sosial fobi, generalisert angst eller posttraumatisk stresslidelse. Det kan også være samtidig stemningslidelse eller personlighetsforstyrrelse.

Henvisnings-og behandlingsrutiner for pasienter med tvangslidelse

Pasienter med mistenkt eller bekreftet tvangslidelse kan henvises fra fastlege, privatpraktiserende psykiater/psykolog, fra andre DPS-er og eget DPS og eventuelt fra sykehusavdelinger. Henvisningen skal først gå til pasientens lokale DPS.

I pasientsaker hvor det av inntaksansvarlig ved lokalt DPS vurderes som overveiende sannsynlig at OCD er pasientens hovedproblem og at OCD er den lidelsen som bør ha førsteprioritet i et behandlingsperspektiv, skal søknaden rettighetsvurderes og sekundærhenvises til OCD-teamet ved DPS Solvang.
Søknaden sendes da elektronisk til egen arbeidsgruppe OCD team ved DPS Solvang, og vi ber om at alle sekundærhenvisninger sendes dit.

Dersom pasienten som henvises har åpenbare behov for sammensatte og mer langvarige tjenester, ved siden av utredning og evt. behandling for en tvangslidelse, så som samarbeid med NAV, økonomisk og annen psykososial bistand, familieterapi eller liknende, skal pasienten rettighetsvurderes, tildeles lokal behandler som utreder med MINI og annen relevant diagnostikk og deretter sekundærhenvises til OCD-teamet.
Når teamet mottar en søknad, vil pasienten bli tildelt en vurderingstime enten alene eller sammen med lokal terapeut, det kan da ofte være aktuelt å ha med en pårørende i tillegg.

Behandling

Kartlegging

Gjennom en slik kartlegging, blir det tatt beslutning i forhold til om pasienten skal gå videre for ytterligere kartlegging og utredning av tvangen med tanke på behandling.

Dersom OCD ikke viser seg å være riktig diagnose eller pasienten etter utredning viser seg å ha OCD, men ikke ønsker å gå inn i behandling, returneres saken til lokal terapeut. Hvis det i tillegg foreligger andre psykiske lidelser, behandles disse ved det lokale DPS-et.

Pasienter som er psykotiske eller som er aktivt suicidale omfattes ikke av tilbudet.

Pågående rusproblem/regelmessig bruk av vanedannende medisiner er også et eksklusjonskriterium. Vi ønsker 6 måneder med rusfrihet med negative urinprøver/blodprøver, før vi gir tilbud til tidligere rusbrukere eller medikamentavhengige. Dette er for å optimalisere den psykologiske behandlingen for tvangslidelsen.

Hvis pasienten er villig til å gjennomføre eksponeringsterapi med responsprevensjon, vil han eller hun få tilbud om å få dette enten i form av en gruppeterapi eller i form av en individualterapi.

4-dagers-grupper

Vi tilbyr intensiv eksponeringsterapi for OCD over fire dager, i en gruppe. Dette gjør vi i tett samarbeid med OCD-teamet i Helse-Bergen, som siden 2012 har behandlet OCD-pasienter intensivt i grupper på 4 dager. Denne behandlingen har vist seg å ha meget gode resultater.

Vi tilbyr intensive firedagers-grupper for OCD 8-9 ganger i året, med 4-6 pasienter i hver gruppe.

Individualterapi

Gruppeterapi er normalt førstevalg av behandling, men i noen tilfeller vil det være aktuelt med individualterapi. I individualterapi vil pasienten få eksponering med responsprevensjon alene med terapeut.

Pårørende

Vi tilstreber alltid et samarbeid med nærmeste pårørende til den som har OCD, ettersom lidelsen ofte har konsekvenser for familiemedlemmer og fordi pårørende kan være med å opprettholde angsten og tvangen uten å være klar over det.
Vi arrangerer jevnlig pårørendemøter/informasjonsmøter hvor pasienter på venteliste eller i behandling, kan komme med sine nærmeste evt. med sin lokale terapeut.

Tilbakefallsbehandling

Noen pasienter kommer ikke dit de ønsker i løpet av behandlingen, eller de blir betydelig bedre, men får tilbakefall etter en tid. Disse vil kunne rehenvises fra lokalt DPS og på nytt bli vurdert for behandling.

 


Kontakt

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

DPS Solvang ligger nær Ravnedalen på Grim i Kristiansand. Adkomst med buss nr 13, eller med bil fra Setesdalsveien inn mot Ravnedalen.

Løkkeveien 24

Løkkeveien 24

4616 Kristiansand

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende