FACT-team, DPS Solvang

FACT-teamet er et aktivt oppsøkende behandlingsteam ved DPS Solvang. FACT-modellen legger vekt på at teametskal kunne tilby tettere oppfølging i kritiske faser for å forebygge kriser, hindre at du som pasient må legges inn til døgnbehandling, og på andre måter bidra til å stabilisere en vanskelig livssituasjon. Det er vanligvis fastlege eller spesialisthelsetjenesten som henviser til FACT, men andre kan også henvende seg til teamet for å få vurdert grunnlaget for henvisning.

Vår oppgave som FACT-team er:

Vi tilbyr oppsøkende og poliklinisk behandling og oppfølging.
Vi følger med på sykdoms- og symptomutviklingen. 
Vi gir praktisk hjelp og veiledning i hverdagen.
Vi arbeider med habilitering og rehabilitering.
Vi støtter den enkeltes bedringsprosesser.
Vi samhandler med alle aktuelle instanser ut i fra behov.

Fleksibel og oppsøkende tilnærming
Undersøkelser viser at mennesker med alvorlig psykiske lidelser i perioder trenger mer intensiv behandling, og tettere oppfølging enn det en ordinær psykiatrisk poliklinikk kan tilby. Årsakene til dette kan være mange, men endringer i livssituasjon eller behandlingsopplegg, redusert evne til å følge opp anbefalt behandling, variasjoner i rusbruk eller andre faktorer kan erfaringsvis bidra til økt behov for oppfølging.

FACT følger derfor opp våre pasienter på to nivåer, styrt av pasientens behov her og nå.

Intensivt nivå
FACT-modellen legger vekt på at teamet i kritiske faser skal kunne tilby tettere oppfølging for å forebygge kriser, hindre at du som pasient må legges inn til døgnbehandling, og på andre måter bidra til å stabilisere en vanskelig livssituasjon. Når du har behov for tettere oppfølging, skal teamet reagere raskt.

Psykiater eller psykologspesialist vurderer din tilstand innen kort tid, om nødvendig i hjemmet til den det gjelder
Behandlingsplan og kriseplan blir oppdatert og iverksatt
Flere faggrupper i teamet blir involvert, både ved hjemmebesøk og ved daglige drøftinger i teamet
Behovet for andre tjenester blir vurdert

Vedlikeholdende nivå
Etter at situasjonen har stabilisert seg, tar FACT-teamet avgjørelse om redusert kontakthyppighet. Da er det case manager i teamet som har hovedansvaret for videre oppfølging og behandling. Case manager har likevel tilgang til resten av teamet ved behov for tjenester til den enkelte.

Kontinuitet og ansvar

Vi legger vekt på kontinuitet i behandlingen, og at du som pasient skal kunne få oppfølging over lang tid dersom dette er nødvendig. Behandlingstilbudet er individuelt tilrettelagt med vekt på fleksibilitet. Oppsøkende behandling, det vil si at at du får bistand og hjelp der du bor eller oppholder deg, står sentralt i behandlingen. Derfor har FACT-team også behandlings- og koordineringsansvar dersom en pasient er innlagt i sykehus, befinner seg i fengsel osv.
Vi har også et tett samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, NAV og andre offentlige instanser.

Pårørende
Pårørende til FACT-pasienter er velkomne til å ta kontakt med teamet, både på telefon og ved fremmøte i vårt lokale ved DPS Solvang. Vi ønsker så langt det lar seg gjøre et tett samarbeid med pårørende, avhengig av pasientens tilsagn til dette.

Vi arrangerer regelmessige pårørendesamlinger. Ta gjerne kontakt med oss for informasjon om disse.
FACT-teamet er et samarbeid mellom kommunene Vennesla, Songdalen, Søgne og Kristiansand.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag STENGT
  • Onsdag STENGT
  • Torsdag STENGT
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i Løkkeveien 24, i et brakkebygg i umiddelbar nærhet til parkeringsplassen DPS Solvang. Bygget er skiltet.

Løkkeveien 24

Løkkeveien 24

4616 Kristiansand

Praktisk informasjon

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende