16.-17.03-2010 

 
Referat fra Oppstartsseminar
BarnsBeste forskernettverk 16. og 17. mars 2010
 

Tilstede: Aase Sundfær, Anne Helgeland, Anne Schanche Selbekk, Astrid Halsa, Bente Mowatt Storm Haugland, Bjørg Eva Skogøy, Bjørg Hjerkinn, Borgunn Ytterhus, Camilla Lauritzen, Eli Marie Wiig, Elin Kufås, Ellen Kathrine Kallander, Frid Hansen, Grethe Marit Delås, Janne Eldevik, Kari Dyregrov, Kari Vik, Kristin Stavnes, Marit Hafting, Ristin Kemi, Siv M. Myhra, Grethe Lauritzen, Fartein Ask Torvik, Jannike Kaasbøll
Fra BarnsBeste: Marianne Trondsen, Vibecke Ulvær Vallesverd, Gunder Christophersen og Siri Gjesdahl
Meldt forfall:  Heidi Haug Fjone, Kamilla Rognmo
Tidspunkt:   Tirsdag 16. og onsdag 17. mars 2010
Sted:    RBUP Øst-Sør Gullhaug torg Nydalen Oslo
Program:   Se eget vedlegg

Forventninger til forskernettverket
 Bli kjent og knytte kontakter, ikke sitte ”alene”, etablere fellesskap
 Få vite hva som rører seg i feltet
 Dele interesser – drøfte fag
 Inspirere hverandre
 Gi hverandre tips og tilbakemeldinger på arbeid
 Skape at deltakerne blir nødvendige for hverandre
 Samarbeide – for eksempel samskrive artikler/bøker, samarbeide om prosjekter
 Henvise til hverandre i forhold til å holde foredrag/innlegg på konferanser
 Sammen synliggjøre feltet
 Søke prosjektmidler sammen

Mål for forskernettverket
 Utvikle systematisert kunnskap som kommer barna og foreldrene til gode
 Knytte relasjoner
 Bidra til samarbeid
 Synliggjøre forskningsfeltet og målgruppen ”barn som pårørende” utad; politisk, fagmiljø, allmennheten
 Kompetanseheving: Innsikt i andres forskning, og oversikt over forskningsfeltet
 Utvide horisonten med åpenhet og respekt for andres perspektiver og metoder

Organisering av forskernettverket
 Sekretariat/ledelse fra BarnsBeste
 Nettverksmøte 1-2 ganger i året. 2 dager hver gang.
 Felles e-postliste
 Informasjon via nettsiden til BarnsBeste
o Etablere en forskerbank med presentasjoner av forskerne i nettverket
o Nyhetsbulletin om forskning (avsluttede og pågående prosjekter)

Undergrupper i forskernettverket
Det ble nedsatt 2 undergrupper av forskernettverket, som et resultat av tema som ble debattert og etter ønske fra deltakerne. Undergruppene skal jobbe videre med de to temaene fram til neste samling.
Gruppe 1: Implementering av lovendringene i Helsepersonelloven/Spesialisthelsetjenesteloven
 Grethe Lauritzen (SIRUS og SERAF)
 Frid A. Hansen (Borgestadklinikken)
 Elin Kufås ((Psykiatrisk senter Asker, Vestre Viken HF)
 Kristin Stavnes (Nordlandssykehuset)
 Bjørg Eva Skogøy (Nordlandssykehuset)
 Anne Schanche Selbekk (Rogaland A-senter)
 Siri Gjesdahl (BarnsBeste)

Gruppe 2: Antologi om ”Barn som pårørende”
 Bente Mowatt Storm Haugland (RBUP Sør/øst)
 Grete Lauritzen (SIRUS og SERAF)
 Aase Sundfær (Oslo Universitetssykehus, Ullevål)
 Kari Dyregrov (Senter for krisepsykiatri)
 Borgunn Ytterhus (NTNU)
 Astrid Halsa (Høgskolen i Lillehammer)
 Kari Vik (Sørlandet sykehus HF)
Begge gruppene har hatt møter i etterkant av samlingen, og er godt i gang med arbeidsoppgavene

Innspill ift forskningsbehov
 Mange barn får ikke den støtten de har behov for hjemme – Foreldres omsorgskapasitet – Hvordan kan den styrkes?
 Barn trenger bedre oppfølging fra skolen – Hvorfor får de ikke det de trenger? Hvilket fokus har skolen? Hvordan kan skolen ivareta barna bedre?
 Hva er årsaken til at helsepersonell ikke gjør det de vet de burde gjøre (i forhold til barn som pårørende)?
 Undersøkelse av ord og holdninger innen arbeid med barn som pårørende
 Hva koster det å forebygge?
 Særstudier – ulike grupperinger innen minoriteter

Ønsker/ideer for tema på neste samling
 Etikk – forskerrollen i forhold til barn som pårørende
 Gå mer i dybden på deltakernes prosjekter/arbeid
 Barn som lever med vold i familien – Kari Dyregrov
 Personvern
 Antologi – starte med forberedte innlegg fra utvalgte deltakere

Ønsker/ideer til senere samlinger
 Følgeforskning: Utfordringer og metoder
 Utdanningsinstitusjoner – ”Barn som pårørende” inn i utdanningene/egen utdanning
 Fastleger – Implementering av loven
 Felles konferanse? Slå sammen med Nordisk forskernettverk -  Kan invitere inn keynote speakers til inspirasjonsseminar

Forslag til andre som bør inviteres med i nettverket
 Flere fra somatikk
 Flere fra kriminalomsorg
 Barnevern FOU-avdeling
 Flere av de store forskningsinstitusjonene
Oppsummering - ris og ros
• Gruppen representerer mangfold
• Gruppen har mye til felles
• Inspirerende, motiverende og meningsfulle dager
• Opplevelse av fellesskap og god stemning – dette bør nedfelles skriftlig som en forventning: ”Slik skal vi ha det!” Det samme gjelder respekt for ulik forskning (perspektiver og metoder)
• Gode innledere, interessante bidrag
• Gode diskusjoner
• Ryddig og god møteledelse, spesielt under diskusjon – dette er viktig under fremtidige nettverkssamlinger
• God organisering av samlingen (praktisk, program etc)
• God oppsummering
• Ønske om å få med flere representanter fra somatikk forskning
• Ønske om flere mannlige forskere i forskernettverket
• Ønske om å få med modellkommuneprosjektene
Til orientering
BarnsBeste konferanse 2. og 3. september: ”Barn som pårørende i minoritetsfamilier”
Helse Nord og Universitetet i Tromsø arrangerer konferanse i Tromsø 14. og 15. oktober: ”Empowering Parenthood”
Konklusjoner
• Forskernettverket ønsker å nedsette ulike grupper til å arbeide med utvalgte temaer/oppgaver
• Forskernettverket ønsker å ha mulighet til å bli nærmere kjent med deltakernes forskning: De som ønsker å presentere melder inn. En kan også etterspørre presentasjoner fra andre.
• Når noen skal presentere sin forskning, må vedkommende på forhånd ta stilling til presentasjonens hensikt. Ønskes forskningen presentert for å orientere de andre? Eller ønsker vedkommende hjelp/tilbakemeldinger? I så fall må dette konkretiseres.
• Forskernettverket ønsker hjelp fra hverandre i forhold til søknader om midler samt hvor finnes midlene – lage oversikt som alle har tilgang til.
• Forskernettverket bør møtes fysisk minimum 2 ganger pr. år samt kommunisere/dele informasjon via e-post mellom samlingene. Undergrupper møtes oftere.
• Samlingene/møtene bør være godt planlagte
• Opparbeide en ”forskerbank” over alle forskerne i nettverket
Denne er tenkt med en side per forsker med relevante opplysninger. Dette heftet vil være nedlastbart på www.barnsbeste.no og skal også sendes ut i trykt format jevnlig. Det er selvsagt mulig å endre/oppdatere opplysningene fortløpende. Det vil bli sendt ut en eksempelside, som deltakerne kan justere sine opplysninger i forhold til.
• Forskernettverket ønsker å være tydelig i det offentlige rom – jobbe strategi for å komme inn i de store avisene/tv-kanalene

Neste samling
Neste samling blir mandag 8. og tirsdag 9. november 2010.

Referent:
Vibecke Ulvær Vallesverd/Gunder Christophersen

Vedlegg:
 Program for oppstartssamling 16.-17.mars 2010
Artikkelen fra www.barnsbeste.no (lagt ut i slutten av mars 2010)


Publisert 09.11.2011 09:29 | Endret 25.11.2011 12:26 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2011©Sørlandet sykehus HF | Pb. 416, 4604 Kristiansand | Tlf: 03738 | Postmottak | Redaktør: Rune N. Jonassen
Besøksadresse: Eg, Kristiansand | Org.nr: 983 975 240